Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.31.2/396/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κυκλάδων

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-09-1985΄) “Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/09-03-1999).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1α του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α΄/12-09-2000) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007) και τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄/3-1-03) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».
 5. Tις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.2 και 3 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/09-11-2015), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.1 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/5-11-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147, τ.Α΄/29-07-2020) και τελικά με τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ.Α΄/21-12-2020).
 6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/5-11-2018), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/τ.Α΄/24-01-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4692/2020. (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020).
 8. Τις διατάξεις των άρθρων 373 και 375 και του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141, τ.Α΄, 21-07-2022).
 9. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ).
 10. Τη με αριθμ.πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 11. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 12. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.3/4890/22-08-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου με θέμα «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων» (ΑΔΑ:67Λ746ΜΤΛΗ-ΨΣΝ).
 13. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.8/7543/01-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου με θέμα «Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων»(ΑΔΑ:ΨΝΕΠ46ΜΤΛΗ-Λ19).
 14. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.31.2/8286/23-11-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου, όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 25-11-2022, με την οποία ορίστηκε η σειρά εκλογής την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε Συνδυασμού στις εκλογές του Σαββάτου      5    Νοεμβρίου 2022 και διορίστηκαν τα αιρετά μέλη στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κυκλάδων (ΑΔΑ:Ψ3ΗΥ46ΜΤΛΗ-74Α).
 15. Το με αριθμ.πρωτ.66/30-11-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων με το οποίο όρισε τους εκπροσώπους του στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024.
 16. Το με αριθμ.πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε.-Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 17. Το με αριθ.πρωτ. 2527/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με το οποίο ορίστηκαν από το Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024.
 18. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/8876/14-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για την πλήρωση των θέσεων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024 (ΑΔΑ:ΨΦΧ346ΜΤΛΗ-ΣΟΔ).
 19. Το με αριθμ.πρωτ.10664/21-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων μαζί με το οποίο διαβιβάστηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμμετοχή τους στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κυκλάδων.
 20. Το με αριθμ.πρωτ.Φ.30.1/10802/21-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με θέμα «Πρόταση ορισμού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα του ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων».

 

Αποφασίζουμε

 

Α. Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κυκλάδων ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 1. Βαμβακερός Ξενοφών, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων, ως Πρόεδρος.
 2. Δρόσος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ82, Διευθυντής του Γυμνασίου Πάρου, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Κωνσταντινίδου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.04, Διευθύντρια του Γυμνασίου Άνω Μεράς Μυκόνου, ως μέλος.
 4. Κουφόπουλος Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
 5. Πατραμάνη Ανθούλα,     εκπαιδευτικός     κλ.ΠΕ86,     αιρετή     εκπρόσωπος     των     εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα:

 1. Χατζηιωάννου Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ01, Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Σύρου και Αναπληρωτής του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
 2. Μπάλλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, Διευθυντής του Γυμνασίου Μυκόνου.
 3. Αργυρού Ελευθερία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.04, Διευθύντρια του Γυμνασίου Θήρας.
 4. Τσιόρβα Δήμητρα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ81, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Φίλης Κωνσταντίνος,     εκπαιδευτικός     κλ.ΠΕ02,     αιρετός     εκπρόσωπος      των     εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Β. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α)των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:

 

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

Τακτικά μέλη

 1. Κάζαγλης Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, ο οποίος υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» σχολή.
 2. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ07, ο οποίος υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Χριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70, ο οποίος υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
 2. Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, η οποία υπηρετεί στην «Γεννάδιο».

 

Γ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.:

 

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:

 

Τακτικά Μέλη:

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ (Παύλου Μελά 29, Καρέας )
 2. Καψάλης Γιώργιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ (Μαράθι Μυκόνου-Μύκονος)

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Ρηγούτσος Αντώνιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ (Κυβέλης 19-Αθήνα)
 2. Βουτσίνου Κωνσταντίνα, “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” (Ανδρέα Κάργα 14 – Σύρος)

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Συμεωνίδης Ευθύμιος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με αναπληρώτριά του την Μήτσιου Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 η οποία υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.31.2/396/20-1-2023 Περιφερειακής Δνσης Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/15OsRsOElM16N_qnXj3UmBtEAqnt6Urb6/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε