Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Γ Αθήνας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Γ Αθήνας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2004/30-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και θέμα:

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 11 του Ν. 2266/94 και την υπ’ αριθμ. Δ4/708/29-12-1994 Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 992, τ.Β΄/30-12-1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/9-11-2015), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2020) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/2020) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/2018).
5. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 20 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/2018).
6. Την αριθ. Φ. 350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015).
7. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128, τ.Α΄/21-6-2006).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
11. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
12. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 203 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄ /7-5-2019).
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/ τ. Α΄/3-1-2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
14. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (α΄ 141).
16. Την αριθ. 73/3-1-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Αττικής.
17. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
18. Την αρ.   Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022,   ΑΔΑ:   ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π   Υ.Α.   «Τοποθέτηση
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
19. Το άρθρο 123 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020).
20. Την αριθ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης -11-2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. –Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. –Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
21. Το αριθ. 2535/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
22. Το αρ. 87/14-1-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.)
23. Το αρ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ- Συγκρότηση των ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ».
24. Την αριθ. 1211/19-1-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής
«Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας».
25. Την αίτηση παραίτησης του αιρετού Κορδή Νεκτάριου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Γ΄ Αθήνας ως εξής:

 

Α. Τακτικά μέλη
1. Μακρή Δήμητρα, κλ. ΠΕ80, Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος
2. Θανασοπούλου Κωνσταντίνα, κλ. ΠΕ02, Δ/ντρια του 5ου Γυμν. Πετρούπολης, ως Αντιπρόεδρος.
3. Σεϊντής Θεόδωρος, κλ. ΠΕ04.05, Δ/ντής του 4ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων.
4. Κατσωνόπουλος Θεόδωρος, ως αιρετό μέλος.
5. Παιδάκης Χρήστος, ως αιρετό μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα
1. Παπανικολάου Αναστασία, κλ. ΠΕ02, Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Γ΄ Αθήνας

2. Ψιλοπούλου Χριστίνα, κλ. ΠΕ02, του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου.
3. Καραγεώργος Γεώργιος, κλ. ΠΕ11, του 2ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω.
4. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, ως αιρετό μέλος.
5. Λάττας Κυριάκος, ως αιρετό μέλος.

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) Α. Τακτικά μέλη
1. Κάζαγλης Δημήτρης, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ».
2. Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ07, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα
1. Διαβολάκης Θανάσης, κλ. ΠΕ11, των εκπαιδευτηρίων «Αυγουλέα-Λιναρδάτου».
2. Γιώργος Χριστόπουλος, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.)

Τακτικό μέλος: Λιναρδάτος Γεώργιος, του Ιδ. Σχολείου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ»

Αναπληρωματικό μέλoς: Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, του Ιδ. Σχολείου «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ»

Γραμματέας ορίζεται ο Δημητρακόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο οποίος υπηρετεί στη Δ/νση ΔΕ Γ΄ Αθήνας, με αναπληρώτριά του την Κυριακάτου Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Δ/νσης  ΔΕ Γ΄  Αθήνας.

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω   Συμβουλίου λήγει    την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Γ Αθήνας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2004/30-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και θέμα:

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1cDwj9Ra8i6kjXsTFVHeChf9RsUy8I6NZ/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε