Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/1243/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αν Θεσσαλονίκης

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού» του Ν. 4342/2015 (Α΄, 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (Α΄ 147) και διαμορφώθηκε τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν.4763/2020 (Α’ 254), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (Α΄, 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄, 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄, 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄, 1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄, 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α., με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) ….. καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463)
 1. Τη με  αρ.  πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 1. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 2. Τη με αρ. πρωτ. 3457/05-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΞΒ4653ΠΣ-ΗΑΛ) απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
 3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ)
 4. Τη με αρ. πρωτ. 23022/02-12-2022 (ΑΔΑ: 607246ΜΤΛΗ-ΙΟΟ) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
 5. Τη με αρ. πρωτ. 18069/28-07-2017 (ΑΔΑ: 6Ε484653ΠΣ-Ζ4Σ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
 6. Τη με αρ. πρωτ. 18587/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ8Χ4653ΠΣ-ΑΟΥ) απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
 7. Τη με αρ. πρωτ. 17625/31-08-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό) (ΑΔΑ: Ρ7ΧΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕΑ) απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων ευθύνης μας»
 1. Την αριθ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 2. Το με  αρ.   πρωτ.   24362/19-12-2022   (ΑΔΑ:   ΨΨ9146ΜΤΛΗ-Ο4Μ)   έγγραφό   μας   με   θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας»
 1. Το με αρ. πρωτ. 2536/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ στο Συμβούλιο»
 2. Το με αρ. πρωτ. 91/20-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 3. Το με αρ. πρωτ. 28530/22-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάστηκαν ο αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και προτείνεται ο ορισμός γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα του Συμβουλίου

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με θητεία έως τις 31-12-2024, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-αν-θεσσαλονίκης/

1 Βαζούρα Ζωή Διευθύντρια Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης – Πρόεδρος
2 Πευκίδης Σταύρος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, του 28ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του 32ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης – Αντιπρόεδρος https://vaspapachristou. gr/συγκρότηση-πυσδε-αν-θεσσαλονίκης/
3 Σεϊτανίδου Κλεαρέτη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.04, του 8ου ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμαριάς – Αντιπρόεδρος
4 Τόδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 1ου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του 2ου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Θεσσαλονίκης
5 Χρυσοστομίδου Όλγα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 2ου ΓΕ.Λ. Μίκρας, Διευθύντρια του 1ου ΓΕ.Λ Βασιλικών

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-αν-θεσσαλονίκης/

1 Κοντολέτα Μαρία Προϊσταμένη    του     Τμήματος     Εκπαιδευτικών    θεμάτων     της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
2 Ατματζίδης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ03,     του     6ου     ΓΕ.Λ.     Καλαμαριάς, Διευθυντής του 24ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης
3 Γεράκης Νικόλαος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Καλαμαριάς, Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Καλαμαριάς
4 Σαρδέλης Αναστάσιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-αν-θεσσαλονίκης/
5 Παπανικολάου Ζηνοβία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 1ου Γυμνασίου Καλαμαριάς

  

Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ιδιωτικών σχολείων, συμμετέχουν ως εκπρόσωποί τους αντί των αιρετών (4) και (5) οι οριζόμενοι από τους αντίστοιχους φορείς, ως εξής:

Α. Για την εκπροσώπηση των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών

 1. Σελέκος  Δημήτριος,    εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ02    που    υπηρετεί    στα    Εκπαιδευτήρια «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ», τακτικό μέλος
 1. Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια», τακτικό μέλος
 2. Γιαννιού Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.04 που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή», αναπληρωματικό μέλος
 3. Γκέντζος Αναστάσιος,    εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ02     που    υπηρετεί    στο    Λύκειο    Ανατόλια, αναπληρωματικό μέλος»

Β. Για την εκπροσώπηση των ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

 1. Κορυφίδης Ιωάννης, «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», τακτικό μέλος
 2. Μαντουλίδης Δημήτριος, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ», τακτικό μέλος
 3. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος,       «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ      ΣΥΓΧΡΟΝΗ       ΠΑΙΔΕΙΑ       ΒΑΘΕΙΑ–ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», αναπληρωματικό μέλος
 4. Φρυγανιώτης Αθανάσιος, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ», αναπληρωματικό μέλος

 

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης ορίζεται η Μαυρίδου Ευγενία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια τη Μαυρίδου Αλεξάνδρα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1243/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αν Θεσσαλονίκης

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1PJ8haj2nirsklncS2jh3Bg3uLxCt9pph/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε