Σημαντικές Διευκρινίσεις Άδειας Ιδιωτικού έργου

Σημαντικές Διευκρινίσεις Άδειας Ιδιωτικού έργου εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 77045/E1/13-05-2016 έγγραφό του προς απάντηση ερωτημάτων.

Το έγγραφο αυτό έχει θέμα:

ΘΕΜΑ: «Ερωτήματα σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου».
ΣΧΕΤ. : To με αρ.πρωτ. 3651/10-03-2016 έγγραφό σας με αρ.πρωτ.47795/Ε1/21-03-2016 εισερχομένου εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Και αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’ 09-02-2007) ορίζεται ότι

«Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.»

Όπως προκύπτει από την με αριθμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

το ζήτημα καθορισμού, εκ μέρους του οικείου Τοπικού Συμβουλίου,

συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού στην ιδιωτική απασχόληση των εκπαιδευτικών

(ήτοι δέκα ώρες κατ’ανώτατο όριο),

δεν συνάγεται από καμιά διάταξη ούτε ευθέως ούτε κατά παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.18 του Ν. 1566/85 που προβλέπει τη δεκάωρη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

 

 

Ως εκ τούτου, δεν είναι επιτρεπτή η θέση χρονικού περιορισμού κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, με κριτήριο την εν λόγω διάταξη.

Επομένως, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο οφείλει κάθε φορά να διερευνά μόνο το ενδεχόμενο πολύωρης απασχόλησης του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού να αποτελεί ή όχι αιτία παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης των εκπαιδευτικών του καθηκόντων,

δυνάμενο, άλλωστε κατ’ εκτίμηση των συγκεκριμένων συνθηκών, να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης εκτός υπηρεσίας.

2.

Στην περίπτωση κατά την οποία, ασκείται από τον υπάλληλο ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή χωρίς τη χορήγηση προηγούμενης άδειας από το υπηρεσιακό συμβούλιο , εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. θ του άρθρου 107 των Ν.2683/9.2.1999 και 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, περ. κε του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) για ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος.

Συνεπώς, δεν μπορεί να χορηγηθεί αναδρομικά άδεια άσκηση ιδιωτικού έργου στην περίπτωση αυτή.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του υπαλληλικού κώδικα (εκδ. Σάκκουλα), σελ. 240, «Κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 ΥΚ» (η αναφορά γίνεται για το Π.Δ. 611/1977 –ΦΕΚ198 Α΄)

«απαιτείται σχετική άδεια μόνον για την υπό του υπαλλήλου επ΄ αμοιβή άσκηση ιδιωτικού έργου και όχι για την χωρίς αυτήν άσκηση ιδιωτικού έργου. Στην απαγόρευση του ως άνω άρθρου εμπίπτουν και οι εν αδεία κανονική ή αναρρωτική τελούντες υπάλληλοι (ΣΕ717/1972, 707, 3025/1970)».

Όσον αφορά την άσκηση ιδιωτικού έργου σε περίοδο άδειας άνευ αποδοχών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/5-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ-ΨΡΘ) εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ., ορίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της παροούσας εγκυκλίου εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες.

Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 31 και 32 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τα οποία, για τις εν λόγω απασχολήσεις, απαιτείται χορήγηση άδειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

3.

Όσον αφορά, τέλος, την αμοιβή του εκπαιδευτικού για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα δεν τίθεται όριο απολαβών,

εφόσον αυτές φορολογούνται ανάλογα με το ύψος τους και δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στη βεβαίωση του φορέα η αμοιβή του αιτουμένου εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση, όμως, που ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι απασχολείται και σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.

τόσο με σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και στο πλαίσιο σύμβαση ιδιωτικού δικαίου,

η απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35, παρ.2 του Υ.Κ. στον Δημόσιο τομέα κάμπτεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) η δεύτερη απασχόληση δεν θα πρέπει να είναι με πλήρες ωράριο εργασίας,

β) σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 25 του Ν.4354 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015) για υπαλλήλους που υπάγονται στο νέο μισθολόγιο και «οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται»,

γ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο

«οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7… απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου»,

δηλ. το ποσό των 4.631 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που θέτει η αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) νέα διορθωμένη εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

δ) Σύμφωνα με την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015 (AΔΑ: Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία εκφράζεται η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή συνιστά αυτοτελές δικαίωμα
προβλεπόμενο από τον Υπαλληλικό Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διάταξη (άρθρο 31), στις οποίες δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση η μη λήψη άδειας για ανατροφή τέκνου με ή χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

Παράλληλα βέβαια, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν θα πρέπει να ακυρώνει το σκοπό χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου, ο οποίος αφορά την προστασία των τέκνων και τής οικογένειας.

ε) Τέλος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 104 του Συντάγματος ορίζεται ότι:

“Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγουμένου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης”.

Σημειώνεται ότι στον περιορισμό αυτό υπάγεται η με οποιαδήποτε μορφή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ή των κυρίων καθηκόντων τους, όπως αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ή συμμετοχή σε επιτροπές (πρόσθετες αποδοχές).

 

Σημαντικές Διευκρινίσεις Άδειας Ιδιωτικού έργου εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 77045/E1/13-05-2016 έγγραφό του προς απάντηση ερωτημάτων και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1pjD8sPNFlX1xoNNM5UVfxVJrMmM6rVZR/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε