Πρόσληψη Αναπληρωτών ΕΒΠ Νοσηλευτών 2022

Πρόσληψη Αναπληρωτών ΕΒΠ Νοσηλευτών 2022 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ΄αριθμ. 105874/Ε4/1-9-2022 έγγραφό του  και θέμα:

Πρόσληψη 588 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο Πράξεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αναφέρει το έγγραφο:
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
8. Τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 23) και 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.

Τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄ του κλάδου ΠΕ25 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
10. Τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
11. Την αριθ. πρωτ. 4391/27-7-2022 (ΑΔΑ: 94ΨΣ7ΛΒ-ΩΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2022-2023. ΔΡΑΣΗ 9ii.23.1», με κωδικό ΟΠΣ 5181175, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως τροποποιείται και ισχύει.
12. Την αριθ. πρωτ. 1672/31-5-2021 (ΑΔΑ: Ω5Γ17Λ7-ΑΑΕ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2022, 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ
5109245, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
13. Την αριθ. πρωτ. 1602/16-6-2021 (ΑΔΑ: 9Π8Τ7ΛΩ-ΖΔΝ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ THN ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2022, 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ
5114209, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», όπως τροποποιείται και ισχύει.
14. Την αριθ. πρωτ. 4435/1-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΑΧ7ΛΡ-ΟΝ6) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184589, στο πλαίσιο του ΑΠ
2.α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως τροποποιείται και ισχύει.
15. Την αριθ. πρωτ. 3184/28-6-2022 (ΑΔΑ: Ρ76Ε7ΛΛ-Σ6Θ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (έτους 2022-2023)», με κωδικό ΟΠΣ 5180991, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.

16. Την αριθ. πρωτ. 2151/4-6-2021 (ΑΔΑ: 62ΖΖ7ΛΞ-41Κ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5109490, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», όπως
τροποποιείται και ισχύει.
17. Την αριθ. πρωτ. 263183/1-8-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΚΚ7Λ1-2ΙΟ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ THN ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΄Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023)», με κωδικό ΟΠΣ 5184378, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α
«Ανάπτυξη, αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»,
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει.
18. Την αριθ. πρωτ. 1606/16-7-2021 (ΑΔΑ: 62ΚΞ7ΛΗ-0ΥΩ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης:
«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΄Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ (2021-2022 και 2022-2023)», με κωδικό ΟΠΣ 5129766, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», όπως τροποποιείται και
ισχύει.
19. Την αριθ. πρωτ. 103829/Ε4/26-8-2022 Εγκριτική Πράξη με θέμα: «Έγκριση του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο και εκπαιδευτική δομή για την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδ. έτους 2022-2023».

Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκλησης.

Αποφασίζουμε

Προσλαμβάνουμε

97 ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και

491 ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης των άνωθεν Πράξεων για το διδακτικό έτος 2022-2023, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄13).

 

 

Πρόσληψη Αναπληρωτών ΕΒΠ Νοσηλευτών 2022 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ΄αριθμ. 105874/Ε4/1-9-2022 έγγραφό του και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1eKCR7vaiTTdJgTRKLAR2k8tnqI9zVUML/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε