Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.31.2/395/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

 

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-09-1985΄) “Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/09-03-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1α του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α΄/12-09-2000) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007) και τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄/3-1-03) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».
 5. Tις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.2 και 3 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/09-11-2015), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.1 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/5-11-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147, τ.Α΄/29-07-2020) και τελικά με τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ.Α΄/21-12-2020).
 6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/5-11-2018), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/τ.Α΄/24-01-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020).
 8. Τις διατάξεις των άρθρων 373 και 375 και του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141, τ.Α΄, 21-07-2022).
 9. Τη με αριθμ.πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ).
 10. Τη με αριθμ.πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 11. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 12. Τη με αριθμ.πρωτ.1749/06-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με θέμα «Ορισμός Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ν. Δωδ/σου».
 13. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.3/4942/25-06-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων» (ΑΔΑ:ΨΟΔ14653ΠΣ-ΡΧ5).
 14. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.31.2/8285/23-11-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με την οποία ορίστηκε η σειρά εκλογής την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε Συνδυασμού στις εκλογές του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου 2022 και διορισμός των αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Ε. (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου (ΑΔΑ:649Η46ΜΤΛΗ-ΕΔΡ).
 15. Το με αριθμ.πρωτ.68/30-11-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων με το οποίο όρισε τους εκπροσώπους του στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για τη διετία 2023-2024.
 16. Το με αριθμ.πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε.-Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 17. Το με αριθ.πρωτ. 2527/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με το οποίο ορίστηκαν από το Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για τη διετία 2023-2024.
 18. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/8876/14-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για την πλήρωση των θέσεων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024 (ΑΔΑ:ΨΦΧ346ΜΤΛΗ-ΣΟΔ).
 19. Το με αριθμ.πρωτ.7773/21-12-2022 έγγραφο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με θέμα «Πρόταση ορισμού γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα στο ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου.
 20. Το με αριθμ.πρωτ.7820/21-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με το οποίο διαβιβάστηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμμετοχή τους στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου.

 

Αποφασίζουμε

 

Α. Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου ως εξής:

 

Τακτικά Μέλη:

 1. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ85, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ως Πρόεδρος.
 2. Χριστινάκης Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ρόδου, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Γαμπιεράκη Χρυσή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Πάτμου, ως μέλος.
 4. Ξάφης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
 5. Κλαδογένης  Δημήτριος,    εκπαιδευτικός    κλ.ΠΕ86,    αιρετός    εκπρόσωπος    των     εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

 

Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα:

 1. Έλληνας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
 2. Τσατταλιός Τσαμπίκος-Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, Διευθυντής του Γυμνασίου-Λ.Τ. Χάλκης.
 3. Κρητικός Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ζηπαρίου Κω.
 4. Κουφού Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Παπανικολάου Φίλιππος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Β. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α)των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:

 

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

 

Τακτικά μέλη

 1. Χριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70, ο οποίος υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
 2. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ07, ο οποίος υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».

 

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, ο οποίος υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ».
 2. Κάζαγλης Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, ο οποίος υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» σχολή.

 

Γ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.:

 

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:

Τακτικά Μέλη:

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ (Παύλου Μελά 29, Καρέας )
 2. Κυριακούλης Κυριάκος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη- Ρόδος)

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Πρωτογεράκης Σταύρος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη- Ρόδος)
 2. Ποριώτης Αναστάσιος, ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΗ (Άγιοι Πάντες – Κορωπί)

 

Γραμματέα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου ορίζουμε την Καθολική Ανθούλας, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με αναπληρώτριά της την Στεργία Σπανού, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.31.2/395/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1C6b_E6i9VKURUZtKFl1fjhkr2XgiB8so/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε