Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 391/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Βοιωτίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 21 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία Π.Ε. και Δ.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985).
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’/09-03-1999).
 3. Το άρθρο 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α΄/12-09-2000) και την υπ’ αριθμ. 259/02-06-2004 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 42 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ.Α’/09-11-2015), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 και αναμορφώθηκε τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το άρθρο 1, παρ. 2 και το άρθρο 10 του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία …. συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1 τ.Α’/03-01-2003).
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 τ.Α’/23-02-2018).
 8. Το άρθρο 1, παρ. 2, περ. γ’ της υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 Απόφασης του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων …. διδ/ντων» (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002)
 9. Την με αριθμό πρωτ. 1257/05-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας».
 10. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 11. Την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./6789/14-12-2020 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης – ορισμός Αναπληρωτή του Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας».
 12. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7273/29-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Βοιωτίας».
 14. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 15. Η με αριθμό πρωτ. Φ.30/7792/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ3546ΜΤΛΗ-ΠΓΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 16. Το με αριθμό πρωτ. 6805/19-12-2022 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας.
 17. Το με αριθμό πρωτ. 6873/20-12-2022 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Βοιωτίας ως εξής:

 1. Παναγιώτου Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 83, με βαθμό Α’, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την κα Καρανάσου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Διευθύντρια του ΓΕΛ Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας.
 2. Παπαλάμπρος Λάμπρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.02, με βαθμό Α΄, Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Ξηρογιάννη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α΄, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
 3. Μπαλτσιώτου Γαρέφω, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Σίμου Ασπασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ. Λιβαδειάς.
 1. Δαμιανίδης Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α΄, του 2ου ΓΕΛ Λιβαδειάς, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Γκριτζάπη Σεραφείμ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Γ΄, του 1ου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
 2. Κυπραίου Σταυρούλα-Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Α΄, του 2ου Γυμνασίου Θήβας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Χαρέμη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 82, με βαθμό Α΄, του 1ου ΕΠΑΛ Θήβας.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Σαλάππα Αγγελική, διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’, της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας, με αναπληρώτριά της την κα Ανδρέου Μαρία, διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄, της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας με το υπ’ αριθμ. 391/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1tfeSP23hWmXkHDZg1rlX4ptMc8vqBb8A/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε