Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ

Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ

Το άρθρο 29 του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)  έχει θέμα:

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 η 1 δ παράγραφος του ως άνω άρθρου αναφέρει τα εξής:

δ) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα με το πλήθος
 1. των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
 2. των μαθητών και
 3. των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,
Η παράγραφος 3 των άρθρου 29 αναφέρει:
3. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών
δύναται να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της
παρ. 1 του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17.
Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ όπως προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Νόμου 4823/2021.
Άρθρο 15
Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
1.
Για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατόν είκοσι (1.120) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61):

ενενήντα πέντε (95) θέσεις,

αβ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

αγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν τρεις (103) θέσεις,

αδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις.

 

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):

βα) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις,

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέσεις,

βδ) Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): πενήντα τρεις (53) θέσεις,

βε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βστ) Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις.

γ) Διοικητικών υπαλλήλων:

γα) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: σαράντα επτά (47) θέσεις,

γβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: πενήντα (50) θέσεις.

2. Οι θέσεις της παρ. 1, για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παρ. 1 κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Χώρας με την ίδια απόφαση.

3. 

Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση,

 1. με μετάθεση,
 2. μετάταξη
 3. απόσπαση ή
 4. διάθεση

ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π..

Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

4. 

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα υπόλοιπα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

 

Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ όπως προσδιορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Νόμου 4823/2021.
Άρθρο 17
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
4. 
Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ. 3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγωντου κλάδου ΠΕ23 και
β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30,
οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29.
Η κάλυψη των θέσεων γίνεται
 1. με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π.
 2. με μετάθεση,
 3. μετάταξη,
 4. απόσπαση,
 5. διάθεση ή διορισμό.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε