Στοιχεία υποψηφίων Επαναληπτικών ΕΠΑΛ 2022

Στοιχεία υποψηφίων Επαναληπτικών ΕΠΑΛ 2022 ζητά το ΥΠΑΙΘ με την υπ’ αριθμ. Φ.152/ 76654 /A5/22-06-2022 εγκύκλιό του και έχοντας θέμα:

Αποστολή στοιχείων υποψηφίων ΕΠΑΛ που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οργάνωση διαδικασιών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις

  • του άρθρου 12 του Ν.4468/2017 (σχετικό 1 ),
  • τη Φ.253.2/92419/A5/01-06-2017 Υ.Α. (σχετικό 2),
  • το άρθρο 2 της Φ.251./22806/Α5/26-02-2021 Υ.Α. (σχετικό 4),

οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διενεργηθούν τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν οι υποψήφιοι ημερησίων ή εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά απουσίασαν ή δεν ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου εξαιτίας ενός ή περισσοτέρων λόγων
εκ των κάτωθι:
1. σοβαρού λόγου υγείας,
2. ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού (εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή), ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών
3. κατάγματος ή άλλης προσωρινής βλάβης των άνω άκρων που κατέστησε αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου,
4. διάγνωσης με θετικό αποτέλεσμα νόσησης COVID-19 κατά τον διαγνωστικό έλεγχο PCR ή rapid test σε δημόσια δομή ή σε κατ’ επιλογή τους ιδιωτική δομή είτε κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου είτε σε χρονική στιγμή που προηγήθηκε της τακτικής εξεταστικής περιόδου και επιβαλλόταν
υποχρεωτική παραμονή στην οικία σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ σε διάστημα που περιλάμβανε ημέρα/ες της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

Β. Κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου
Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις του έτους 2022 καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις. Για το λόγο αυτό, οι ΕΕΔΔΕ απευθείας ή δια μέσου των ΕΠΑΛ των εν λόγω υποψηφίων, θα πρέπει να ενημερώσουν τους παραπεμπόμενους υποψηφίους ότι θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης σε χρόνο που θα ανακοινωθεί κατά το πέρας των επαναληπτικών εξετάσεων.

Στοιχεία υποψηφίων Επαναληπτικών ΕΠΑΛ 2022

Γ. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις στα ΕΠΑΛ.

1. Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στα ως άνω σχετικά, μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων έως και δύο ημέρες (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη) από την ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων.
Επομένως η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία που προκύπτει είναι η Τρίτη 21 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Συνεπώς σε αυτή την πρώτη φάση θα μας στείλετε τους πίνακες με τους συγκεκριμένους υποψηφίους το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου.

2. Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος είτε των πανελλαδικών εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων, είτε των πρακτικών δοκιμασιών, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών,

είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη) από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών όπου απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υποψήφιος.

Συνεπώς, σε δεύτερη φάση και μετά το τέλος των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών θα μας στείλετε τους πίνακες με εκείνους τους υποψηφίους αφού ειδοποιηθείτε σχετικά.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αρ.πρωτ.Φ.251/65638/Α5/31-5-2022 εγκύκλιο «Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022», κατατίθενται στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην
οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. (που συγκροτούνται στις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της αριθ. Φ.251/25089/Α5/27-2-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 643 Β΄) έχουν την αρμοδιότητα της συλλογής και του ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά και η σχετική αίτηση μπορούν να αποσταλούν στις οικείες ΕΕΔΔΕ και μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ως ημερομηνία κατάθεσης θα θεωρείται η χρονολογική σήμανση αποστολής των εγγράφων.

Δ. Προθεσμία και τρόπος αποστολής στοιχείων υποψηφίων ΕΠΑΛ που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.
Για τον προγραμματισμό των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο 2022, παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένους τους συνημμένους πίνακες ΕΠΑΛ- 1, ΕΠΑΛ-2, συνολικά κατά Δ/νση Δ.Ε. έως την Παρασκευή 24 -6-2022…

Στοιχεία υποψηφίων Επαναληπτικών ΕΠΑΛ 2022 όπως αναγράφεται στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1q6JA6kVWjTHLlB8y6tccESPyQ_jdetgT/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε