Πότε ολοκληρώνεται Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών;

Πότε ολοκληρώνεται Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών;

Στο ερώτημα αυτό απαντά το υπ’ αριθμ. 115151 /Z1/17 – 07 – 2015 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Ολόκληρο το έγγραφο:

Θέμα: Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Σχετ: Το με αρικ.ΔΔΑΔΓ1075899ΕΞ2015/4-6-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

 

Απαντώντας στο ερώτημά σας σχετικά με την ολοκλήρωση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.2 και 6 παρ.1γ-στ του ν.3685/2008 «κάθε ΠΜΣ καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και διαρκεί τουλάχιστον ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Άποψη της υπηρεσίας, έτσι όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, είναι ότι

εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις του, θεωρείται διπλωματούχος του οικείου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, αρκεί να του χορηγηθεί βεβαίωση από το οικείο Τμήμα στην οποία και αναγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών  του στο πρόγραμμα, ο βαθμός των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας καθώς και ότι αναμένεται το τυπικό της ορκωμοσίας του.

Ανάλογα έχει κριθεί από το ΣτΕ (αρικμ.αποφ.366/1994) και έχει σταλεί έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, σύμφωνα με το οποίο ο φοιτητής καθίσταται πτυχιούχος από την ολοκλήρωση των σπουδών και πριν τη χορήγηση σε αυτόν του εγγράφου του πτυχίου του.

Πότε ολοκληρώνεται Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών; Στο ερώτημα αυτό απαντά το υπ’ αριθμ. 115151 /Z1/17 – 07 – 2015 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ti-E-X8wZmz3WX6k3mymy4TkyeU9RCKW/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε