Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αχαΐας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 766/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και θέμα:

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985) με θέμα «Δομή και λειτουργίας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄/12-09-2000) και τη με αριθ. 259/2004 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας.
 3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄102), αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4572/2018 (Α΄188) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4823/2021 (136, Α΄) με τίτλο «Αναπλήρωση»
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003, άρθρο 31, παρ. 1, παρ. 2 περ. α΄ και παρ. με θέμα «Σύνθεση, Συγκρότηση και Λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής …»
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 2. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β’/16-10-2002) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κ.λ.π» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 1. Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» σε συνδυασμό με το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 (141, Α΄) με το οποίο παρατάθηκε η θητεία και η άσκηση καθηκόντων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (136, Α΄)
 1. Την αριθμ.    170405/ΓΓ1/28-12-2021    (ΦΕΚ    6273/τ.    Β΄/28-12-2021)    Υ.Α.    με    θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 1. Την αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 1. Την αριθμ. Φ.32.2/3078/5-3-2018 (ΑΔΑ:69Α44653ΠΣ-ΧΡΡ) απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Αχαΐας με θέμα «Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού στη θέση Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» σε συνδυασμό με την αριθμ. Φ.32.2/2743/26-2-2016 (ΑΔΑ:6ΨΞΥ4653ΠΣ-Υ1Ξ) απόφαση του Δ/ντή ΔΕ Αχαΐας με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας»
 2. Το αριθμ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022  (ΑΔΑ:   60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) έγγραφο   του Τμήματος Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με το οποίο κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διεξήχθησαν την 5η Νοεμβρίου 2022
 1. Το αριθμ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Τμήματος Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 2. Την αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/10971/25-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΞΒ46ΜΤΛΗ-ΩΨΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών ΔΕ κάθε συνδυασμού στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 – Διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών ΔΕ στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αχαΐας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.30.1/12167/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6Η1Σ46ΜΤΛΗ-05Β) Απόφαση του ίδιου ως άνω Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
 1. Την αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/11810/16-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΨ946ΜΤΛΗ-ΑΓΦ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
 2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δ.Ε. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας για τον ορισμό τους ως μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας, όπως διαβιβάστηκαν με το αριθμ. πρωτ. Φ.32.2/21502/22-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας
 3. Την Εισήγηση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για τον ορισμό γραμματέων στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
 4. Το με αριθμ. πρωτ. 2532/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
 5. Το με αριθμ. πρωτ. 109/27-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του ΣΙΣ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
 6. Την ανάγκη συγκρότησης του Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, των γραμματέων, των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αχαΐας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο), ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Πιερρή Ευγενία, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.02, Διευθύντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, ως Πρόεδρος
 2. Αλεξανδροπούλου  Αργυρούλα,   εκπ/κός   κλ.   ΠΕ02   της   Δ/νσης   Δ.Ε.   Αχαΐας,       ως Αντιπρόεδρος
 3. Τάτσης Γεώργιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ03 της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας, ως μέλος
 4. Φωτόπουλος Δημήτριος του Νικολάου, εκπ/κός κλ. ΠΕ01, της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας, ως αιρετό μέλος
 5. Βασιλακόπουλος Φώτιος του Κωνσταντίνου, εκπ/κός κλ.ΠΕ03, της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας, ως αιρετό μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Μαράντη Ζαφείρω, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02, Προϊστάμενη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Αχαΐας
 2. Κωτσελένη Σοφία, εκπ/κός κλ. ΠΕ02 της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας
 3. Χριστακούδης Χρήστος, εκπ/κός κλ. ΠΕ86 της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας
 4. Ψαρράς Σπυρίδωνας του Διονυσίου, εκπ/κός κλ. ΠΕ88.03, της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας
 5. Βλάχος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.05, της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας εξετάζει θέματα που αφορούν εκπ/κούς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπ/σης, αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αλέξανδρος Γούλας, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου»
 2. Χρήστος Γουρδουπής, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ (Ναύπακτος)

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Χαρίλαος Παπαδημάτος, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, που υπηρετεί στην Τριάντειο – Εσπερινό ΕΠΑΛ
 2. Ευγενία Κωστούση,  ιδιωτικός   εκπαιδευτικός   κλάδου   ΠΕ11,   που   υπηρετεί   στην «Γεννάδειο»

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας εξετάζει θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπ/σης, αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μονάντερας Νικόλαος, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ Πάτρας
 2. Κοτρώνης Γεώργιος, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, πρόεδρος ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ
 2. Μπαλαούρα Αγγελική, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Βασιλοπούλου Σταυρούλα, εκπ/κός, κλ. ΠΕ02, αποσπασμένη στη Δ/νση ΔΕ Αχαΐας, με αναπληρώτριά της, την Χαλκιοπούλου Αγγελική, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλ. ΠΕ ΔΙΟΙΚ της Δ/νσης ΔΕ Αχαΐας.

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με το υπ’ αριθμ. 766/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1wktgO2njY8qF0nMUw9g_E5ffuSYpBva2/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε