Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Αττικής ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/23/11611/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Αττικής 

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις

α) του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

β) του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).

γ) της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).

δ) της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136).

ε) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). στ) του άρθρου 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ζ)            του άρθρου 57 του ν. 5014/2023 (Α΄ 14).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
 2. Τα π.δ.

α) 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»

β) 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

γ) 84/2019      (Α’      123)      «Σύσταση      και     κατάργηση     Γενικών     Γραμματειών      και                            Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

 1. Τις Υπουργικές Αποφάσεις

α)     Την αριθμ. 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ),

β)     Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 Υ.Α. με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφασης με θέμα «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).
 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

 

 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 3. Τις υπ’ αριθμ. Φ.32/15209/25-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΒΞ4653ΠΣ-3ΩΗ) και Φ.32/17261/23-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΩΜΕ4653ΠΣ-94Γ) αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής».
 1. Την υπ’ αριθμ. 945/17-1-2023 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Αττικής με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής» (ΑΔΑ: Ψ1Ω046ΜΤΛΗ-ΠΣΣ).
 1. Το υπ’ αριθμ. 83/14-1-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του Σ.Ι.Σ. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής.
 2. Το υπ’ αριθμ. 2535/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής.
 3. Την υπ’ αριθμ. 1086/18-1-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής για τη συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αττικής.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής ως εξής:

 1. Κόσυβας Γεώργιος,    Περιφερειακός    Διευθυντής    Εκπαίδευσης     Αττικής,   ως     Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον

Ψαχούλα Ιωάννη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

 1. Παπαζήση Χριστίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την

Σπυροπούλου Χρυσούλα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

 1. Αναστασόπουλος Διονύσιος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον

Μαρίνο Ανδρέα, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83.

 1. Σκανδάλη Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή της τον

Δήμο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

 1. Κόκλας Χαράλμαπος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την

Πύρζα Θεοφανή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 1. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ Σχολή».

 

 1. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Γούλα Αλέκο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου».

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Σάββα Στέλιο.

 

 1. Λιναρδάτος Γεώργιος ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Παναγιωτόπουλο Αλκιβιάδη.

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ. Κουκούλη Αδάμο, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής με αναπληρώτριά του την κ. Κολοβού Αμαλία, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Αττικής ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/23/11611/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1fMrI3K6jKKrEEydSk9dsTZaIdHVA9ssK/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε