Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ημαθίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ημαθίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1245/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΠΥΣΔΕ Ημαθίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού» του Ν. 4342/2015 (Α΄, 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (Α΄ 147) και διαμορφώθηκε τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν.4763/2020 (Α’ 254), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (Α΄, 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄, 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄, 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄, 1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄, 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α., με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) ….. καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463)
 9. Τη με  αρ.  πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 10. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 11. Τη με αρ.πρωτ. 11881/18-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΜ946ΜΤΛΗ-Ο75) απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Ημαθίας, με την οποία ορίζεται η εκπαιδευτικός Λούκα Μαριάννα κλάδου – ΠΕ05 του Γυμνασίου Επισκοπής, Διευθύντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Νάουσας αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας
 12. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ)
 13. Τη με αρ. πρωτ. 23025/02-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ58346ΜΤΛΗ-5Β9) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ημαθίας»
 14. Τη με αρ. πρωτ. 18078/28-07-2017 (ΑΔΑ: 6Δ9Β4653ΠΣ-ΛΤΧ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας»
 15. Την αριθ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 16. Το με  αρ.   πρωτ.   24362/19-12-2022   (ΑΔΑ:   ΨΨ9146ΜΤΛΗ-Ο4Μ)   έγγραφό   μας   με   θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας»
 17. Το με αρ. πρωτ. 2536/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ στο Συμβούλιο»
 18. Το με αρ. πρωτ. 94/20-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στο ΠΥΣΔΕ Ημαθίας
 19. Το με αρ. πρωτ. 20513/22-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας με το οποίο διαβιβάστηκαν ο αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και προτείνεται ο ορισμός γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα του Συμβουλίου

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ημαθίας, με θητεία έως τις 31-12-2024, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-ημαθίας/

1 Αλατζόγλου Αθανάσιος Διευθυντής Δ.Ε. Ημαθίας – Πρόεδρος
2 Γεωργουδάκης Ιωάννης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας – Αντιπρόεδρος
3 Προύσκα Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας, Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας
4 Κακαγιάννης Θεόδωρος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, του 1ου ΕΠΑ.Λ Βέροιας
5 Σαράντη Βαρβάρα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 2ου Γυμνασίου Βέροιας https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-ημαθίας/

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

1 Λούκα Μαριάννα Εκπαιδευτικός     κλάδου     ΠΕ05,      του      Γυμνασίου     Επισκοπής, Διευθύντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Νάουσας
2 Κατσιανίδης Νικόλαος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, Διευθυντής του 2ου ΓΕ.Λ. Αλεξάνδρειας
3 Αργυριάδου Αναστασία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 4ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βέροιας
4 Συμεωνίδου Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του Γυμνασίου Κοπανού

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-ημαθίας/

5 Καλογερίδου Σοφία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Βέροιας, Διευθύντρια 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Βέροιας

 

Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ιδιωτικών σχολείων, συμμετέχουν ως εκπρόσωποί τους αντί των αιρετών (4) και (5) οι οριζόμενοι από τους αντίστοιχους φορείς, ως εξής:

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-ημαθίας/

Α. Για την εκπροσώπηση των ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών

 1. Νίτσου Ευγενία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια», τακτικό μέλος
 2. Σελέκος Δημήτριος,     εκπαιδευτικός     κλάδου     ΠΕ02     που     υπηρετεί     στα     Εκπαιδευτήρια «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ», τακτικό μέλος
 3. Αηδονίδης Μιλτιάδης,      εκπαιδευτικός      κλάδου     ΠΕ70      που     υπηρετεί     στα     «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια», αναπληρωματικό μέλος
 4. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03 που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή», αναπληρωματικό μέλος

 

Β. Για την εκπροσώπηση των ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων Ημαθίας

 1. Κορυφίδης Ιωάννης, «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», τακτικό μέλος
 2. Μαντουλίδης Δημήτριος, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ», τακτικό μέλος
 3. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος,       «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ      ΣΥΓΧΡΟΝΗ       ΠΑΙΔΕΙΑ       ΒΑΘΕΙΑ–ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», αναπληρωματικό μέλος
 4. Γκροζούδης Δημήτριος, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», αναπληρωματικό μέλος

 

Γραμματέας του ΠΥΣΔΕ Ημαθίας ορίζεται η Αθανασίου Γεωργία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας, με αναπληρώτρια την Κυριακοπούλου Αικατερίνη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας.

ΣΣυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ημαθίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1245/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)Ημαθίας

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1G5KMzKhs9lBp0N4aAsUyAVnoFuu0CGBc/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ημαθίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε