Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 721/ 31-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κορινθίας»

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09-02-2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12- 2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης … και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186/τ. Α΄/29-09-2020) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/03-01-2003) με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …….».
 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 11. Τη με αριθ. 259/2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εκπροσώπηση των δύο φύλων στα Συμβούλια.
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ΄ της υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε. …», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 13. Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», των οποίων η θητεία παρατάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 14. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 15. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.350/96/119742/Ε3/30-09-2022 (ΦΕΚ 5131/τ.Β΄/01-10-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)».
 16. Τη με αριθ.   πρωτ.   Φ.350/97/122008/Ε3/05-10-2022   (ΦΕΚ   5181/τ.Β΄/06-10-2022)   ΥΑ   με   θέμα: «Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.350/101/125719/Ε3/13-10-2022 (ΦΕΚ 5306/τ.Β΄/13-10- 2022) ΥΑ.
 17. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 18. Τη με αριθ. πρωτ. 9273/13-12-2022 (ΑΔΑ: 6Κ2Β46ΜΤΛΗ-Κ3Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κορινθίας».
 19. Τη με αριθ. πρωτ. 1668α/07-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Κορινθίας με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας».
 20. Το με αριθ. πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 21. Το με αριθ. πρωτ. 43/04-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ) έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου».
 22. Το με αριθ. πρωτ. 58/12-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας με το οποίο απεστάλησαν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κορινθίας και στο οποίο διατυπώθηκε η πρόταση του Διευθυντή Δ.Ε. Κορινθίας για ορισμό γραμματέα και αναπληρώτριας γραμματέα στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κορινθίας.
 23. Το με αριθ. πρωτ. 2531/14-12-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με το οποίο προτείνει εκπροσώπους της στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κορινθίας.
 24. Το με αριθ. πρωτ. 111/09-01-2023 έγγραφο του Σ.Ι.Σ. με το οποίο προτείνει εκπροσώπους του στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κορινθίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κορινθίας, ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 1. Σαμαράς Βασίλειος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας, ως Πρόεδρος.
 2. Νανόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Κορίνθου, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
 3. Παπανικολάου Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Αγίων Θεοδώρων, ως Τακτικό μέλος.
 4. Κανέλλου Σοφία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Κατσούλας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

  

 1. Σπυροπούλου Αγγελική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας.
 2. Παναγής Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, Διευθυντής του Γυμνασίου Σοφικού.
 3. Ιωαννίδου Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01, Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου.
 4. Λέκκας Ηλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Φούζα Χριστίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης i) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ii) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, θα μετέχουν σε αυτό οι κατωτέρω εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 1. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
 2. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου».

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 1.  Πυργάκη Παναγούλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84 που υπηρετεί στο «Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο».
 2. Καλοζούμη Δίρκη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στο «Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο».

 

Στην περίπτωση που το ανωτέρω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των Ιδιωτικών Σχολείων, θα μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι κατωτέρω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  

 1. Μανθόπουλος Γεώργιος, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, 4Ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.
 2. Ατσόγλου Αγγελική, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ, Γαλότα Ισθμού, Κόρινθος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

  

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σ.Ι.Σ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας.
 2. Ματσούκα Μαρία Χριστίνα, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ισθμός Κορίνθου, Κόρινθος.

 

 

Γραμματέα του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζουμε τον Μπέκο Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορινθίας, με αναπληρώτριά του τη Μαρκέλλου Σοφία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας.

 

Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 721/ 31-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κορινθίας»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1rGyr1ugCEyB_oDOAbOnuDV6HPiI-Pz68/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε