Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Καβάλας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Καβάλας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Γ/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις: α) των παρ. 6, 7 και 8 του άρθ. 159 και τα άρθ. 161 και 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το Άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», αντικαταστάθηκαν εκ νέου από τις διατάξεις του άρθ. 2 και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 3 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/15-07-2014) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» και το άρθ. 42 του Ν. 4590/07-02-2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-02- 2019) και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου έκτου του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθ. 16 και των παρ. 9, 11 και 12 του άρθ. 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19- 05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, …. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του Ν. 4547/12-06- 2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.», αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθ. 19 Ν. 4572/02-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018), την παρ. 1 άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) και την παρ. 2 του άρθ. 122 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) και ισχύουν.
 7. Τις διατάξεις του άρθ. 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/18-10-2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
 8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 4572/05-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018) «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 9. Τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθ. 40 του Ν. 4653/24-01-2020 (ΦΕΚ 12/τ.Α΄/24-01-2020) »Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.»
 10. Τις διατάξεις του άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 11. Τις διατάξεις του άρθ. 123 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, … και άλλες διατάξεις.».
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄/03-01-2003), «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 15. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 16. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 17. 17.Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/150/124851/Ε3/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΞΗ46ΜΤΛΗ-0ΔΒ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τοποθέτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας».
 18. Την αριθ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 19. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ε/24-11-2022 (ΑΔΑ:9ΑΠΟ46ΜΤΛΗ-ΚΟΗ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης «Ορισμός της σειράς των αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 20. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ζ/25-11-2022 (ΑΔΑ:6Θ0Φ46ΜΤΛΗ-ΞΟΕ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης «Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 21. Την υπ’ αριθ. Φ30/15504/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΠ246ΜΤΛΗ-Ο89) Απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» της Αν. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
 22. Το υπ’ αριθ. Φ.350/122/154243/E3/13-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 23. Την υπ’ αριθ. 2307/Φ.33.5/05-03-2018 (ΑΔΑ: 72Χ44653ΠΣ-Ι1Ο) απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καβάλας».
 24. Το υπ’ αριθ. 11387/Φ.30.1 /20-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας «Αποστολή αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΥΣΔΕ Καβάλας».
 25. Το υπ’ αριθ. 2526/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) «Ορισμός εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ στο Συμβούλιο».
 26. Το υπ’ αριθ. 81/16-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 

Α    π    ο   φ    α   σ    ί     ζ    ο   υ    μ   ε

 Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως εξής:

Πρόεδρος: Εμμανουηλίδης Δανιήλ του Μιχαήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με αναπληρώτριά του την Αλεξίου Ζωή του Θωμά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Αντιπρόεδρος: Βαμβούρη Χρυσάνθη του Φωτίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Καβάλας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αμερικάνου Παναγιώτα του Κυριάκου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 διευθύντρια του Γενικού Λυκείου ΝΙκήσιανης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας,

Μέλη: Τρικκαλιώτη Γεώργιος του Δημητρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας με αναπληρωματικό μέλος τον Κακάρα Ιωάννη του Αργυρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.

 • Τότης Σωτήριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νταμπαλή Αντώνιο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 .
 • Σακαλή Ελένη του Θεοδώρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Λυμπεράκη Δημήτριο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 .

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

 • Σελέκος Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Νίτσου Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια.
 • Αηδονίδης Μιλτιάδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια», ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Μαρία Τσαουσίδου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04, που υπηρετεί στο Γυμνάσιο Ανατόλια.

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτό αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι:

 1. Ανδρικάκης Αθανάσιος, AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ.
 2. Γκροζούδης Δημήτριος, Μέλος του ΔΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μαντουλίδη Δημήτρη, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ».

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καβάλας ορίζεται η Λαλιώτου Μαρία του Γεωργίου, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με αναπληρωτή της τον Καραγιαννίδη Αναστάσιο του Σάββα, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

 Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Καβάλας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Γ/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1d88WSh0ld71rAbur9BccbLiYi5OmPAXA/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Καβάλας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε