Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/26/11690/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις

α)     του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)

β)      του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24),

γ)      της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196),

δ)      της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136),

ε)      του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), στ) του άρθρου 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ζ)     του άρθρου 57 του ν. 5014/2023 (Α΄ 14).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
 2. Τα π.δ.

α)     81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»,

β)     83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ)     84/2019      (Α’     123)      «Σύσταση     και     κατάργηση     Γενικών     Γραμματειών     και                      Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 1. Τις Υπουργικές Αποφάσεις

α)     Την αριθμ. 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ),

β)     Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 Υ.Α. με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφαση με θέμα

«Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).

 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

 

 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 Υ.Α. με την οποία τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 4. Την υπ’ αριθμ. 11792/25-9-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: 7ΑΙΚ4653ΠΣ-8ΟΛ) και επόμενες.
 5. Την υπ’ αριθμ. 14522/23-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: 6ΓΗΝ46ΜΤΛΗ-8ΥΜ).
 6. Το υπ’ αριθμ. 2538/24-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας.
 7. Το υπ’ αριθμ. 99/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του Σ.Ι.Σ. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας.
 8. Tην υπ’ αριθμ. 458/16-1-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για τη συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας ως εξής:

 

 1. Ζιάκα Βασιλική, αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος

με αναπληρωτή της τον

Ζαχαρή Κωνσταντίνο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

 

 1. Φούντα Αγγελική, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την

Τριανταφύλλου Σοφία, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05.

 

 1. Σαβελίδης Σωκράτης, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον

Καπανιάρη Αλέξανδρο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

 

 1. Παππάς Σωκράτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον

Καραβασίλη Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.

 

 1. Παπαζεύκου Ουρανία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή της τον

Κατσούρα Σταύρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

 1. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη» ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Αηδονίδη Μιλτιάδη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

 

 1. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την

Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 

 1. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, «Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη» με αναπληρωτή του τον

Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, «Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά – Κυραϊλίδη».

 

 1. Ράπτης Νικόλαος, «Εκπαιδευτήρια Ράπτου» με αναπληρωτή του τον

Μανάκο Δημήτριο, «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ. Λούτσο Γεώργιο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας με αναπληρωτή του τον κ. Ζίκο Ζήση, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/26/11690/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1yN4Ch47Q3jNbhO_a8mYLI5LKFTp_CAhy/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε