Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λέσβου

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λέσβου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 386/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λέσβου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. /167 τ.Α’, «Δομή και λειτουργία της Π.Ε & Δ.Ε…»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α’/13-2-2002), «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…»
 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42, «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού», του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (Α’ 147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α/12-9-2000) «Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ισότητας » και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.
 6. Την αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Την Υ.Α. Φ/353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002(ΦΕΚ τ.Β’ 1340/16-10-2002) με θέμα «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης κ.λ.π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 4232/01-11-2022 Διαπιστωτική Πράξη ανάληψης καθηκόντων με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου»
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 10. Τη με αριθμ. πρωτ. 5132/9-12-2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με θέμα: «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα της Προϊσταμένης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λέσβου».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. 5512/21-12-2022 (ΑΔΑ:951Η46ΜΤΛΗ-Χ7Ω) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 13. Τη με αριθμ. πρωτ. 4785/25-11-2022 (ΑΔΑ:6Λ7Γ46ΜΤΛΗ-34Ρ) Απόφαση της Αναπλρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λέσβου».
 14. Το με αριθμ, πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.- Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 15. Τη με αριθμ. πρωτ. 5310/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΙΗ46ΜΤΛΗ-Ο36) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
 16. Το με αριθμ. πρωτ. 2530/14-12-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο».
 17. Το με αριθμ πρωτ. 97/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 10084/21-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου, με θέμα: «Διαβίβαση αιτήσεων εκπαιδευτικών για ορισμό μελών Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 19. Το με ημερ. 25-01-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λέσβου (441/25-01-2023 αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου) με θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ (ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λέσβου, ως ακολούθως:

TAKTIKA ΜΕΛΗ

 

 

1

 

Θεοφανέλλης Τιμολέων

Εκπαιδευτικός     κλ.      ΠΕ86,      Διευθυντής     της Διεύθυνσης        Δευτεροβάθμιας       Εκπαίδευσης

Λέσβου – Πρόεδρος

2 Μακρίδου Ελένη Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01, Διευθύντρια του Γυμνασίου Πλωμαρίου – Αντιπρόεδρος
3 Παπουτσάνης Ιωάννης Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Γέρας
4 Βαρελτζής Απόστολος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Καραγιάννη Αικατερίνη Αιρετή Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

1 Μανιάτης Παναγιώτης Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86, Διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης
2 Τσέτσινα Βασιλική Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06, Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Καλλονής

 

3 Μαδυτινός Ευστράτιος Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ84, Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
4 Μουρουγιάννης Χριστόφορος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Κρητικόγλου Σταμάτιος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Εκπρόσωποι Ειδικών Περιπτώσεων

 

Ι. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε)

(Σχετ. Το με αριθμ πρωτ. 1934/4-2-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γιώργος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία»
 2. Αλέξανδρο Γούλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Δημήτρης Κάζαγλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή.
 2. Χρήστος Σαρρής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ

ΙΙ. Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ)

(Σχετ. Το με αριθμ πρωτ. 97/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κουφέλος Παναγιώτης
 2. Πλάτων Αικατερίνη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος
 2. Κυριακούλης Κυριάκος

Γραμματέας του ανωτέρω Συμβουλίου ορίζεται ο εκπαιδευτικός Δουκάκη Μαρία – Ζωγραφία κλάδου ΠΕ86 αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου, με αναπληρώτρια την κ. Μάγου Αναστασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79 αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-12- 2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λέσβου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 386/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λέσβου

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1EnlOAYJEFLVzKwozPeO8T2nBKyC5940u/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε