Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης ΙΕΚ

Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης ΙΕΚ εγκρίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.ΦΒ6/87959/Κ3 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4001 Τεύχος Β την 29η Ιουλίου 2022 και έχει θέμα:

Έγκριση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.E.K.).

Τα περιεχόμενα του πρότυπου οδηγού κατάρτισης των ΙΕΚ είναι τα εξής:

Περιεχόμενα
Πρόλογος…………………………………………………………………………………………………….
Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………….
Μέρος Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ …………………………………………………………
1. Τίτλος της ειδικότητας και ομάδα προσανατολισμού……………………………………..
1.1 Τίτλος ειδικότητας…………………………………………………………………………………
1.2. Ομάδα προσανατολισμού (επαγγελματικός τομέας)
2. Συνοπτική Περιγραφή Ειδικότητας
2.1. Ορισμός ειδικότητας
2.2. Αρμοδιότητες / Καθήκοντα ……………………………………………………………………
2.3. Προοπτικές Απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα………………………………………..
3. Προϋποθέσεις εγγραφής και διάρκεια προγράμματος κατάρτισης…………………..
3.1. Προϋποθέσεις εγγραφής……………………………………………………………………….
3.2. Διάρκεια προγράμματος κατάρτισης ………………………………………………………
4. Χορηγούμενοι τίτλοι – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά ………………………………………
5. Κατατάξεις τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα
……………………………………………………………………………………………………………………
5.1 Κατάταξη στην ειδικότητα αποφοίτων άλλων ειδικοτήτων της ίδιας ομάδας
προσανατολισμού ………………………………………………………………………………………
5.2 Κατάταξη αποφοίτων της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην
ειδικότητα …………………………………………………………………………………………………
6. Πιστοποίηση αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ…………………
7. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων …………………………………………………………………………
8. Πιστωτικές Μονάδες…………………………………………………………………………………..
9. Επαγγελματικά Δικαιώματα…………………………………………………………………………
10. Σχετική Νομοθεσία …………………………………………………………………………………..
11. Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης……………………………………………………………….
Μέρος Β’ – ΣΚΟΠΟΣ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ………………………………………..
1. Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης της ειδικότητας………………………………….
2. Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης ……

Μέρος Γ’ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ …………..
Γ1 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ…………………………………………………………………………………………….
1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα…………………………………………………………………………………
2. Αναλυτικό περιεχόμενο προγράμματος θεωρητικής και εργαστηριακής
κατάρτισης ……………………………………………………………………………………………………
2.1. ΕΞΑΜΗΝΟ Α’ ……………………………………………………………………………………….
2.1.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ………………………………………………….
2.1.Β. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ………………………………………………….
2.2. ΕΞΑΜΗΝΟ Β’………………………………………………………………………………………..
2.2.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ………………………………………………….
Γ2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ…………………………………………………………………….
1. Αναγκαίος και Επιθυμητός Εξοπλισμός & Μέσα Διδασκαλίας………………………….
2. Διδακτική Μεθοδολογία ……………………………………………………………………………..
3. Υγεία και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης ……………………………………
3.1. Βασικοί Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας …………………………………………………..
3.2. Μέσα ατομικής προστασίας…………………………………………………………………..
Μέρος Δ’ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ…………………….
1. O θεσμός της πρακτικής άσκησης…………………………………………………………………
2. Οδηγίες για τον/την πρακτικά ασκούμενο/η………………………………………………….
2.1. Προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ………………….
2.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του/της πρακτικά ασκούμενου-ης/ ……………..
2.3. Φορείς υλοποίησης πρακτικής άσκησης………………………………………………….
3. Οδηγίες για τους εργοδότες που προσφέρουν θέση πρακτικής άσκησης ………….
4. Ο ρόλος του/της Εκπαιδευτή/τριας της πρακτικής άσκησης ……………………………
5. Ενότητες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων της πρακτικής άσκησης
……………………………………………………………………………………………………………………
Μέρος Δ’ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΕΚ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ………………………………………………………………
1. O θεσμός της Μαθητείας…………………………………………………………………………….
2. Οδηγίες για τον/την μαθητευόμενο/η…………………………………………………………..
2.1. Προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα Μαθητείας ………………………………
2.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του/της μαθητευόμενου-ης………………………..
2.3. Φορείς υλοποίησης Μαθητείας……………………………………………………………..
3. Ο ρόλος του/της Εκπαιδευτή/τριας στο χώρο εργασίας ………………………….

4. Οδηγίες για τους εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαθητείας ……..
5. Ενότητες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος
μάθησης σε εργασιακό χώρο…………………………………………………………………………..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ……………………………………………………………………………………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΙΕΚ …………………………………………………………………………………………………………
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:………………………………………………………………………………………
Παράδειγμα συμπλήρωσης του Οδηγού Κατάρτισης της Ειδικότητας «Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)»………………………………………………..
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………………………………….
Α. Βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με την ειδικότητα…………………………………
Β. Βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με τη Μεθοδολογία Ανάπτυξης των Οδηγών
Κατάρτισης……………………………………………………………………………………………………
Γ. Σχετική Εθνική Νομοθεσία……………………….

Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης ΙΕΚ εγκρίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.ΦΒ6/87959/Κ3 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που μπορεί να αναγνωστεί από τον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1al1OmijMQm1UPErNLCTbep_CYB4MDD-c/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε