Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ30.2 / 294/9-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κέρκυρας »

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-κέρκυρας/

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/30-09-1985) για τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-02-2002).
 3. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000).
 4. Το άρθρο 6 της παρ. 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-09-2000 ) τ. Α΄ που αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ. Α΄/29-3-2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 47 (παρ. 8,9,10,11,12) του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 171/τ. Α/19-05-2010).
 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄ / 03-01-2003) για τη «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
 7. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 8. Την με αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Παράταση της θητείας και άσκηση καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 10. Την με αριθμό Φ.350/112/144809/Ε3/22.11.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018.
 12. Τη με αριθ. Φ30.1 5964/25-11-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων Νήσων με θέμα «Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας».
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 ( Α΄ 31 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 14. Τη με αριθ. 6481/19-12-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Δ/ντήΕκπ/σης Ιονίων Νήσων, για τον ορισμό μελών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων.
 15. Τη με αριθ. Φ. 350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 16. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν. 4763/2020.
 17. Το με αριθμ.2533/14-12-2022 έγγραφο της ΟΙΕΛΕ
 18. Το με αριθμ.117/9-1-2023 έγγραφο του Σ.Ι.Σ.
 19. Τις παραιτήσεις των αιρετών μελών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κέρκυρας, όπως ακολουθεί:

 1. Αλαμάνος Χαρίλαος, κλ. ΠΕ 04.02, Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μπελέρχα Κωνσταντίνο, κλ.ΠΕ02, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.
 2. Παχής Σπυρίδωνας , κλ.ΠΕ02, Διευθυντή του 1ου ΓΕ.Λ. Κέρκυρας ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Καρβούνη Παναγιώτη κλ. ΠΕ83 Διευθυντής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κέρκυρας. https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-κέρκυρας/
 3. Χίσσα Βασιλική , κλ.ΠΕ02, Διευθύντρια του 5ου ΓΕ.Λ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κέρκυρας Βλαχοπούλου Αλεξάνδρα, κλ. ΠΕ02, Δ/ντρια του Γυμνασίου με Λ.Τ. Αργυράδων. https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-κέρκυρας/
 4. Γκούσης Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ86, εκπαιδευτικό του 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή τον Σγούρο Αναστάσιο, κλ. ΠΕ82, Δ/ντή του 2ου ΕΠΑΛ Κέρκυρας ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 1. Κωστάλης Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ03, Εκπαιδευτικό του Γυμνασίου με Λ.Τ Σκριπερού Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κεφαλλωνίτη Γεώργιο, κλ. ΠΕ86, Εκπαιδευτικό, του 1ου Γυμνασίου Κέρκυρας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-κέρκυρας/

 Β. Εγκρίνουμε τη συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Κέρκυρας με τα ανωτέρω μέλη 1 έως 3, τα οποία θα πλαισιώνονται από τους εκπροσώπους της Ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 1. Πουλόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με αναπληρωτή τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο.
 2.  Κοτρώνη Γεώργιο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με αναπληρώτρια την Μπαλαούρα Αγγελική.

 

 Γ. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

 1. Γιώργος Χριστόπουλο, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία», με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Γούλα, κλ.ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου.
 2. Αθανάσιος Σωτηρίου, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» με αναπληρωτή τον Δημήτρη Κάζαγλη, κλ.ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή.

Ως γραμματέας ορίζεται ο Πετσάλης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79 του 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας, αποσπασμένο στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, με αναπληρωτή τον Αμοιρίδη Γεώργιο, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Η θητεία όλων λήγει στις 31-12-2023.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ30.2 / 294/9-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κέρκυρας »

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1fMTi_pH7rgEfxRncw97E6pgYyIhgm_1v/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε