Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ30.2 /295/9-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεφαλληνίας»

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-κεφαλληνίας/

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/30-09-1985) για τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-02-2002).
 3. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000).
 4. Το άρθρο 6 της παρ. 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-09-2000 ) τ. Α΄ που αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ. Α΄/29-3-2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 47 (παρ. 8,9,10,11,12) του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 171/τ. Α/19-05-2010).
 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄ / 03-01-2003) για τη «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
 7. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 8. Την με αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Παράταση της θητείας και άσκηση καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 10. Την με αριθμό Φ.350/112/144809/Ε3/22.11.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018.
 12. Τη με αριθ. Φ30.1 5967/25-11-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων Νήσων με θέμα «Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας».
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 ( Α΄ 31 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 14. Τη με αριθ. 6481/19-12-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων.
 15. Τη με αριθ. Φ. 350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ
 16. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν. 4763/2020.
 17. Το με αριθμ.2533/14-12-2022 έγγραφο της ΟΙΕΛΕ
 18. Το με αριθμ.117/9-1-2023 έγγραφο του Σ.Ι.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεφαλληνίας, όπως ακολουθεί:

 1. Μελισσάς Μιλτιάδης, κλ. ΠΕ84, Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μιχόπουλο Γεώργιο, κλ.ΠΕ86, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.
 2. Μαρκάτος Δημήτριος, κλ. ΠΕ80, του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μουρελάτο Κοσμά, κλ. ΠΕ11, εκπαιδευτικό του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Ληξουρίου. https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-κεφαλληνίας/
 3. Τσούτση Ουρανία , κλ. ΠΕ02, Δ/ντρια του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεσοβουνίων , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασιλιά Γεράσιμο, κλ.ΠΕ86, εκπαιδευτικό του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου.
 4. Πολλάτου Διονυσία, κλ. ΠΕ04.01, του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ληξουρίου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή τον Διαμάντη Θεόδωρο κλ. ΠΕ02 του ΓΕΛ Κεραμειών Κεφαλληνίας ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5.  Καπρούλιας Απόστολος κλ. ΠΕ02 του ημερησίου Γυμνασίου Ιθάκης ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή τον Λαζαράτο Κωνσταντίνο κλ. ΠΕ88.01 Δ/ντή του ΕΠΑΛ Ληξουρίου. https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-κεφαλληνίας/

Β. Εγκρίνουμε τη συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας με τα ανωτέρω μέλη 1 έως 3, τα οποία θα πλαισιώνονται από τους εκπροσώπους της Ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 1. Πουλόπουλο Ιωάννης, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με αναπληρωτή τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο.
 2.  Μπαλαούρα Αγγελική, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με αναπληρωτή τον Κοτρώνη Γεώργιο.

 Γ. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

 1. Κάζαγλης Δημήτρης, κλ.ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Γούλα, κλ.ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου,
 2. Αθανάσιος Σωτηρίου, κλ.ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» με αναπληρωτή τον Γεώργιο Χριστόπουλου, κλ.ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

Ως γραμματέας ορίζεται η Χριστοφοράτου Αντιγόνη , εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02, ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ Αργοστολίου με αναπληρωτή τον Πολλάτο Γεράσιμο, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ11 του 2ου ΓΕ.Λ. Αργοστολίου.

 

Η θητεία όλων λήγει στις 31-12-2023.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ30.2 /295/9-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεφαλληνίας»

https://drive.google.com/file/d/10WDPwgJW3rv9NAqbT8hAe__cPFxZxxxC/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε