Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Εύβοιας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Εύβοιας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 392/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Εύβοιας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία Π.Ε. και Δ.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α’/09-03-1999).
3. Το άρθρο 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α΄/12-09-2000) και την υπ’ αριθμ. 259/02-06-2004
Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 42 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ.Α’/09-11-2015), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 και αναμορφώθηκε τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 1, παρ. 2 και το άρθρο 10 του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία …. συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1 τ.Α’/03-01-2003).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 τ.Α’/23-02-2018).
8. Το άρθρο 1, παρ. 2, περ. γ’ της υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 Απόφασης του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων …. διδ/ντων» (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002)
9. Την με αριθμό πρωτ. 1750/07-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας».
10. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
11. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7510/06-12-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Εύβοιας».
13. Την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./7629/09-12-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης διορισμού αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Εύβοιας».
14. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
15. Η με αριθμό πρωτ. Φ.30/7792/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ3546ΜΤΛΗ-ΠΓΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
16. Το με αριθμό πρωτ. 10318/20-12-2022 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας.
17. Το με αριθμό πρωτ. 10424/22-12-2022 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Εύβοιας ως εξής:

1. Φράγγος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α΄, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Καπενεκά Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

2. Παπά Δέσποινα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Χαλκίδας, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά της την κα Καραμάνου –Σκαρλή Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α΄, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κριεζών Εύβοιας.

3. Καπέλη Ευάγγελο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, Διευθυντής του Γυμνασίου Μακρυκάπας Εύβοιας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Καπεντζώνη Ανδρέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α΄, Διευθυντή του ΓΕΛ Ψαχνών Εύβοιας.

4. Τουλούμης Δημήτριος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α΄, του 2ου ΓΕΛ Χαλκίδας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με ορισμένη αναπληρώτριά του την κα Γρηγορούδη Αθηνά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 88.02, με βαθμό Α’, του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας.

5. Αλεξίου Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α΄, του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας, ως τακτικό αιρετός μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Σιόλια Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α΄, του Γυμνασίου Νέας Λαμψάκου Εύβοιας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πίγκου Ευαγγελία, Διοικητικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ’ Προσωπικού, της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτριά της την κα Καχριμάνη Ελένη, Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α’, της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2024.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε