Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/27/11707/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις

α)     του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),

β)      του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24),

γ)      της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196),

δ)      της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136),

ε) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), στ) του άρθρου 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ζ)            του άρθρου 57 του ν. 5014/2023 (Α΄ 14).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
 2. Τα π.δ.

α)     81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»,

β)     83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ)     84/2019      (Α’     123)      «Σύσταση     και     κατάργηση     Γενικών     Γραμματειών     και                      Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 1. Τις Υπουργικές Αποφάσεις

α)     Την αριθμ. 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ),

β)     Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 Υ.Α. με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφασης με θέμα

«Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).

 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

 

 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) καθώς και την Φ.353.1/145/110739/Ε3/19-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΕΩ46ΜΤΛΗ-ΣΝΞ) όμοιά της.
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 3. Την υπ’ αριθμ. 5611/25-9-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο 1ο και 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ: 6ΡΖΨ4653ΠΣ-Μ04) και τις όμοιες αυτής
 4. Την υπ’ αριθμ. Φ.30.1/5973/25-11-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ: 97Γ246ΜΤΛΗ-2Δ2).
 5. Το υπ’ αριθμ. 116/9-1-2023 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του Σ.Ι.Σ. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων.
 6. Το υπ’ αριθμ. 2533/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων.
 7. Την υπ’ αριθμ. Φ34/189/16-1-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για τη συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ιονίων Νήσων.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον

Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ84.

 

 1. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την

Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ06 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.

 

 1. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον

Παπαθανασίου Νικόλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81.

 

 1. Καραΐσκος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον

Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

 

 1. Καπρούλιας Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την

Αλαμάνου-Κεφαλληνού Σταματούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

 1. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την

Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Λεόντειος Πατησίων»

 

 1. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη- Οικονόμου» ως μέλος με αναπληρώτριά του την

Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 

 1. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου», Ναύπακτος) ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βαθειά-Κυραϊλίδη», Καρέας).

 

 1. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Ιωάννινα) ως μέλος με αναπληρώτριά του την

Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου», Ιωάννινα).

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/27/11707/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1PgRGE-bXDp4Ioc2on2RG5qxYofgDQwKj/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε