Σε ΦΕΚ τα ονόματα των νεοδιοριζομένων

Σε ΦΕΚ τα ονόματα των νεοδιοριζομένων

1.

Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1927 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ της 16ης Αυγούστου 2022  δημοσιεύονται οι

διορισμοί 400 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21 – Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22 – Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 – Ψυχολόγων, ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 – Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29 – Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών και ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών, καθώς και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01,

βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Γ1 ́ και Γ2 ́ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως  αναμορφώθηκαν και ισχύουν, σε θέσεις μονίμων στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και θέτουμε αυτούς στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ως εξής:

Οι διορισμοί βασίστηκαν:

  • Στις Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 1ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 13) και 2ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 14)
  • Στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́ υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, όπως δημοσιεύθηκαν στα Γ ́ 2361/2019 και Γ ́ 2380/2019, αναμορφώθηκαν και ισχύουν,
  • Στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2 ́ υποψήφιων μελών ΕΒΠ, όπως δημοσιεύθηκε στο Γ ́ 2350/2019,

 

Στον υπερσύνδεσμο το ανωτέρω ΦΕΚ.

https://drive.google.com/file/d/1frIkOpXSvI18TDSTlFdpcnIK8HJhcfo6/view?usp=sharing

 

2.

Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1928 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ της 16ης Αυγούστου 2022  δημοσιεύονται οι

διορισμοί Ειδικής Αγωγής, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α ́ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 1.024 εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ειδικοτήτων

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04,ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01,ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06,ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16,

σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με τον εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι διορισμοί βασίστηκαν:

  • Στις Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 3ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 12) και 4ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 18 και Α.Σ.Ε.Π. 22) ,
  • Στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β ́ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των προκηρύξεων 3ΕΑ/2019, κατηγορίας ΠΕ, (Γ ́ 937/2020) και 4ΕΑ/2019, κατηγορίας ΤΕ, (Γ ́ 908/2020) όπως, κατά περίπτωση, αναμορφώθηκαν και ισχύουν,

Στον υπερσύνδεσμο το ανωτέρω ΦΕΚ.

https://drive.google.com/file/d/1jS_G6go2eri4FNP1H6Mnn184NpaQBybX/view?usp=sharing

 

3.

Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1929 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ της 16ης Αυγούστου 2022  δημοσιεύονται οι

διορισμοί, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α ́ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01 σε θέσεις μονίμων, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με τον εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο.

Στον υπερσύνδεσμο το ανωτέρω ΦΕΚ.

https://drive.google.com/file/d/15Ag9dYCaISITfK_mK6yZNj5W8tXLvtQu/view?usp=sharing

Οι διορισμοί βασίστηκαν:

  • Στην προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 1ΓΕ/2019 (ΑΣΕΠ 45),
  • Στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Γ ́ 1588/2021), κατηγορίας ΠΕ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν,

4.

Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1930 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ της 16ης Αυγούστου 2022  δημοσιεύονται οι

διορισμοί Γενικής Παιδείας, διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 6.906 εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ειδικοτήτων

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19, και ΤΕ02.02,

σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι διορισμοί βασίστηκαν:

  • Στις Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)  1ΓΕ/2019 (ΑΣΕΠ 45), 2ΓΕ/2019(ΑΣΕΠ 46) και 1ΓΤ/2020 (ΑΣΕΠ 3),
  • Στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Γ’ 1588/2021) και 2ΓΕ/2019 (Γ’ 1653 και Γ’ 1694/2021), κατηγορίας ΠΕ και 1ΓΤ/2020 (Γ’ 2679/2021), κατηγορίας ΤΕ,

όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν,

 

Στον υπερσύνδεσμο το ανωτέρω ΦΕΚ.

https://drive.google.com/file/d/1xdDAX9b0bkb6X9u0fsT6LQuxK9nwO0qC/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε