Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηλείας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηλείας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 765/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και θέμα:

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηλείας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985) με θέμα «Δομή και λειτουργίας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄/12-09-2000) και τη με αριθ. 259/2004 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας.
 3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄102), αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4572/2018 (Α΄188) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4823/2021 (136, Α΄) με τίτλο «Αναπλήρωση»
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003, άρθρο 31, παρ. 1, παρ. 2 περ. α΄ και παρ. με θέμα «Σύνθεση, Συγκρότηση και Λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής …»
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 7. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β’/16-10-2002) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κ.λ.π» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 8. Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» σε συνδυασμό με το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 (141, Α΄) με το οποίο παρατάθηκε η θητεία και η άσκηση καθηκόντων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (136, Α΄)
 9. Την αριθμ.    170405/ΓΓ1/28-12-2021    (ΦΕΚ    6273/τ.    Β΄/28-12-2021)    Υ.Α.    με    θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 10. Την αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 11. Την αριθμ. Φ.32.3/3496/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ3Ν46ΜΤΛΗ-6Φ9) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας»
 12. Το αριθμ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) έγγραφο του Τμήματος Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με το οποίο κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διεξήχθησαν την 5η Νοεμβρίου 2022
 13. Το αριθμ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Τμήματος Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 14. Την αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/10972/25-11-2022 (ΑΔΑ: 97ΔΦ46ΜΤΛΗ-ΛΝΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών ΔΕ κάθε συνδυασμού στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 – Διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών ΔΕ στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ηλείας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.30.1./12222/10-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ3Β46ΜΤΛΗ-8ΩΑ) Απόφαση του ίδιου ως άνω Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
 15. Την αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/11810/16-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΨ946ΜΤΛΗ-ΑΓΦ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
 16. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δ.Ε. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας για τον ορισμό τους ως μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηλείας, όπως διαβιβάστηκαν με το αριθμ. πρωτ. 13215/22-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας
 17. Την Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για τον ορισμό γραμματέων στο ΠΥΣΔΕ Ηλείας
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 2532/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ στο ΠΥΣΔΕ Ηλείας
 19. Το με αριθμ. πρωτ. 111/27-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του ΣΙΣ στο ΠΥΣΔΕ Ηλείας
 20. Την ανάγκη συγκρότησης του Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, των γραμματέων, των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηλείας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο), ως ακολούθως:

TAKTIKA ΜΕΛΗ

 1. Ζέρβας Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01,  Διευθυντής της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας, ως Πρόεδρος.
 2. Λαμπρόπουλος Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας, ως Αντιπρόεδρος
 3. Περιβολάρη Χρυσάνθη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03, της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας, ως μέλος
 4. Αυγερινόπουλος Παύλος του Διονυσίου, εκπ/κός κλ. ΠΕ86 της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας, ως αιρετό μέλος
 5. Λιάγκουρα Αλεξία του Θεοδώρου, εκπ/κός κλ. ΠΕ05 της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας, ως αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κοτρέτσου Πολυξένη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηλείας, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας
 2. Κουσινιώρης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03, της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας
 3. Μπαντούνα Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας, ως μέλος
 4. Γκάβαλος Νικόλαος του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03, της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας
 5. Βρύνας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03, της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηλείας εξετάζει θέματα που αφορούν εκπ/κούς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπ/σης, αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αλέξανδρος Γούλας, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου»
 2. Γιώργος Χριστόπουλος,  ιδιωτικός   εκπαιδευτικός   κλάδου   ΠΕ70,   που   υπηρετεί   στα «Μοντεσοριανά Σχολεία»

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Χαρίλαος Παπαδημάτος, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, που υπηρετεί στην Τριάντειο – Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.
 2. Χρήστος Γουρδουπής, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ (Ναύπακτος)

 

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηλείας εξετάζει θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπ/σης, αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μονάντερας Νικόλαος, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ Πάτρας
 2. Μπαλαούρα Αγγελική, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, πρόεδρος ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ
 2. Κοτρώνης Γεώργιος, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Συκά Χρυσάνθη, εκπ/κός, κλ. ΠΕ01, αποσπασμένη στη Δ/νση ΔΕ Ηλείας, με αναπληρώτριά της, την Λαμπροπούλου Γεωργία, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Δ/νσης ΔΕ Ηλείας.

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηλείας με το υπ’ αριθμ. 765/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1T2kG7z_H1CkdDhhFKLyybn3zml04xpmp/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε