Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δράμας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δράμας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Β/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας».

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις: α) των παρ. 6, 7 και 8 του άρθ. 159 και τα άρθ. 161 και 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το Άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010)«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», αντικαταστάθηκαν εκ νέου από τις διατάξεις του άρθ. 2 και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 3 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/15-07-2014) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» και το άρθ. 42 του Ν. 4590/07-02-2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-02- 2019) και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου έκτου του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθ. 16 και των παρ. 9, 11 και 12 του άρθ. 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19- 05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, …. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του Ν. 4547/12-06- 2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.», αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθ. 19 Ν. 4572/02-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018), την παρ. 1 άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) και την παρ. 2 του άρθ. 122 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) και ισχύουν.
 7. Τις διατάξεις του άρθ. 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/18-10-2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
 8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 4572/05-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018) «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 9. Τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθ. 40 του Ν. 4653/24-01-2020 (ΦΕΚ 12/τ.Α΄/24-01-2020) »Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.»
 10. Τις διατάξεις του άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 11. Τις διατάξεις του άρθ. 123 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, … και άλλες διατάξεις.».
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄/03-01-2003), «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 15. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 16. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 17. Την αριθ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 18. Την υπ’ αριθ. Φ.1.5/6389/14-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ3946ΜΤΛΗ-ΜΩΘ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης «Ορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας» και την από 01-09-2021 πράξη ανάληψης υπηρεσίας (20η/01-09-2021).
 19. Την υπ’ αριθ. Φ.1.4/Φ.1.5/7724Α/06-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΑ846ΜΤΛΗ-0ΕΚ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας «Ορισμός αναπληρωτή του/της Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας».
 20. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ε/24-11-2022 (ΑΔΑ:9ΑΠΟ46ΜΤΛΗ-ΚΟΗ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης «Ορισμός της σειράς των αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 21. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ζ/25-11-2022 (ΑΔΑ:6Θ0Φ46ΜΤΛΗ-ΞΟΕ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης «Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 22. Την υπ΄ αριθ. Φ.30/15504/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΠ246ΜΤΛΗ-Ο89) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης
 23. Το υπ’ αριθ. Φ.350/122/154243/Ε3/ 13-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 24. Το υπ’ αριθ. 10/02-1-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας «Διαβίβαση πίνακα, αιτήσεων και βιογραφικών των ενδιαφερομένων για την συγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Δράμας».
 25. Το υπ’ αριθ. 2526/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) «Ορισμός εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ στο Συμβούλιο».
 26. Το υπ’ αριθ. 79/16-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Α    π    ο   φ    α   σ    ί     ζ    ο   υ    μ   ε

 Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ως εξής:

Πρόεδρος: Κιουλάνης Σπυρίδων του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας, με αναπληρωτή του τον Πάππου Χρήστο του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Αντιπρόεδρος: Πατσιάβρα Υπερμαχία του Θωμά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Διευθύντρια του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Σαββίδου Μαρία του Θεοδώρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κυργίων.

Μέλη: – Υφαντίδης Γρηγόριος του Γεωργίου εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ81 διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Δράμας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό του τον Παπάζογλου Μιχαήλ του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83, Διευθυντή του ΕΠΑΛ ΔΟΞΑΤΟΥ .

 • Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Αθανασιάδη Ιωάννη του Χρήστου εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01,
 • Πανίδης Απόστολος του Θεμιστοκλή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Θεοχάρη Αναστάσιο του Θεοδώρου , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτό αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι:

 • Δημήτρης Σελέκος, καθηγητής κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την Ευγενία Νίτσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».
 • Αναστάσιος Γκέντζος, καθηγητής κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο Λύκειο Ανατόλια, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τη Μαρία Τσαουσίδου, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ04.04 που υπηρετεί στο Γυμνάσιο Ανατόλια.

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτό αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι:

 • Ανδρικάκης Αθανάσιος, AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, με αναπληρωματικό μέλος τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ .
 • Λίτσας Σταύρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΝ Άβδηρα, Ξάνθη, με αναπληρωματικό μέλος τον Γκροζούδη Δημήτριο, Μέλος του ΔΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Ως Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δράμας ορίζεται ο Κακατσίδης Ιάκωβος του Αθανασίου, Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας, με αναπληρώτριά του την Καρακασίδου Αλεξάνδρα του Ευσταθίου, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δράμας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Β/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας».

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/14SZOVWQR0KAcHdJO7W9q52rtMwyLCcMj/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δράμας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε