Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 393/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ευρυτανίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 21 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία Π.Ε. και Δ.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985).
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’/09-03-1999).
 3. Το άρθρο 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α΄/12-09-2000) και την υπ’ αριθμ. 259/02-06-2004 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 42 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ.Α’/09-11-2015), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 και αναμορφώθηκε τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το άρθρο 1, παρ. 2 και το άρθρο 10 του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία …. συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1 τ.Α’/03-01-2003).
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 τ.Α’/23-02-2018).
 8. Το άρθρο 1, παρ. 2, περ. γ’ της υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 Απόφασης του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων …. διδ/ντων» (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002)
 9. Την με αριθμό πρωτ. 627/08-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας».
 10. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 11. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 12. Την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7274/29-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ευρυτανίας».
 13. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 14. Η με αριθμό πρωτ. Φ.30/7761/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ8946ΜΤΛΗ-5Θ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 15. Το με αριθμό πρωτ. 2717/16-12-20222 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας.
 16. Το με αριθμό πρωτ. 2703/20-12-2022 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ευρυτανίας ως εξής:

 1. Γιάννακας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.01, με βαθμό Α’, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Οικονομίδη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.
 2. Φλωράκης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά του την κα Σβερώνη Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Γρανίτσας Ευρυτανίας.
 3. Τσιγαρίδας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, του Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Θεμελή Σωτήριο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, Διευθυντή του Γυμνασίου Φουρνά Ευρυτανίας.
 4. Καρφή Ροδοθέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του 1ου ΓΕΛ Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Φιδάνη Ελεάννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 07, με βαθμό Α’, του Γυμνασίου – Λ.Τ. Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.
 5. Σιούτα Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Λίτου Τριανταφυλλιά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Γ’, του Γυμνασίου – Λ.Τ. Κερασοχωρίου Ευρυτανίας.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Κωστοπούλου Αικατερίνη, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με βαθμό Β’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, με αναπληρώτριά της την κα Μάλαινου Μαρία, διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Δ΄, της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας με το υπ’ αριθμ. 393/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας

https://drive.google.com/file/d/13ewVQZ0TKVOg6pOeitT_1Qq6qNwMyhSr/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε