Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350 / 28 / 11747 / E301-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις

α)     του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),

β)      του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24),

γ)      της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196),

δ)      της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136),

ε)      του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), στ) του άρθρου 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ζ)     του άρθρου 57 του ν. 5014/2023 (Α΄ 14).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
 2. Τα π.δ.

α)     81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»,

β)      83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ)      84/2019      (Α’     123)      «Σύσταση     και     κατάργηση     Γενικών     Γραμματειών     και                      Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 1. Τις Υπουργικές Αποφάσεις

α)     Την αριθμ. 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ),

β)      Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 Υ.Α. με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφαση με θέμα «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).
 3. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).
 1. Την Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 Υ.Α. με θέμα «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ).
 2. Την υπ’ αριθμ. 37572/Γ1/2-4-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Κόπτση Αλέξανδρο (ΥΟΔΔ 254).
 3. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 4. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 5. Την υπ’ αριθμ. 21435/25-9-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: ΨΖΔΟ4653ΠΣ-4Η0).
 6. Την υπ’ αριθμ. 23021/2-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: ΨΞ5746ΜΤΛΗ-ΓΘΧ).
 7. Το υπ’ αριθμ. 90/20-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του Σ.Ι.Σ. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.
 8. Το υπ’ αριθμ. 2536/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.
 9. Την υπ’ αριθμ. 824/16-1-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για τη συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Αποφασίζουμε

 Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

 1. Μπαχαράκης Θωμάς, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ρουμπίδη Χρήστο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78.
 2. Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την Ψυχογυιού Ευαγγελία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
 3. Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Αλατζόγλου Αθανάσιο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
 4. Παπαχρήστου Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Δρούτσα Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.
 5. Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Ξενέλη Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Βουρκούδη Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης».

5. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτρια του την Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολλέγιο Ανατόλια».

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 

 1. Γκροζούδης Χρήστος, («Αριστοτέλειο Κολλέγιο») ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, («Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά – Κυραϊλίδη».

 

 1. Μαντουλίδου Αικατερίνη, («Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη») ως μέλος με αναπληρωτή της τον Φρυγανιώτη Αθανάσιο, («Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη»).

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Κομψοπούλου Γεωργία, διοικητική υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με αναπληρώτριά της την κ. Πουρνάρα Χρυσάνθη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

 

 

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350 / 28 / 11747 / E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1HGupy8uLz__WphbDF-nO9U9OxTVM7S-W/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε