Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350 / 24/ 11632 / E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις

α)     του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

β)      του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).

γ)      της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).

δ)      της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136).

ε)      του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), στ) του άρθρου 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ζ)     του άρθρου 57 του ν. 5014/2023 (Α΄ 14)..

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
  2. Τα π.δ.

α)     81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»

β)     83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

γ)     84/2019      (Α’     123)      «Σύσταση     και     κατάργηση     Γενικών     Γραμματειών     και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

  1. Τις Υπουργικές Αποφάσεις

α)     Την αριθμ. 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ),

β)     Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 Υ.Α. με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφασης με θέμα «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 Υ.Α. με την οποία τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ).

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).

8. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).

9. Την υπ’ αριθμ. 7402/25-9-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6ΞΟΑ4653ΠΣ-93Ν).

10. Την υπ’ αριθμ. 8400/24-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ψ0Τ46ΜΤΛΗ-3ΟΤ).

11. Το υπ’ αριθμ. 2537/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ’ αριθμ. 296/16-1-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

 

  1. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της την Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  1. Ποζουκίδης Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ06 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή του τον Αποστόλου Χαράλαμπο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.
  2. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την Ατματζίδου Σουμέλα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
  3. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78.
  4. Κωνσταντινίδης Τρύφων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Κοκκινίδη Ευστάθιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

4. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Γκέντζο Αναστάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Λύκειο Ανατόλια».

 5. Αηδονίδης Μιλτιάδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια»

με αναπληρώτριά του την Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Τσανίδου Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά της την κ. Γκλαβίνα Ελένη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

 

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350 / 24/ 11632 / E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1v3_5fvrY-pC6sU-kV62kxMjUqsQVXy3s/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε