Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/29/11754/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις

α)     του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

β)     του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).

γ)     της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).

δ)     της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136),

ε)      του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), στ) του άρθρου 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ζ)     του άρθρου 57 του ν. 5014/2023 (Α΄ 14).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
 2. Τα π.δ.

α)     81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»,

β)     83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ)     84/2019      (Α’     123)      «Σύσταση     και     κατάργηση     Γενικών     Γραμματειών     και                      Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 1. Τις Υπουργικές Αποφάσεις

α)     Την αριθμ. 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ),

β)     Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 Υ.Α. με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφαση με θέμα «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).
 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).

 

 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 4. Την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7886/25-9-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: Ω4ΕΓ4653ΠΣ-6Ω0).
 5. Την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7277/29-11-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διορισμός αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: 6ΒΤ246ΜΤΛΗ-ΟΗΚ) καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7847/19-12-2022 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: 6ΛΒΑ46ΜΤΛΗ-ΡΗΡ).
 6. Το υπ’ αριθμ. 86/16-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του Σ.Ι.Σ. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
 7. Το υπ’ αριθμ. 2529/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
 8. Την υπ’ αριθμ. Φ.60/220/16-1-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για τη συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

 

 1. Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή της τον

Φράγγο Κωνσταντίνο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

 

 1. Παπαντωνίου Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την

Μωρίκη Χρυσάνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

 

 1. Σπαλιώρας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον

Δούνα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83.

 

 1. Φίλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον

Καπενεκά Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

 

 1. Ρηγοπούλου Χριστίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά της την

Μοσχολιού Γεωργία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

 1. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την

Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή»..

 

 1. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ».

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 

 1. Κοτρώνης Γεώργιος, «Εκπαιδευτήρια ΠΑΝΟΥ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Κυραϊλίδη Χαράλαμπο «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά – Κυραϊλίδη»

 

 1. Μπαλαούρα Αγγελική, «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑ» ως μέλος με αναπληρωτή της τον

Χατζήβεη Γεώργιο, «Σχολή ΧΑΤΖΗΒΕΗ».

 

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Τσουκνίδα Αθανασία, διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας με αναπληρώτριά της την κ. Καραμήτσιου Ευρυδίκη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/29/11754/E3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/18F7eXmEyj-Fj2NgTxTKPgItDJWDMFJEe/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε