Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Α Αθήνας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Α Αθήνας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2006/30-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και θέμα:

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 11 του Ν. 2266/94 και την υπ’ αριθμ. Δ4/708/29-12-1994 Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 992, τ.Β΄/30-12-1994).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/9-11-2015), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2020) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/2020) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/2018).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 20 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/2018).
 6. Την αριθ. Φ. 350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015).
 7. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128, τ.Α΄/21-6-2006).
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 11. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 12. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 203 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄ /7-5-2019).
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/ τ. Α΄/3-1-2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 14. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 15. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (α΄ 141).
 16. Την αριθ. 73/3-1-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Αττικής.
 17. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 18. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022, ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π Υ.Α. «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 19. Το άρθρο 123 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020).
 20. Την αριθ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης -11-2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. –Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 21. Το αριθ. 2535/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
 22. Το αρ. 87/14-1-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.)
 23. Το αρ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ-Συγκρότηση των ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ».
 24. Την αριθ. 1200/19-1-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας».
 25. Το με αριθμό 184/4-1-2023 έγγραφο της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Α΄ Αθήνας ως εξής:

 

Α. Τακτικά μέλη

 1. Νικολόπουλος Αθανάσιος, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος.
 2. Δεληγιάννη Ευαγγελία, κλ. ΠΕ02, Δ/ντρια του 59ου ΓΕΛ Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Πούλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ88.01, Δ/ντής του 3ου Γυμν. Ζωγράφου.
 4. Δήμος Κωνσταντίνος, ως αιρετό μέλος.
 5. Κόκλας Χαράλαμπος, ως αιρετό μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Βαγιωνής Πέτρος, κλ. ΠΕ04.01, του 5ου ΓΕΛ Ζωγράφου, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας
 2. Γκουτζινοπούλου Αθηνά, κλ.ΠΕ02, Δ/ντρια του 26ου ΓΕΛ Αθηνών.
 3. Καλλέργης Δημήτριος, κλ. ΠΕ04.02, Δ/ντής του 46ου ΓΕΛ Αθήνας.
 4. Παντούλας Περικλής, ως αιρετό μέλος.
 5. Αδαμόπουλος Αδάμ, ως αιρετό μέλος.

 

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) Α. Τακτικά μέλη

 1. Κάζαγλης Δημήτρης, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ».
 2. Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ07, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».
 2. Γιώργο Χριστόπουλο, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία.

 

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.)

Τακτικό μέλος: Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, του Ιδ. Σχολείου «ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ- ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ» Αναπληρωματικό μέλoς: Κακαδιάρης Χριστόδουλος, του Ιδ. Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Γραμματέας ορίζεται η Καραγκούνη Αναστασία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας, με αναπληρώτριά της, την Μπανταβούκα Αλεξάνδρα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας.

 

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω   Συμβουλίου λήγει   την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Α Αθήνας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2006/30-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και θέμα:

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1GuaP9yMMXFvebNbmdE4xIzu2K82XXxCX/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε