Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/821/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-9-1985), με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 13 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-99), με θέμα: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-00), με θέμα : «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2986/02 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002), με θέμα : «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης……. και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2839/2000 (Φ.Ε.Κ. 196/τ.Α΄/12-9-2000), με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158 και 161 του ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α’/09-02-2007), με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03- 2010), με θέμα «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010), με θέμα : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 42 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015), με θέμα : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α’/5-11-2018) και εκ νέου αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/29-07-2020) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12-2020), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018), με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 203 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-19), με θέμα, «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπου στο εδαφ. 4 ορίζεται : «  Στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχει ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης».
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α’/3-1-2003), με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων……», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018), με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 11. 11.Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…..», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 12. 12.Τη με αριθμ. πρωτ. 4236/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΘΞ4653ΠΣ-ΘΛΩ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου, με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου».
 13. 13.Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 14. 14.Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 15. 15.Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 16. Τη με αριθ. πρωτ. 13674/28-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΗΩ46ΜΤΛΗ-ΒΟΑ) Απόφασή μας, με θέμα: «Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης».
 17. Τη με αριθμό Φ.30/13747/29-11-2022 (ΑΔΑ:91Τ246ΜΤΛΗ-7Ν3) Απόφασή μας, με θέμα: «Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης».
 18. Τη με αριθμ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 19. Το με αριθμ. πρωτ.   Φ.30/14666/14-12-2022   (ΑΔΑ:ΩΥΜ946ΜΤΛΗ-61Θ)   έγγραφο   μας   με   θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης».
 20. Το από 2528/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε στο Συμβούλιο», με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ηρακλείου.
 21. Το με αριθ.πρωτ.85/16-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ηρακλείου.
 22. Το με αριθ. πρωτ. 19381/19-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με θέμα: «Αποστολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου».
 23. Τη με αριθμ. πρωτ. 20314/20-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου, με θέμα: «Ορισμός Γραμματέα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου».
 24. Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Ηρακλείου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Την συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως εξής:

 

 1. Καραγιαννίδης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής), Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από την Μακρυγιαννάκη Στυλιανή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, η οποία θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του ως μέλος του Συμβουλίου.
 2. Χουρσανίδης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανική θέση στο 5ο ΓΕ.Λ Ηρακλείου, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανική θέση στο 3ο ΓΕ.Λ Ηρακλείου, Διευθυντής του 2ου ΓΕ.Λ Ηρακλείου.
 3. Πολυχρονάκη Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανική θέση στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Διευθύντρια του Πρότυπου Γυμνάσιου Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Μαρκοδημητράκη Παρασκευή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), με οργανική θέση στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Διευθύντρια του Γυμνασίου Τεφελίου Μονοφατσίου.
 4. Πιτταροκοίλης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής), με οργανική θέση στο 4ο ΓΕ.Λ Ηρακλείου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των Δημοσίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναπληρούμενος από τον Θεοδωρομανωλάκη Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 (Ηλεκτρολόγων), με οργανική θέση στο 4Ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου.
 5. Σάπιος Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), με οργανική θέση στο 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των Δημοσίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αναπληρούμενος από τη Κούτρα Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών), με οργανική θέση στο ΓΕΛ Ν.Αλικαρνασσού.

 

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Μανδελενάκη Ελευθερία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών-Γραμματέων, αναπληρούμενη από τη Βουρεξάκη Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής), με οργανική θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Αλικαρνασσού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Επιπλέον:

Β. Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης : α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των Δημοσίων Εκπαιδευτικών, μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

 

 • Ανδρουλιδάκης Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ο οποίος υπηρετεί στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ», αναπληρούμενος από τον Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), ο οποίος υπηρετεί στα Μοντεσσοριανά Σχολεία.
 • Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), ο οποίος υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, αναπληρούμενος από τη Νικολακάκη Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), η οποία υπηρετεί στο Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Δ.Δ.Μ.Ν Ναυστάθμου Κρήτης.

Γ. Στις περιπτώσεις που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ασκεί αρμοδιότητες Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα Ιδιωτικά Σχολεία, αντί των αιρετών εκπροσώπων των Δημοσίων Εκπαιδευτικών μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.) :

 

 1.  Κοπιδάκης Ιωάννης, ιδιωτικό εκπαιδευτήριο (ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ), ως μέλος με αναπληρωτή του την Μαυροματάκη Βασιλική Παρασκευή, (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ)
 2. Μαυροματάκη Μαριάννα, (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ), ως μέλος με αναπληρώτριά της τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ.

 

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/821/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1mEotXtyLcJ-afMpdQfKNNLU1TMG0lHyZ/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε