Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 767/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και θέμα:

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985) με θέμα «Δομή και λειτουργίας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄/12-09-2000) και τη με αριθ. 259/2004 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας.
 3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄102), αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4572/2018 (Α΄188) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4823/2021 (136, Α΄) με τίτλο «Αναπλήρωση»
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003, άρθρο 31, παρ. 1, παρ. 2 περ. α΄ και παρ. με  θέμα «Σύνθεση, Συγκρότηση και Λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής …»
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 2. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κ.λ.π» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» σε συνδυασμό με το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 (141, Α΄) με το οποίο παρατάθηκε η θητεία και η άσκηση καθηκόντων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (136, Α΄)
 1. Την   αριθμ.    170405/ΓΓ1/28-12-2021    (ΦΕΚ    6273/τ.    Β΄/28-12-2021)    Υ.Α.    με    θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 1. Την αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 1. Την αριθμ. ΦΕ7Β/1651/5-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΜΠ14653ΠΣ-ΦΡ7) απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Αιτ/νίας με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας» σε συνδυασμό με την αριθμ. ΦΕ7Β/1780/22-2- 2016 (ΑΔΑ:Ω7ΛΟ4653ΠΣ-ΤΜ4) απόφαση του Δ/ντή ΔΕ Αιτ/νίας με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας»
 2. Το αριθμ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022  (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) έγγραφο   του Τμήματος Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με το οποίο κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διεξήχθησαν την 5η Νοεμβρίου 2022
 1. Το αριθμ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Τμήματος Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 2. Την αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/10970/25-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΩΚ46ΜΤΛΗ-ΟΛΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών ΔΕ κάθε συνδυασμού στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 – Διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών ΔΕ στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αιτ/νίας»
 3. Την αριθμ.  πρωτ.   Φ.30.1/11810/16-12-2022   (ΑΔΑ:   6ΩΨ946ΜΤΛΗ-ΑΓΦ)   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   για   τον   ορισμό   μελών   στα   Περιφερειακά   Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
 1. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δ.Ε. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας για τον ορισμό τους ως μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτ/νίας
 2. Την Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νίας για τον ορισμό γραμματέων στο ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας
 3. Το με αριθμ. πρωτ. 2532/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ στο ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας
 4. Το με αριθμ. πρωτ. 113/27-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του ΣΙΣ στο ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας
 5. Την ανάγκη συγκρότησης του Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, των γραμματέων, των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αιτ/νίας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο), ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Καζαντζής Χρήστος, εκπ/κός κλ. ΠΕ83, Διευθυντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, ως Πρόεδρος
 2. Πιτσιάκκας Πέτρος, εκπ/κός κλ. ΠΕ02 της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας, ως Αντιπρόεδρος
 3. Μαργάρα Θεοδώρα, εκπ/κός κλ. ΠΕ78 της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας, ως μέλος
 4. Κατσαρός Κωνσταντίνος του Ιωάννη, εκπ/κός κλ. ΠΕ86, της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας, ως αιρετό μέλος
 5. Τσούκας Ευάγγελος του Βασιλείου, εκπ/κός κλ. ΠΕ03, της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας, ως αιρετό μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Λάππας Κωνσταντίνος, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Αιτ/νίας
 2. Μαραγιάννης Κωνσταντίνος, εκπ/κός κλ. ΠΕ02 της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας
 3. Βούλγαρη Χριστίνα, εκπ/κός κλ. ΠΕ83 της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας
 4. Κατσίφας Γεώργιος του Χαραλάμπους, εκπ/κός κλ. ΠΕ86, της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας
 5. Υφαντής Ηλίας (Λίνος) του Γεωργίου, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας

 

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν εκπ/κούς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπ/σης, αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αλέξανδρος Γούλας, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου»
 2. Χρήστος Γουρδουπής, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ (Ναύπακτος)

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Χρήστος Σαρρής, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ
 2. Ευγενία Κωστούση,  ιδιωτική   εκπαιδευτικός   κλάδου   ΠΕ11,   που   υπηρετεί   στην «Γεννάδειο»

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπ/σης, αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κοτρώνης Γεώργιος, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
 2. Μπαλαούρα Αγγελική, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, πρόεδρος ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ
 2. Μονάντερας Νικόλαος, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ Πάτρας

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Λερού Ελένη, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτ/νίας, με αναπληρώτριά της την Μάκκα Αργυρούλα, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτ/νίας.

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας με το υπ’ αριθμ. 767/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1I_PslWqZoqBPafLEPOCA29TJX40r0FBU/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε