ΣΤ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

ΣΤ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το ΣΤ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2607 572038 ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 44,875 24,875 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 4,875 2,875 0 2 0 0,25 0 0,625 0 0 0 0 2 3 0,25 2 20 14 8 8 0 4,3 4 1 3 3 3 0 0 3 0 0 0
2 2931 400817 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 42,5 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,125 2 1 0 0 0 0,7 2 1 2,75 1,5 21 14 9 14,5 0 2,2 3 2 1 4 3 0 0 0 0 3 0
3 3604 165207 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,125 18,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 4 0 0 0,25 0 1,75 0 0 0 0 2 1 2,5 0 21,625 14 9 10,5 0 1,3 4 2 3 4 3,625 0 0 2,25 0 1,125 0,25
4 2481 203409 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 30,1 19,45 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,7 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,65 10,4 6 6 0 0,4 4 1 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
5 4173 571991 ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΙΟΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,5 14,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3342 203498 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 20,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 9 9,5 0 3,2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2297 219442 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 21,75 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,75 12 9 10,75 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
2 3450 211135 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 21,5 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 2 8,5 6,75 5,75 5,75 0 0 1 0 1 1,5 0,25 0 0 0 0 0,25 0
3 2454 184527 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 20,25 11 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
4 3663 186141 ΑΧΡΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 16,1 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 11,1 9 13,25 0 0,1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3017 165405 ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 47 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 6 0 0,25 3,25 1,625 0,75 1 0 1,3 2 3 4 2 23 14 9 9,75 0 5 4 2 3 0 9 0 6 6 0 0 0,8125
2 3562 182378 ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 35,7375 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 1,25 0 0 0,25 0 2 0 2 0 14,7375 13,3 9 11,75 0 0,3 4 1 3 0 1,4375 0 0 0,75 0 0 0,6875
3 3140 194992 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,8125 22,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 1,125 0 0 0 0 2 2,5 2 2 11,3125 10 6 6 0 0 4 2 3 0 1,3125 0 0 0,75 0 0 0,5625
4 3240 195019 ΚΩΤΣΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,95 8,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 11,2 9 11,75 0 0,2 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
1 2221 179956 ΔΑΡΓΙΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 42,775 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,875 1,875 0 0 0 0,125 1 0,75 0 0 0 0 2 3 0,75 0 22,4 13,4 9 12,25 0 0,4 4 2 3 1,5 7,5 0 0 6 0 1,5 0
2 3444 182590 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 40,425 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0 0,75 1,375 0 0 0 0,05 2 4 0 2 21,425 13,05 8,75 8,75 0 0,3 4 2 3 1,5 6,875 0 0 6 0 0,875 0
3 2570 182689 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,4 12,4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,2 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0,5 20 14 9 15,5 0 3,2 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4 2548 193444 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,25 15,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0,7 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 14,75 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
1 3366 155305 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 35,625 22,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0 0 1 0,875 0 0 0 0 2 1 2 0 13,125 10,5 9 22 0 0,5 1 1 0 1,5 1,125 0 0 0 0 1,125 0
2 2728 603507 ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 32,25 22,1 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,6 0 2 1 0,1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0,25 0 0,375 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 10,15 10,15 8,75 8,75 0 0,4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3524 580531 ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 32 20,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,5 0 0,5 0,25 0,75 1 0,25 0,05 2 2 2 0 11,5 4,25 1,25 1,25 0 0 3 2 1 0 7,25 0 0 5,25 0 0 2
4 4313 178764 ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 28,625 10,625 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 4 1 2 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0,5 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 19,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
1 2132 157344 ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 30,6 11,225 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,725 2,225 0 0 0 0 0,75 0,875 0 0 0 0,6 1,5 1,5 0 0 19,375 14 9 9,75 0 3,6 3 0 3 4 1,375 0 0 0 0 1,375 0
2 2108 198950 ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 24,625 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,625 12 9 10,5 0 0 3 0 3 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
1 2240 209256 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,875 18,875 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,875 0,875 0 0,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 1 2 2 19 14 8,25 8,25 0 5 2 1 1 0 5 0 0 4,5 0 0,5 0
2 2695 200267 ΧΡΥΣΟΜΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,75 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1,5 0,75 0 16,75 14 8 8 0 5 3 0 3 0 2,75 0 0 0 1,5 1,25 0
3 2668 191177 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,2 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 0 1 0 19,2 13,2 9 13,25 0 1,2 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4 2622 205611 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 34 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 19 13 9 14 0 1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
1 3705 165822 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,65 21,4 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,4 1,9 0 0 0 0,5 0,5 0,75 0 0 0 0,15 1,5 0,5 1 0 22,25 14 9 20 0 5 3 0 3 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2 2368 183261 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,5 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0,25 1 0,5 0 1 0 0,05 2 1 2 0 18 12 9 14,5 0 0 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3 3385 189245 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,35 16,475 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,475 1,975 0 0 0,5 0 0,25 0,375 0,75 0 0 0,1 0,5 0,5 0 0 22,875 14 8 8 0 5 4 2 2 1,5 7,375 0 0 3 2,875 1,5 0
4 2141 186556 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,125 0,25 1,25 0,75 1 1 0,05 2 0 3 0 21 13,5 9 19,5 0 0,5 4 2 2 0 7,5 0 0 6 0 1,5 0
5 2225 185866 ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,85 19,35 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 0,6 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 2,75 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 19,5 12 9 9,75 0 0 3 0 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
6 4120 182457 ΖΗΚΑ ΒΑΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,1875 17,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0 2,375 0 1 0 0,1 0,5 0 0,5 0 20,6875 14 9 13,75 0 5 4 1 3 0 6,6875 0 0 5,625 0 0,875 0,1875
7 3774 195131 ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,175 21,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,875 2,875 0 0,5 0 0,25 1,25 0,875 0 0 0 0 2 1,5 1 0 13,3 10,3 6 6 0 0,3 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
8 2427 217488 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35 24,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 0 1 0 0,5 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4,25 2,25 0 0 0 0 1,5 0,75 0 0 0 0 2 2 0 0 10,25 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,25 0 0,25
9 2249 183677 ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,7 20,85 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 1 0,6 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,25 2,25 0 1 0 0,5 0 0,75 0 0 0 0 1 0 1 0 12,85 12,1 9 14,5 0 0,1 3 0 3 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
10 2115 182557 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,325 21,125 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,125 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 1,75 0 1,75 0 12,2 12,2 9 14,75 0 0,2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2092 182580 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,25 14,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 1 0 1 0 18,5 13 9 15,5 0 0 4 2 3 0 5,5 0 0 4,5 1 0 0
12 4023 183042 ΠΑΤΡΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,525 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0 1,75 1,125 0 0 0 0 2 2 2,75 0 11,525 9,4 7 7 0 0,4 2 1 1 0 2,125 0 0 0 0 2,125 0
13 3074 183544 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,025 18,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 12,825 12,2 9 15,5 0 0,2 3 1 2 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
14 2492 167831 ΣΤΡΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,7 18,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 2 1 2 2 12 12 9 22,25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2204 189185 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,35 16,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,2 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0,125 2 3,25 0,75 1 0 0 2 2 2,25 0 14,15 13,4 9 10,25 0 0,4 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
16 4193 175549 ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΖΑΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,375 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,5 0 1,375 0 1 0 0 2 1 1,25 0 11,875 11,5 9 14,75 0 0,5 2 1 1 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
17 3945 193140 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 18,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
18 2807 212470 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 17,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 11,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3838 189497 ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,1 16,1 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 12,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2090 197270 ΜΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,65 19,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 0,75 2,625 0 0 0 0 2 1 2 0 8,15 7,9 7,5 7,5 0 0,4 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
21 2062 189348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,5 13,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
1 2655 221545 ΛΑΜΠΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45,875 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0,75 1,75 0 0 1 0 0,15 2 1,5 0,75 0 20,875 14 9 14,5 0 5 4 1 3 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
2 2688 576917 ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 41 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,7 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,8 2,8 0 0 0 0 1,75 0 0 1 0 0,05 2 2 0,75 2 20 14 9 16,5 0 1 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3 3039 589952 ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,8375 24,7 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1,75 0,5 0 0 0 0,4 2 1 1 0 14,1375 12,2 7,5 7,5 0 0,7 4 1 3 1,5 0,4375 0 0 0 0,125 0,125 0,1875
4 2515 574767 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36,575 14,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,375 1,375 0 1 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 0 2,25 0 22,2 13,2 9 18,5 0 0,2 4 2 2 0 9 0 2,625 6 0 2,625 0
5 3440 572494 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32,225 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0 1,75 0,75 0 1 0 0,05 2 1 1 0 14,225 9,1 6,5 6,5 0 0,6 2 1 1 4 1,125 0 0 0 0 1,125 0
6 2058 186201 ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 30,075 16,325 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 0 2 0 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,125 2,125 0 0 0 0 1,5 0,625 0 0 0 0 1 0 1 0 13,75 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 4,75 0 0 3 0 1,75 0
7 4038 208271 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,4 8,4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,4 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
8 2647 592650 ΔΟΛΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17 12,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 4,75 4,75 4,75 4,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2555 214523 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2,5 0,75 0 0 0 0 2 1 2,75 0 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3106 225116 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 13,9875 8,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 5,1875 4,5 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
1 3510 202701 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,1 22 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0,75 0,625 0 0 0 0 2 1,5 2 0 19,1 13,1 9 14,75 0 0,1 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 2601 205954 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,125 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,75 0,625 0 0 0 0 2 2 1,5 0 17,125 13,5 4,5 4,5 0 5 4 1 3 1,5 2,125 0 0 0 0,375 1,75 0
3 3414 187050 ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,675 19,3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,3 0 2 0,3 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0 0,5 1 0 0 0,375 0 2 1,5 1,75 0 16,375 14 9 10,5 0 5 0 0 0 0 2,375 0 0 0 1,625 0 0,75
4 4452 170402 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,025 17,625 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 0 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16,4 10,4 9 19 0 0,4 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
5 4458 189942 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 27 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,75 1,25 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2894 195584 ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 25,7 10,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,2 0 2 0 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15 9 9 14,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
7 2510 213191 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23 11,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 11,9 8,9 3 3 0 3,9 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0
8 2283 202970 ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 20,125 11,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2,5 0 0 8,875 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
1 3069 571947 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 46,25 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 2,75 0,625 0 0 0 0 2 2 0 0 25,25 14 9 14 0 5 4 2 3 4 7,25 0 0 6 0 1,25 0
2 3047 572412 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 33,575 18,375 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,4 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,375 1,375 0 0 0 0 0,75 0,625 0 0 0 0 2 0 2,25 0 15,2 12,2 9 16,75 0 0,2 3 0 3 1,5 1,5 0 0 1,5 0 0 0
1 2304 180849 ΜΑΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 44,85 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,9 1 0 0 0,5 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0,25 0 2,25 0 0 0 0,05 2 0 2 0 19,85 13,1 9 11 0 0,1 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
1 2490 171269 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 35,125 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1 0,9 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,85 2,85 0 0 0,25 0 0 0,75 0,75 1 0 0,1 1 0 1 0 22,875 14 9 13 0 5 3 2 1 2,5 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2 3846 219402 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 31,5 17,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0,5 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 1 1,5 0 14,25 12 9 9,5 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3 4449 224573 ΤΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 18 14,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
1 3885 155511 ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 34,925 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 20,425 12,3 9 18,75 0 0,3 3 0 3 1,5 6,625 0 0 6 0 0,25 0,375
2 3493 206457 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,275 17,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,4 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 2,125 0 0 0 0 0 0 0 0 15,375 12 9 11 0 0 3 0 3 1,5 1,875 0 0 0 0 1,5 0,375
3 2345 399051 ΙΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 31,25 12,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19 13 9 15 0 0 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4 2342 167544 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 26 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 15 9 9 23,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3667 195053 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 24,5 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0,5 0,25 0,75 0 0 0,1 0 0 0 0 12 12 9 12,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2895 214186 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 34,625 23,125 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,125 1,875 0 0 1 0,25 0,5 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1 11,5 11,5 8 8 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2073 224613 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 18,8 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 7,3 7 7 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3108 211651 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 43,425 21 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 1 2 1 0,6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0 3,5 0,5 0 0 0 0 2 2 0,5 0 22,425 13,8 9 17 0 0,8 4 1 3 1,5 7,125 0 0 6 0 1,125 0
2 2943 209930 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41,625 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 3,25 1,375 0 0 0 0 2 3,5 1 0 17,625 14 8 8 0 5 4 1 3 0 3,625 0 0 2,25 1,375 0 0
3 2401 218059 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,625 24 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,5 2 0 0 0 0 2 1 2 2 13,625 13,5 9 9 0 2,5 2 2 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
4 2888 212934 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,5 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 0,8 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7,5 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2700 182654 ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 26,2 13,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,75 2 0 0 0 0,25 0,25 1,5 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 12,95 5,95 3,75 3,75 0 1,2 1 0 1 4 3 0 0 0 0 3 0
6 2961 197676 ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24,5 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3886 185985 ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 19,125 10,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,375 0 0 0 0,125 0,5 0,75 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 9 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2617 191548 ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 34 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18,5 13 9 9,25 0 0 4 2 3 0 5,5 0 0 0 4 1 0,5
2 4385 191567 ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 29,75 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,25 13 9 13,25 0 0 4 2 3 0 1,25 0 0 0 1,25 0 0
1 3716 204496 ΚΑΤΣΩΧΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 26 16,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,75 9,75 7,75 7,75 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2354 191502 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 35,625 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0,5 1,25 0,75 0 0 0 0 2 2 1,25 0 14,125 11,75 7,75 7,75 0 0 4 2 2 1,5 0,875 0 0 0 0 0,875 0
2 4487 208736 ΚΑΚΑΛΕ ΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 32,4 17,3 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,8 1 0 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 2 0 2 0 15,1 5,1 3 3 0 0,1 2 2 0 4 6 0 6 0 0 0 0
3 3517 182922 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 24,9 9,25 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 15,65 13,4 9 20 0 1,4 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
4 4409 210406 ΣΟΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 20,05 13,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0,3 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 6,75 6,75 5,75 5,75 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4325 158247 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 46,825 24,125 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,125 2,125 0 0 0,5 0 1 0,625 0 0 0 0 1 1 0 2 22,7 13,7 9 24,5 0 0,7 4 1 3 0 9 0 0 6 4 0 0
2 4177 177799 ΜΑΡΝΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 45,6 23 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2,75 0,5 0 1 0 0 2 1,5 2,25 1 22,6 13,6 9 15,75 0 2,6 2 0 2 0 9 0 2,625 6 3,25 0 0,25
3 3860 191270 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,1 20 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0,8 0,3 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 1,25 0 0 0 0 0 2 2 0 2 18,1 11,6 9 17,25 0 0,6 2 2 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
4 2363 187956 ΚΑΣΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 34,5 22,3 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,3 0 1 0,3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 2,25 0,75 0 0 0 0 1 1 0 0 12,2 12,2 9 16 0 0,2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4036 191010 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 32,175 14,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0,9 0,4 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,25 1,125 0,75 1 0 0 0,5 0,5 0 2 17,375 14 9 9,25 0 4,6 4 2 3 1,5 1,875 0 0 0 0,125 1,75 0
6 2502 205303 ΚΟΥΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 25,25 18,125 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,125 2,125 0 1,5 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0 0 0 2 7,125 3,25 0,25 0,25 0 2 1 0 1 0 3,875 0 0 0 0 2,875 1
1 3825 225472 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 25,725 12,85 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,6 1 0 0,3 0,3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,875 10 9 10,5 0 0 1 0 1 0 2,875 0 0 0 2,875 0 0
2 4411 220155 ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΠΕ87.08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 19,625 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11,125 10 9 10,25 0 0 1 0 1 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
1 4257 193174 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 49,5 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0,25 2 0,25 0 0 0 0 2 2 0,5 1 22,5 13 9 12,5 0 0 4 2 2 0,5 9 0 2,625 6 0 0,875 0
2 2200 195108 ΓΕΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,75 23,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 2 1 1,5 0 19 12 9 13 0 0 3 0 3 0 7 0 0 6 0 1 0
3 2298 182531 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,4 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0 0,5 0,5 1,75 0 0 0 0 2 0 2 0 18,9 12,9 9 12,5 0 0,9 3 1 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4 4044 206775 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,25 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 20,75 14 9 12,5 0 5 2 0 2 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
5 3756 209746 ΤΑΓΤΕΒΕΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38 20 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0,5 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 2,25 0 0 0 0 2 0 2 0 18 12 9 9,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3514 183472 ΜΠΑΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,3 13,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,4 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 14,55 12,8 9 14,5 0 0,8 3 2 1 0 1,75 0 0 0 0 1,75 0
7 3248 183502 ΝΤΕΛΛΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,4 15,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 0 1,25 2 0,25 0 0 0 0 2 2 2,25 0 9 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0,25 1 0
8 2186 169816 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,125 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,125 10 9 14 0 0 1 0 1 0 7,125 0 0 6 1,125 0 0
1 3672 208060 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,25 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 2 2 0 0 1 0,25 0 0 0 0 2 1,5 2 0 19,25 11 9 11,25 0 0 2 0 2 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2 4308 574963 ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 39,4 24,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 1 0 1 0,9 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 2 2 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 2 1 1 2 15 8 3,5 3,5 0 1,5 3 0 3 4 3 0 0 0 0 3 0
3 2896 576978 ΜΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,0875 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 3,5 1,25 0 0 0 0 2 0,5 2 0 13,5875 13,4 9 13,5 0 1,4 3 0 3 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
4 3876 619830 ΣΕΒΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 22,025 12,025 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,4 0 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,125 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 10 10 9 13,75 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3281 224895 ΔΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 18,575 9,15 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 9,425 6,3 6 6 0 0,3 0 0 0 0 3,125 0 0 0 2 0 1,125
1 3435 173999 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 49,125 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0,75 0 1 0 0,35 2 1 1,75 0 24,125 14 9 12,25 0 5 1 0 1 1,5 8,625 0 0 6 0 2,375 0,25
2 2146 190255 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,5 20,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0 1 1 0 2 15,25 13 9 11 0 0 4 2 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3 4356 223795 ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,85 23,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 1 1,75 1 8,1 6,6 3,5 3,5 0 0,1 3 0 3 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
1 3173 592490 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 38,2 22 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2 16,2 11,7 5 5 0 2,7 4 2 3 4 0,5 0 0 0 0 0,5 0
2 3546 165206 ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 29,875 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 2,25 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 21,375 14 9 20,5 0 2,3 3 0 3 0 7,375 0 0 6 0 1,125 0,25
3 2463 609143 ΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 25,8 13,55 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0,25 1 0,5 0 0 0 0 2 1,5 1,5 0 12,25 12 9 12 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
4 2535 572128 ΤΥΧΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,5 13,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 20,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2152 609792 ΒΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,75 11 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,5 0 0 0 0
1 4264 192288 ΝΤΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ88.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 28 19,25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,25 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 8,75 3,75 2,75 2,75 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 2 3 0
1 2859 164940 ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 32,475 14,975 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,975 0,475 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0 2 17,5 14 9 14 0 3,9 3 0 3 1,5 2 0 0 0 0 2 0
2 2277 178609 ΜΠΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 27,875 6,975 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1 1 0,1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,9 11,9 9 11,25 0 0,9 2 2 0 0 9 0 0 6 1,375 3 0,1875
1 3353 177583 ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 34,5 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 20 14 9 15,25 0 5 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 3730 200720 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 32,3125 12,125 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0,9 0,1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 20,1875 14 9 9,25 0 4,6 3 0 3 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
3 3940 177597 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 29,875 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 17,875 9 9 17 0 0 0 0 0 1,5 7,375 0 0 3,375 3,375 0,625 0
4 2429 191957 ΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 13,25 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,05 9,8 9 17,5 0 0,8 0 0 0 0 1,25 0 0 0 1,25 0 0
1 4415 209368 ΣΙΜΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 26,825 16,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 0 0,75 0,25 0,75 0,25 0 0 0,25 0,1 2 2,5 0,5 0 10,525 4,15 3,75 3,75 0 0,4 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0,125 0 0,25
2 2063 155657 ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 15,5 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 10 9 20,25 0 0 1 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0
1 2413 195961 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 32,95 14,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,75 2,75 0 0 0 0 1,5 0,25 0 1 0 0 2 2 1,5 0 18,2 12,2 9 12,25 0 0,2 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 2389 168600 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 32,7 15,7 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2,7 2,7 0 1 0 0,25 1 0,25 0 0 0 0,2 0 0 0 0 17 13 9 18,5 0 0 4 1 3 0 4 0 0 0 2,375 1,375 0,25
1 4402 166092 ΧΑΤΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 33,5 12,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,1 1,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,6 1 0 1 0 21,4 10,9 9 13,75 0 0,9 1 0 1 1,5 9 0 0 6 0 3 0,9375
2 3298 189819 ΠΕΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 22,375 8,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 14 14 9 16 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4156 185955 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 17 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 9 9 15 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,25 0 0 0,25
1 2431 606642 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 25,25 14,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 10,45 10,2 9 9,5 0 0,2 1 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2 3447 204464 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 17,9375 13 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9375 3,25 3,25 3,25 0 0 0 0 0 0 1,6875 0 0 0 0 0 1,6875
1 3078 168569 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 38,775 18,4 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0,375 0 1 0 0,05 1 1 0 2 20,375 14 9 10,75 0 5 3 0 3 4 2,375 0 0 0 0 2,375 0
2 3526 214880 ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 38,65 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,625 5,5 3,75 0 1 0,25 0,2 2 3 1,5 1,5 14,15 12,4 8,5 8,5 0 0,9 3 0 3 0 1,75 0 0 0 1,75 0 0
3 2101 207941 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 36,675 21,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 1,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0,75 0 0,75 1 15,125 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
4 4024 229925 ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 34,225 22,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,8 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,25 2,25 0 1 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 2 11,975 9,6 5,5 5,5 0 0,1 4 1 3 0 2,375 0 0 0 2,25 0,125 0
1 2878 172688 ΜΠΑΣΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,675 24,875 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 0 0 0 1,75 0,125 0 0 0 0 2 2 0 2 15,8 9,3 6 6 0 0,3 3 0 3 4 2,5 0 0 0 0,375 2,125 0
2 3826 181926 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 39,5 16,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 23 14 9 9 0 5 4 2 3 0 9 0 0 6 0 2,875 0,625
3 4066 200395 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,625 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 4,25 0 0 0 0 0 2 2 0 1,5 14,125 14 9 9,5 0 5 3 2 1 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
4 3253 191046 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 32,3375 12,65 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 1 0 0 0,4 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,75 2,75 0 0 0 0 2,75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19,6875 14 8 8 0 5 4 2 2 0 5,6875 0 0 1,125 0 3 1,5625
5 3935 205421 ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,0125 14,625 8 0 0 4 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,625 1,125 0 1 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 16,3875 11,7 5,5 5,5 0 2,2 4 2 3 0 4,6875 0 0 1,5 2,625 0 0,5625
6 3056 205313 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,0625 17,825 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 1 0,1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,725 1,725 0 0 0 0 0,75 0,875 0 0 0 0,1 1 1 0 0 8,2375 6,05 3,75 3,75 0 0,3 2 0 2 0 2,1875 0 0 0 0 1,5 0,6875
7 2336 174830 ΖΙΩΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 23,05 10,8 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,8 0 1 1 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,25 12 9 19,75 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
1 4368 214936 ΝΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 21,425 13,325 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0,375 0,5 0,75 0 0 0 0 2 2 0 1 8,1 8,1 6 6 0 0,1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2308 208556 ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 21,425 8,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,175 11,3 9 11 0 0,3 2 0 2 0 1,875 0 0 1,125 0,75 0 0
1 2425 156460 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,1 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,7 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 2 1 0 0,25 2,5 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 20,6 11,1 9 12,75 0 0,1 2 0 2 0,5 9 0 2,625 6 0 0,875 1,25
2 4419 162392 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,0375 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 12,0375 4,1 1 1 0 2,1 1 0 1 4 3,9375 0 0 0 0 3 0,9375
3 3029 149764 ΡΟΥΜΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,65 16,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,75 2,75 0 0 0 0 0,5 2,25 0 0 0 0 1 0 1 0 17 10 9 12,5 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 3 0
4 2267 195336 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,15 16,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,4 0 1 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15,5 9,5 7,5 7,5 0 0 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
5 4448 175548 ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,8 13,55 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 1 1 0 0 13,25 12,25 5,75 5,75 0 2,5 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0,25 0,75
6 3812 195288 ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25 16 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2716 702770 ΧΑΣΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,2 13,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3628 186408 ΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 17 7,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9 9 16,25 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
1 4225 203887 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,25 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 3,25 1,875 0 0 0 0 2 2 2 2 13,25 12,5 6,5 6,5 0 5 1 1 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
2 2721 182307 ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26 12,625 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 13,375 12 9 18,75 0 0 3 0 3 0 1,375 0 0 0 0 0,875 0,5
3 2145 194323 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 10,5 0 0 3 0 3 0 9 0 2,625 5,625 0 2,75 0,8125
4 3145 225122 ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 18 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2,25 0 2,5 0,25
1 2239 213177 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,75 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 2 2 1 0 11,25 10 6 6 0 0 4 2 3 0,5 0,75 0 0 0 0 0,75 0
2 2538 218603 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,95 18,2 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 6,75 6,75 6,75 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2195 401439 ΜΑΡΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 21,25 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 1,75 0 1,75 0 0 0 0
1 2667 160492 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 42,95 18,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,2 2,2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0,2 2 0 2 0 24,25 14 7,75 7,75 0 4,6 4 2 3 4 6,25 0 0 2,625 0,375 3 0,25
2 4110 597503 ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,5 13,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 0 0 1 0,5 3 0 2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 2,25 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 10,7 9 16,5 0 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3041 207552 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22 13,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2159 210536 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 18,6 9,1 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 9,5 9,5 7,5 7,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4101 159905 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,875 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18,375 12 9 18,5 0 0 3 0 3 0 6,375 0 6 0 0,375 0 0
2 2663 156572 ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,5 9,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 9 9 23,5 0 0 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3 3233 216351 ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24,775 14,9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,9 0 1 0,4 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,875 9 9 9,25 0 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0 0,875 0
1 2817 159478 ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,7 22 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0,5 0,875 0 1 0 0 2 0 2 0 20,7 12,95 4,75 4,75 0 4,2 4 2 3 4 3,75 0 0 0,75 0 3 0
2 2857 165529 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,475 18,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 1 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 0 0 0,25 1,5 2,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18,975 12,6 9 20,75 0 0,6 3 0 3 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
3 2365 175833 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,225 12,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,25 0 17,325 12,7 8,5 8,5 0 0,2 4 1 3 3 1,625 0 0 0 0 1,625 0
4 4239 175557 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,7875 9,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 0 19,5375 12,1 9 16,5 0 0,1 3 1 2 0 7,4375 0 0 6 0 0 1,4375
5 3502 209716 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,575 18,875 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,875 0,875 0 0 0,25 0,125 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 4,2 1 1 0 0,2 3 0 3 0 2,5 0 0 0 0 2,375 0,125
6 4090 189565 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,125 16,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,25 1,75 0 1 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 7,375 6 4 4 0 0 2 2 0 0 1,375 0 0 0 0 0 1,375
7 4017 193086 ΜΑΡΓΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΤΣΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 23,675 5,4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,275 9,4 9 13 0 0,4 0 0 0 0 8,875 0 0 6 0 2,875 0
8 3312 202085 ΦΑΙΔΡΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20 11 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4455 197044 ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,75 9,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 15,75 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3856 197167 ΚΟΤΑΡΕΛΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 14,25 5,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3276 199021 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 30,25 14,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 2 0 2 0 16 10 9 14,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2 2589 587456 ΤΖΙΒΑ ΚΩΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 29,4 14,15 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 15,25 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0
1 3245 202826 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,5 23,5 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 2,5 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 2 2 1,75 0,5 16 12,75 8,75 8,75 0 0 4 1 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
2 2885 180536 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,425 17,625 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,625 0,625 0 0,5 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,8 12,8 9 13,75 0 0,8 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 0,875 0
3 3768 176065 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 27,25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,25 7,75 6,75 6,75 0 0 1 0 1 1,5 9 0 0 6 0 3 0,875
1 3195 225931 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 45 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 2,25 0,5 0 0 0 0 2 3 1,25 1 18 14 9 11 0 4,9 1 1 0 0 4 0 0 2,625 0 0 1,375
2 2539 569681 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 43,875 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 3 0,5 0 2 0,5 0 0 0 0 2 4 1,25 2 19,875 14 9 9 0 3,8 4 2 3 4 1,875 0 0 1,125 0 0,75 0
3 2178 185482 ΚΑΠΑΧΤΣΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 41,8375 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 2 2 2,25 0 20,8375 13,4 9 11,75 0 0,4 4 2 3 0 7,4375 0 0 6 0 0,75 0,6875
4 3932 572003 ΔΕΛΗΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 41,375 17,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4 3 0 0,5 0 0,25 1,75 1,125 0 0 0 0 1 0 1 0 23,875 14 9 14,5 0 5 4 1 3 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
5 2660 203352 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 41 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 0 0,5 0 3,25 0,75 0 0 0 0,1 1,5 1 0,5 0 16 14 8 8 0 5 2 0 2 0 2 0 0 0 1,375 0,125 0,5
6 3855 181169 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,25 17,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2 0 0 22,5 14 9 16,25 0 2,1 3 0 3 0 8,5 0 0 6 0,75 1,75 0
7 3032 609209 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,05 24,8 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0 1,25 2,875 0 0 0 0 2 4 1,75 2 15,25 14 5 5 0 5 4 2 3 0 1,25 0 0 0 0 0,5 0,75
8 4112 184368 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 38,75 23,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,875 1,875 0 1,5 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 15,375 9 9 13 0 0 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
9 2907 570095 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,7 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 2 0 0,25 0,5 1,25 0 0 0 0 0,1 2 2,5 0 0 14,7 13,2 9 15,75 0 0,2 4 2 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
10 4132 164706 ΜΑΝΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,075 17,45 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,2 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 1 0 1 19,625 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 4 7,375 0 0 6 0 1,125 0,25
11 2094 579888 ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,75 20,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3 2,25 0 1 0 0,125 0,25 0,625 0 0 0 0,25 0,75 0,5 0,25 0 16,25 12 9 10,5 0 0 3 0 3 0,5 3,75 0 0 0 0,75 3 0
12 3180 172925 ΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 34,5 11,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 9 13,75 0 3,1 3 0 3 0 9 0 2,1875 6 0,375 2,75 0
13 2698 609771 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 33,55 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0,5 0,25 0,5 0,125 0,75 0 3 0 1 0 1 0 16,05 12,05 7,25 7,25 0 0,8 4 1 3 0 4 0 0 0 2,125 1,125 0,75
14 2494 186081 ΚΩΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 33,5 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2,5 0,75 0,25 6 1,5 0 0 0 0,25 2 4 1,5 2 12 10,5 6 6 0 0,5 4 2 3 0 1,5 0 0 0 0 0,25 1,25
15 3797 190348 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 32,325 18,075 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,575 2,575 0 0 0 0 0 2,375 0 0 0 0,2 0 0 0 2 14,25 14 9 11,5 0 1,6 4 2 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
16 2922 224262 ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 30,6 20,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1 0,6 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 2,5 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0 2 0 2 0,5 10,5 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4465 207704 ΧΑΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 27 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 15,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
18 4073 186072 ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,875 16,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,375 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
19 2138 229021 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,75 14 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 10,75 7,75 7,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2687 203450 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,25 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 12 9 9 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
21 2666 198431 ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 21,125 14,125 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,625 2,125 0 0,5 0 0,375 1,25 0 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 7 5 1 1 0 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 2
22 2705 572284 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 19,85 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,35 10,1 9 16,5 0 0,1 1 0 1 0 4,25 0 0 2,25 1,25 0 0,75
23 3729 210469 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 18,75 9,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 8,5 5,5 5,5 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
24 4267 609138 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 15,75 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
1 2340 167291 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 43,5 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 1,5 0 0 1 0 0 0,5 5 3 0 0 0 0 1 2,125 0 0 0 0 2 0 2,5 0 23 14 9 12,75 0 2 4 1 3 0 9 0 0 6 0 2,625 1,9375
2 3863 184119 ΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΤΙΑΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 41,875 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 1 0,5 0,25 2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 20,875 12 9 13,5 0 0 3 0 3 0 8,875 0 0 6 0 2,875 0
3 2475 160423 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 30,4 17,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 13 10 9 11,25 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
4 2619 182745 ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,8 15,8 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 1,5 0 0 0 0 2 2 2 0 13 13 9 17,25 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2236 180945 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 26,875 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,375 12 9 15,5 0 0 3 0 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
6 2086 178550 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 25,25 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,125 0 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,75 12,5 9 12,25 0 0,5 3 2 1 2 0,25 0 0 0 0 0 0,25
7 2985 195754 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 25 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0,5 2 1,25 0 0,5 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 14,5 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5
8 3854 207482 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 20 8,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,25 11 9 10,75 0 0 2 0 2 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
1 2963 220808 ΤΖΙΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 34,175 17,55 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,55 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,5 0,5 0 0 16,625 14 7,5 7,5 0 3,8 3 0 3 0 2,625 0 0 0 2,625 0 0
2 3864 171245 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 31,2 13,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,7 0 2 0,9 0,8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 10 9 12,25 0 0 1 0 1 0 7,5 0 6 0 0 1,5 0
3 3509 198821 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 29,65 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15,15 13,65 7,75 7,75 0 1,9 4 2 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
4 3861 174162 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 26,05 14,05 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 0 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0,5 12 12 9 18 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3803 184587 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 22,05 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,05 13,8 9 14,5 0 0,8 4 1 3 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
6 3457 186811 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 17 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10,25 8,75 8,75 0 1,5 0 0 0 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
7 4374 206026 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 14,5 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2872 171861 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 41,725 21,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,25 3 0 1 0 0,375 1 1,375 0 0 0 0,1 0,25 0 0,25 2 20,475 13,1 8 8 0 2,1 3 1 2 4 3,375 0 0 0 1,25 1,875 0,25
2 2874 192298 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 35,8 22,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 13,3 13,3 9 12,25 0 0,3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2662 192388 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ88.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 27,975 16,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,625 2,375 0 0 0 0 0,5 1,875 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 2 11,35 8,35 4,25 4,25 0 0,1 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
1 3362 229844 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 30,175 14,15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 16,025 12,65 6,75 6,75 0 1,9 4 1 3 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
2 4404 211631 ΚΩΝΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 29,95 17,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,7 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12,25 11,5 7,5 7,5 0 0 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
1 2822 154892 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 45,05 26,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,75 0,75 0 1 0 0 2 1,5 0,5 1,5 18,55 13,3 9 9,5 0 1,3 3 0 3 4 1,25 0 0 0 0 1 0,25
2 2987 174391 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 38,9625 18,275 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,775 1,775 0 0 0 0 0,25 0,5 0,75 0 0,125 0,15 1 0,5 0,5 2 20,6875 14 6 6 0 5 4 2 3 0 6,6875 0 0 2,625 1 3 0,0625
3 3782 191911 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 36,25 15,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 20,875 12,5 7,5 7,5 0 5 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
4 2586 174689 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 35,75 12,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 23 14 9 17 0 2,7 3 0 3 0 9 0 0 6 0 3 0
5 2621 199506 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 25,3125 11,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1875 11,75 8,75 8,75 0 0 3 0 3 0 2,4375 0 0 0 2,25 0 0,1875
6 2495 158280 ΒΕΛΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 24,85 10,9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,95 9,2 9 18,5 0 0,2 0 0 0 3 1,75 0 0 0 1,125 0,625 0
7 3728 195920 ΒΡΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 23,2 11,2 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4495 191934 ΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 22 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 9 10,25 0 0 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
1 2640 701798 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 34,5 19 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1,25 0,625 0 1 0 0,45 0 0 0 2 15,5 14 6,5 6,5 0 5 4 2 3 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
2 2117 171798 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 34,5 12,375 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 2 0 1,5 22,125 14 9 18,5 0 2,6 4 2 3 0 8,125 0 0 6 2,125 0 0
1 4618 229586 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ91.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 20,55 11,55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,05 0 0 0 0 9 8 4 4 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2998 163814 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 46,625 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4,5 3 0 0 0 1 0,75 0,5 0,75 1 0 0,1 1,5 0 1,5 0 25,125 14 9 9,75 0 2,8 4 2 3 3 8,125 0 0 5,25 0 2,75 0,125
2 3873 182393 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 40,75 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 19,25 13 9 14,25 0 0 4 2 2 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
3 3124 185604 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 39,475 25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 2,75 2,375 0,75 1 0 0,3 2 1 2,5 0 14,475 10,35 3,25 3,25 0 3,1 4 1 3 1,5 2,625 0 0 0 0 2,375 0,25
4 4281 175144 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 34,3 19,3 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 2 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3779 195039 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,5 14,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,25 2,25 0 2 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 19,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 0 2 0 9 0 2,625 3 0,75 2,625 0,75
6 4010 165472 ΤΕΡΛΙΜΠΑΚΟΥ ΖΩΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 2 2 1 0 16 10 9 20,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
7 4168 194975 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 30,25 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 2 0,5 0 0 0,125 0,75 1 0 0 0 0 0 0 11,25 10,5 9 15,5 0 0,5 1 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
8 3527 162105 ΦΑΡΣΙΑΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 30,25 12,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 22,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
9 3687 398058 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 27,7 18,7 12 6 0 0 3 0 3 0 0 0 2,7 0 2 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3659 209350 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 26,625 19 13 6 5 4 0 0 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 7,625 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
1 3473 154589 ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 35,875 16,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 0 1 1,25 0,75 1 0,125 0,75 1 0,5 0,5 0,5 19,375 14 9 10,5 0 1,5 4 2 3 4 1,375 0 0 0 1,25 0,125 0
2 4050 174197 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 28,7 12,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3 4617 198903 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 21,95 11,5 7 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,45 9,2 9 11,25 0 0,2 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1,25 0
4 2863 171352 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 21,475 12,725 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,325 1,325 0 0 0 0,125 0 0 0 1 0 0,2 0 0 0 2 8,75 4,75 4,25 4,25 0 0,5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 2960 203610 ΠΟΡΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 18,85 11,1 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,1 0 1 0,1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3188 161258 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 44,5 22,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,75 0,25 2 0 0 0 0 2 0 2 2 22 14 9 15,75 0 2,3 4 2 2 1,5 6,5 0 0 6 0 0,25 0,25
2 2169 199274 ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 28,75 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7,25 7,25 7,25 7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4162 223044 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41 25,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0 0 2,5 1,375 0 0 0 0 2 1,5 1,25 0 15,5 12,5 7,5 7,5 0 2 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
2 3816 182615 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 40,25 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0,75 1 0 1 0 0,7 2 2 0,5 2 19,25 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 1,5 3,75 0 0 3 0 0,75 0
3 2590 170244 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,4 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 19,4 12,9 9 11 0 0,9 3 0 3 4 2,5 0 0 0 1,375 1,125 0
4 3998 156630 ΛΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,075 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 3 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 18,075 9,7 9 9,75 0 0,7 0 0 0 4 4,375 0 1,75 2,625 0 0 0
5 3914 191020 ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,95 23,95 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,2 0 2 0,2 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 2 1,5 1 0 12 10 9 9,75 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1,5 0,5 0 0
6 2349 905430 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,775 17,675 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0,9 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1 0 0 0 0,875 0 0 0 0 2 0 2 1 18,1 12,1 9 30,25 0 0,1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
7 2770 180306 ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,5 15,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0 0 2,5 1 0 0 0 0 2 0 2,25 0 20 14 9 19 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
8 3741 183814 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,825 13,95 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 3 0 3 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,875 14 9 11,25 0 5 0 0 0 0 6,875 0 0 5,25 0 1,625 0
9 2750 156695 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,75 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 1,75 0 1 0 0 2 0 2 0 19,75 10,5 9 13,25 0 0,5 1 0 1 4 5,25 0 0 4,125 0 1,125 0
10 4209 217831 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 33,125 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 1 1 0 2 13,375 13 7 7 0 2 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
11 2460 183730 ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,6 20,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2 0 0 0,25 0 0 1 0,75 0 0 0 0,75 0 0,75 0 11,85 7,1 5 5 0 2,1 0 0 0 1,5 3,25 0 0 0 0 3 0,25
12 3162 209850 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,325 14,45 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,75 1,75 0 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875 11,25 3,25 3,25 0 5 3 0 3 1,5 3,125 0 0 0 1 1,75 0,375
13 3954 209901 ΜΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,1 21,6 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,6 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 2,5 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0 2 0,5 2 2 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2288 217893 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,05 17,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,175 11,55 8,25 8,25 0 0,3 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
15 2262 209853 ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,65 15,4 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,4 0 1 0,4 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 5,25 0 0 5,25 0 0 0
16 2140 212878 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 22,925 11,675 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,3 0 0 0,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,25 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
17 2309 227048 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 18,85 9,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 9,1 9 9,75 0 0,1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
18 3823 217898 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 16,625 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,625 9 6 6 0 0 3 0 3 0,5 0,125 0 0 0 0 0,125 0
1 2143 172115 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 35 17 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 19 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 4070 186995 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 29,5 12,85 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,1 0 0 1 0,6 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0,125 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 16,65 13,4 9 13,75 0 1,4 3 0 3 0 3,25 0 0 0 3,25 0 0
3 4414 168705 ΧΡΙΣΤΑΦΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 28,8375 18,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,25 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 10,1875 10 9 15,25 0 0 1 0 1 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
4 2192 158233 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 27,625 10 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,625 9 9 22 0 0 0 0 0 0 8,625 0 2,625 6 0 0 0
5 4454 214763 ΑΜΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 24,875 12,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 8,75 7,75 7,75 0 0 1 1 0 0 3,75 0 0 0 3,75 0 0
6 2406 215910 ΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 24,25 13,25 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 11 11 9 9 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2829 191562 ΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 21,15 8,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 12,775 9,4 9 14 0 0,4 0 0 0 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
1 2850 155298 ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 40,5 22,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4,5 3 0 0 0 0 0 2,125 0 1 0,25 0,3 1,5 0,5 1 0 18 14 8,5 8,5 0 3,4 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2 3107 196500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 39,95 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0,5 0 1 0 0,1 2 0 2 2 12,95 10,7 4,5 4,5 0 3,2 3 2 1 0 2,25 0 0 0 0 2,25 0
3 2767 167422 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 34,3 18,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0 1 0 15,8 9,8 9 20,5 0 0,8 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4 2197 174553 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 31,625 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0,5 0 1 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 12 9 17 0 0 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
5 3410 600489 ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 25,75 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 11,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3088 587692 ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 13,25 4,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2905 157375 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 51,75 27,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0 0,25 3,75 2,25 0,75 1 0,5 0,45 2 4 3 2 24,25 14 7,5 7,5 0 5 4 2 3 4 6,25 0 0 3 0 3 0,25
2 3091 160721 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 35,65 17,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,7 0,2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1,625 1,625 0 0 0 0 1,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0,5 18,625 9,5 9 13 0 0,5 0 0 0 1,5 7,625 0 0 6 0 0,125 1,5
1 3480 165328 ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 49,25 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0,5 0 1 1,625 0,75 1 0 0,05 2 1,5 0,5 2 21,25 14 5,25 5,25 0 5 4 2 3 4 3,25 0 0 0 0,25 2,75 0,25
2 2697 185113 ΑΛΕΞΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 48,625 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0,25 0 1 3 0,75 1 0 0,3 2 4 2,5 2 20,625 14 9 11,75 0 5 4 2 3 1,5 5,125 0 0 1,5 1 2,625 0
3 2563 172682 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44,5 28 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0,5 1,5 0 1,75 1 0,75 1 1,25 0,05 2 2 0 2 16,5 10,5 1,5 1,5 0 5 4 2 3 3 3 0 0 0 0 3 0
4 3255 205174 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,3 22,3 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,8 0 1 1 0,8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 2,5 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0,5 0,5 0 2 20 14 9 12,75 0 5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3714 178267 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,275 19,9 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 2 22,375 14 9 14,5 0 5 4 2 3 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
6 3736 168973 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42 21 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 2,75 1,5 0 0 0 0 2 0 2 1 21 14 8,75 8,75 0 5 4 2 3 4 3 0 0 0,375 0 1,625 1
7 2380 187725 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1,25 0 0 1 1 0 1 0,5 0,5 2 17 14 9 10,5 0 2,5 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
8 4370 190800 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,225 16,5 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 21,725 13,1 8 8 0 2,1 3 0 3 0 8,625 0 0 6 0 2,625 0
9 2414 191157 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,7 15,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 1,5 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 22,5 13,5 7,5 7,5 0 5 1 0 1 0 9 6 0 6 0 0 0
10 2065 215344 ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 32,875 17,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,625 10,25 6,25 6,25 0 0 4 2 2 0 5,375 0 0 5,25 0 0,125 0
11 2628 191032 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,35 21,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0,25 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 10,1 9,85 8,75 8,75 0 1,1 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
12 2946 199745 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,225 21,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 2,25 0 0 0,5 0 1,5 0,25 0 0 0 0 2 2 0 2 9,975 8,6 6,5 6,5 0 0,1 2 2 0 0 1,375 0 0 0 0 1,375 0
13 3152 188003 ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,125 17,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10,375 10 9 14,25 0 0 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0,375 0 0
14 2605 205654 ΧΕΡΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,05 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0,7 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1,75 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,05 10,3 9 9,75 0 0,3 1 0 1 0 2,75 0 0 0 2,75 0 0
15 4316 209013 ΓΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 25,825 13,525 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,4 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1 0 1 0 12,3 12,3 9 9,5 0 0,3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3602 178182 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 24 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 18,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
17 4291 216129 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 19,75 7,95 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 1 0 0,7 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 11,8 9,55 4,75 4,75 0 4,8 0 0 0 0 2,25 0 0 0 1,5 0 0,75
18 2059 211539 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 19,5 10,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2 0,7 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2,75 0 8,8 6,8 5,5 5,5 0 1,3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0,625 0,375
1 4280 204255 ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 35,2 22,5 12 0 5 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,375 3 1,5 0 0 0 0 2 2 0,25 0 12,7 12,7 8 8 0 0,7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4334 192309 ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 34,75 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,75 14 9 14,75 0 5 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0,75 0 0
3 3096 186968 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 31,75 16 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0,75 0,875 0,75 1 0 0 2 0 2 2 15,75 13 9 9,25 0 0 4 2 3 0 2,75 0 0 0 0 2,75 0
4 3018 177104 ΓΙΓΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 29,5 10 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 12 9 17,25 0 0 3 0 3 0 7,5 0 0 6 0 1,5 0
1 2958 208832 ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 33,45 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 12,95 12,2 9 11 0 0,2 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
2 4439 171853 ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 32,1 14,475 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0,475 0,475 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,1 0 0 0 0 17,625 12 9 10 0 1 2 0 2 1,5 4,125 0 0 2,25 0 1,875 0
3 2519 177933 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ87.10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 31,5 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21 12 9 11,25 0 0 3 0 3 0 9 0 0 6 0 3 0
4 4096 195975 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 28,575 14,875 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,375 1,375 0 0 0,5 0 0,75 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 13,7 13,7 9 10,75 0 0,7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4265 229772 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΕ87.09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 27,25 16 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0,125 0 1 0 0 2 0 2 0 11,25 8,25 4,25 4,25 0 0 4 1 3 0 3 0 0 0 3 0 0
6 2242 208823 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 20,875 10,5 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10,375 9 9 13,25 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
7 2100 215140 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ87.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 17,75 8,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 6,5 5,5 5,5 0 0 1 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0
1 3340 152788 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 54 27 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 1 1,25 1,75 3,625 1,5 0 0 0,5 2 2,5 2 2 27 14 5,5 5,5 0 5 4 2 3 4 9 0 6 4,875 0 0,125 0,5
2 2574 149799 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 51,1 24,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 4,5 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0,3 0 0 0 0,5 26,6 13,6 9 9 0 3,6 1 1 0 4 9 0 0 6 0 3 0
3 3210 155876 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 51,0625 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1,5 0,5 0 1 0 0,05 2 1,5 1,75 2 24,0625 14 6,75 6,75 0 5 4 2 3 4 6,0625 0 0 3 0 2,625 0,4375
4 3594 140261 ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 50 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 4 0 0,75 3 3 0 0 0 0,2 2 2 2 0 27 14 9 12,75 0 3,4 4 2 3 4 9 0 0 6 0,875 3 0
5 4364 156453 ΦΡΟΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 49,1875 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0,5 2 0,625 0 0 0 0,05 2 2 1,5 2 22,1875 14 9 11,75 0 5 4 2 2 0 8,1875 0 0 6 0 0,25 1,9375
6 3235 905928 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,375 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3,5 0 0,25 3 1,5 0 1 0,5 0,1 2 2 1 0 23,875 14 9 15 0 5 4 2 3 4 5,875 0 0 5,625 0 0,25 0
7 4412 906632 ΓΚΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,275 19,275 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1 0,9 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,875 1,125 0 0 0 0,25 0,25 0,625 0 0 0 0 0,75 0 0,75 2 27 14 8,5 8,5 0 4,6 4 2 2 4 9 0 0 6 0 2 1
8 3099 163839 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,975 23,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 2 1,5 2 21,075 13,7 9 12,5 0 0,7 4 1 3 4 3,375 0 0 0 0,375 3 0
9 3136 175659 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,175 20,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 1 0 0,5 0,5 1,5 0 0 0 0,1 2 0 2 2 23,875 14 9 12,75 0 1 4 1 3 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
10 4393 189309 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,7 23,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 0,7 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 1 0,5 0,25 1,25 1 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 20 14 9 14,5 0 3,9 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
11 4118 197460 ΣΑΧΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,775 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 0 0 0,375 3 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18,775 12,4 9 10,5 0 0,4 3 0 3 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
12 3437 212450 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,45 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 1 0 0,25 0 0 0,25 0,8 2 2 1,25 2 15,45 13,45 7,25 7,25 0 2,2 4 2 2 0 2 0 0 0 1,625 0,375 0
13 2811 398017 ΓΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,25 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 20,25 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 7,25 0 0 6 0 0,875 0,375
14 3559 182584 ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,75 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 1 0 0 2 2 0 1,5 19,25 13 9 15,5 0 0 4 1 3 0 6,25 0 0 6 0 0,25 0
15 2421 183257 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,85 21,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,35 1,35 0 1 0 0,25 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 18 12 9 14,75 0 0 3 1 2 0 6 0 0 6 0 0 0
16 3623 179797 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,5 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0,75 0,5 1 0,25 0 1 0 0,15 2 1,5 2,25 0,5 17 14 9 18 0 5 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
17 3737 162515 ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,55 19,575 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,575 2,575 0 1 0 0,5 0 0,875 0 0 0 0,2 0 0 0 0 18,975 13,6 9 15,75 0 0,6 4 2 3 0 5,375 0 0 0 1,375 3 1
18 2787 195337 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,375 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0,5 1 3,25 1 0 0 0 0 2 2,5 1,5 0 13,375 13 9 9,5 0 0 4 2 2 0 0,375 0 0 0 0 0,125 0,25
19 2330 205875 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,75 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,25 12 8 8 0 0 4 2 2 0 7,25 0 0 6 0 1,25 0
20 2168 905932 ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,9 17,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 18 9 9 24 0 0 0 0 0 0 9 0 3,5 6 0 0 0
21 2076 195448 ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,625 24,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 3 0 1,5 0 0,25 2 0,625 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0,5 10,375 8,5 5,5 5,5 0 0 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0,375 0,75 0,75
22 3412 175695 ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,3 17,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 2,2 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,2 2 0 2 0 17,1 11,1 9 19,25 0 0,1 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
23 2587 195378 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,7 19,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0,7 0,2 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 1 1,5 0 0 3 0,75 0 1 0 0,1 0,5 0,5 0 0,5 13,8 13,3 9 10,5 0 0,3 4 2 3 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25
24 2576 150643 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,175 14,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,625 0,5 0,125 0 0 0 0 2 0 2 0 18,975 12,1 9 21,5 0 0,1 3 0 3 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
25 2790 169555 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,0125 14,2 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,7 0 2 0,1 0,6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18,8125 10 9 16,5 0 0 1 0 1 0 8,8125 0 0 6 0 2,375 0,4375
26 4037 183561 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,65 18,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,375 2,375 0 1 0 0,25 0 1,125 0 0 0 0 2 0,5 2,25 1 13,775 13,4 9 15 0 0,4 4 1 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
27 4147 175704 ΣΚΕΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,575 15,575 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 17 11 9 16,75 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
28 4365 182456 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,625 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,125 0 1,5 0,75 1 0,25 0,35 2 0 2 0 17,625 14 9 10,5 0 5 4 1 3 0 3,625 0 0 2,25 0 1,375 0
29 3293 196909 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 12 9 13,5 0 0 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
30 3839 183651 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,5 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,25 14 9 14,5 0 5 3 0 3 0 3,25 0 0 0 3,25 0 0
31 2937 209604 ΜΙΤΙΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,2 19,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 2 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,95 9,95 8,75 8,75 0 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 3246 201672 ΜΑΚΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2,25 1,375 0 0 0 0 2 2 0 1 9 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 3147 401187 ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,85 18,225 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1 0,6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 1 0 0,125 1 0,5 0 0 0 0 2 1 1,25 1 10,625 10 9 10,5 0 0 1 1 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
34 3900 212346 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,25 17,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 3 2 0 0 0,25 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0 1 0 10,15 10,15 6,75 6,75 0 0,4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2386 189673 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,75 16,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 2,75 0 2 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 9 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2522 201513 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,875 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,5 0 1 0 0,25 0 0,25 0 1 0 0 1,5 0 1,5 0 12,875 12 9 9,75 0 0 3 1 2 0 0,875 0 0 0 0,25 0 0,625
37 2252 201717 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24 15,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 8,5 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
38 3871 197504 ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,9 9,9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,4 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2994 220464 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 14,625 7,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 7,25 7,25 7,25 7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2318 572429 ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 47,575 23,9 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2,5 0 0 3,75 0,625 0 1 0 0 2 1,5 2,25 0 23,675 13,05 8,25 8,25 0 0,8 4 2 3 4 6,625 0 0 6 0 0 0,625
2 2573 151855 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45 27,3 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,4 0,9 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 1,25 1,75 0 0 0 0 2 2 1,75 2 17,7 13,7 9 10,5 0 2,7 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
3 4081 195882 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,625 23,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,375 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 2 19 13 9 12,75 0 1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4 4262 571721 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,6 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1,5 0 0,25 2 1,125 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 24,1 13,6 9 13,75 0 0,6 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0,25
5 2459 166619 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,1 19,85 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,85 0,85 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0,1 2 2 0 0 22,25 14 9 19,5 0 1,1 4 2 2 0 8,25 0 0 6 0,375 1,875 0
6 4069 576529 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 41,9 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 0 1,375 0,75 1 0 0,05 2 2 1,25 0 22,9 12,4 9 11 0 0,4 3 2 1 1,5 9 0 0 6 0 2,5 0,9375
7 3175 225027 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 41 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 2 1 0 0,125 2 1,125 0 1 0,75 0,15 2 2 2,5 0,5 17,5 14 5,75 5,75 0 5 4 1 3 0,5 3 0 0 0 0 3 0
8 4366 612423 ΚΟΥΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 40,325 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2,5 0 0 2 0,375 0 0 0 0 2 2 0,5 0 17,325 12,2 9 10,75 0 0,2 3 1 2 0 5,125 0 0 4,875 0 0 0,25
9 3495 151870 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 40,225 16,425 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 1,5 0 0,375 0,25 0 0 0 0 0 2 1,5 0,5 0 23,8 13,3 9 17,5 0 1,3 3 1 2 1,5 9 0 0 6 0 1,625 1,4375
10 3105 572495 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 39,775 19,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0 0,9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 2 0,25 2 20,125 10 9 9,5 0 0 1 1 0 3 7,125 0 0 5,625 0,375 0,375 0,75
11 3216 619816 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,875 26 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 1,5 0,5 0 12,875 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 4,375 0 0 3,75 0 0 0,625
12 4341 577588 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,0375 19,725 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,725 0,475 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0,125 0,1 1,25 0,5 0,75 0 18,3125 12 9 13,75 0 0 3 0 3 0 6,3125 0 0 6 0 0 0,3125
13 3464 587807 ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,475 18,475 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,975 2,975 0 0 0 0 1,75 0,125 0 1 0 0,1 2 2 0,75 0 19 13 9 12,5 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
14 3725 194366 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,5 19,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 2 2 0 0 15,875 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
15 3516 571731 ΑΛΗΠΑΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,6375 20,7 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0,375 0 0 0 0 2 2 1 2 13,9375 13 9 17 0 0 4 2 2 0 0,9375 0 0 0 0,25 0 0,6875
16 2375 182955 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32 15 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 11 9 15,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
17 3028 619965 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,375 21,5 12 6 0 4 0 0 0 2 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 1,5 0 0 0,25 0,375 0 1 0,125 0,05 1,5 1 0,5 0 9,875 5,5 1,5 1,5 0 0 4 2 3 0 4,375 0 0 1,875 0 2,5 0
18 3963 597318 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,875 17,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,875 1,625 0 0 0 0 1,5 0,125 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 9,5 9,5 8,5 8,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3482 616074 ΚΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,25 8,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0,5 15 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
20 4299 590251 ΜΑΥΡΑΚΗ ΒΑΙΑΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 22,25 13,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1 1 0 0 9 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
21 3015 214544 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 19,8 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 9,3 9,3 7,5 7,5 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2561 160137 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 55 28 13 6 5 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0,5 0 0 0,75 1,625 0 1 0,125 0,2 2 2 0,25 2 27 14 9 10,75 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0
2 3367 143275 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 50 24,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 3,5 0 0 0 2,625 0,75 1 0 0,3 2 2 0,5 0 25,5 12,5 3,5 3,5 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0,9375
3 4440 161173 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 49,6125 24,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 3,5 0 0,25 0,5 1 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0 1 24,7125 11,9 7,5 7,5 0 3,4 1 0 1 4 8,8125 0 0,4375 6 0 2,375 0
4 2364 195624 ΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 45,5 25,5 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,5 0 0,75 1,875 0 1 0,125 0,1 2 2 0 2 20 14 9 11,75 0 1 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3049 187048 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,5 23 12 6 0 0 3 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 2 0,5 0,25 0 0,75 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0 2 19,5 13,5 9 11,5 0 0,5 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
7 2540 171799 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 40,175 22,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1,75 1,125 0 1 0 0,1 2 2 0 0,5 17,675 12,55 6,75 6,75 0 3,8 2 2 0 3,5 1,625 0 0 0 1,25 0,375 0
8 2362 198032 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,75 19 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0 1,75 2,625 0 0 4,75 0,3 2 1,5 0,5 0 20,75 14 9 9,75 0 5 4 2 3 0 6,75 0 0 5,25 0,75 0,75 0
9 2702 190066 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,65 19,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 0,9 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 20,625 12 9 15 0 0 3 2 1 0 8,625 0 2,625 6 0 0 0
10 2476 189971 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,5 21,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 3 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 10,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 3057 210033 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 38,3 22 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0,75 2,25 0 0 0 0 2 3 1,5 0 16,3 12,3 8 8 0 0,3 4 2 3 0 4 0 0 3 0 1 0
12 2971 170636 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,25 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 3 0 0 0 0 0 0,375 0 0 3 0,2 1,25 0 1,25 0 20 14 9 16 0 5 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
13 2260 182707 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,7 12,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,7 0 0 0,7 0 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 15,5 0 0 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
14 2307 182720 ΞΩΜΑΛΗ ΡΑΛΛΙΩ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,125 20,125 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 10 10 9 14,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2248 190090 ΛΕΓΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 28,25 21,25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 7 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
16 3453 195577 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,075 8,45 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,625 10 9 12 0 0 1 0 1 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
17 4256 218334 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,875 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,7 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,375 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 6,625 0 0 5,625 1 0 0
18 3449 213290 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,8125 16,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 7,3125 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 1,8125 0 0 0 1,375 0 0,4375
19 2436 905367 ΜΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 30,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
20 3371 207429 ΤΣΙΑΧΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 18,825 7,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,125 7 5 5 0 0 2 1 1 1 3,125 0 0 2,625 0 0,5 0

 

 

 

ΣΤ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης ανακοινώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nufLoMFy8Etm5rGeqD2V757YvAgYeV3Q/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε