Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λάρισας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 897/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Λάρισας »

 

Έχοντας υπόψη: .

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 7,13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/09-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και .. άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/5/37705/Ε3/5-3-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εφαρμογή του Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α’/05-11-2018) «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
 11. Τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 12. Τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ……και άλλες διατάξεις».
 13. Την με αρ. πρωτ. 6070/31-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΒ346ΜΤΛΗ-ΓΓΗ) Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας».
 14. Την με αρ. πρωτ. 14908/06-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΝ546ΜΤΛΗ-ΣΧΣ) Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας».
 15. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 16. Την από 8873/29-7-2022 Διαπιστωτική πράξη της αναπληρώτριας Περιφερειακής Δ/ντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λάρισας».
 17. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 18. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υ.Α., με την οποία έχουν κυρωθεί τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 19. Τη με αρ. πρωτ. 14525/23-11-2022 (ΑΔΑ:9ΓΣΑ46ΜΤΛΗ-7Χ6) Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Λάρισας».
 20. Το με αρ. πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – ΑΠ.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 21. Το με αρ. πρωτ. 2538/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε στο Συμβούλιο».
 22. Το με αρ. πρωτ. 15927/16-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΞ46ΜΤΛΗ-Δ5Α) έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Θεσσαλίας».
 23. Το με αρ. πρωτ. 101/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, με το οποίο προτείνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας.
 24. Το από 22-12-2022 e-mail από τη Δ.Δ.Ε Λάρισας με το οποίο απεστάλησαν οι αιτήσεις και ο συγκεντρωτικός πίνακας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΔΕ Λάρισας.
 25. Το με αρ. πρωτ. 26494/21-12-2022 έγγραφο της ΔΔΕ Λάρισας με θέμα «Εισήγηση για γραμματεία των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».
 26. Τη με αρ. πρωτ. 16597/29-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΩΕΑ46ΜΤΛΗ-1Ψ1) Απόφαση της Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Επαναδιορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Λάρισας».
 27. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λάρισας, το οποίο αποτελείται από τους:

 1. ΖΕΡΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ03, Αναπληρωτή Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ87.02, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.
 2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ04.05, Διευθυντή στο 13ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας ως Αντιπρόεδρο – τακτικό μέλος, ο οποίος θα προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, με αναπληρωματικό μέλος τον ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86 , Διευθυντή στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας.
 3. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΩ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια στο 14ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια στο 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας
 4. ΚΑΡΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ82, με οργανική θέση στο 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από την ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ78, στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Λάρισας.
 5. ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 3ο ΓΕΛ Λάρισας, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ01, με οργανική θέση στο 3ο ΓΕΛ Λάρισας.

 

Στην περίπτωση που το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003, αντί των προαναφερόμενων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό:

Α. Από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Σ.Ι.Σ.)

Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, των «Εκπαιδευτηρίων ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» στην Τερψιθέα Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ των «Εκπαιδευτηρίων ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ» στον Καρέα Αττικής.

Ο ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, των «Εκπαιδευτηρίων ΡΑΠΤΟΥ» στη Λάρισα, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ, των Εκπαιδευτηρίων «ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ» στη Λάρισα.

 

Β. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Ο ΣΕΛΕΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,   εκπαιδευτικός   κλάδου   ΠΕ02,   που   υπηρετεί   στα   εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη», ο οποίος θα αναπληρώνεται από την ΠΑΛΑΤΖΙΑΝ ΕΛΙΝΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια» και

Ο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσσοριανά» σχολεία, ο οποίος θα αναπληρώνεται από την ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «ΡΑΠΤΟΥ».

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΪΑ, διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, η οποία θα αναπληρώνεται από την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λάρισας με το υπ’ αριθμ. 897/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας βρίσκεται στον  υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1XB0Pcoh2D3airp-zJD25zRSPjeT-SlAf/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε