Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λασιθίου

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λασιθίου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/ 823/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λασιθίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-9-1985), με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 13 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-99), με θέμα: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-00), με θέμα : «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2986/02 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002), με θέμα : «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης……. και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2839/2000 (Φ.Ε.Κ. 196/τ.Α΄/12-9-2000), με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158 και 161 του ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α’/09-02-2007), με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03- 2010), με θέμα «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010), με θέμα : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 42 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015), με θέμα : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α’/5-11-2018) και εκ νέου αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/29-07-2020) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12-2020), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018), με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 203 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-19), με θέμα, «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπου στο εδαφ. 4 ορίζεται : « Στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχει ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης».
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α’/3-1-2003), με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων……», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018), με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 11. 11.Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…..», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 12. 12.Τη με   αριθ.   πρωτ.   Φ.2.1/8088/28-07-2017   (ΑΔΑ:   ΩΒ594653ΠΣ-14Ρ)   Απόφαση   μας   με   θέμα: «Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
 13. 13.Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 14. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.31.6/9664/05-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΒΚ46ΜΤΛΗ-5ΜΥ) Απόφαση μας με θέμα: «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις κενούμενες θέσεις των τμημάτων Ε΄ εκπαιδευτικών θεμάτων, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και Χανίων».
 15. Τη με αριθ. πρωτ. 5577/10-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΦ46ΜΤΛΗ-Κ2Λ) διαπιστωτική πράξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή από Υποδιευθυντές σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.
 16. 16.Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 17. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 18. Τη με αριθ. πρωτ. 13674/28-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΗΩ46ΜΤΛΗ-ΒΟΑ) Απόφασή μας, με θέμα: «Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης».
 19. Τη με αριθμό Φ.30/13747/29-11-2022 (ΑΔΑ:91Τ246ΜΤΛΗ-7Ν3) Απόφασή μας, με θέμα: «Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης».
 20. Τη με αριθμ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 21. Το με αριθμ.   πρωτ.   Φ.30/14666/14-12-2022   (ΑΔΑ:ΩΥΜ946ΜΤΛΗ-61Θ)   έγγραφο   μας   με   θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης».
 22. Το με αριθ. πρωτ. 8983/19-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, με θέμα: «Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό τακτικών μελών στη σύνθεση του ΠΥΣΔΕ Λασιθίου».
 23. Τη με αριθμ. πρωτ. 9047/20-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λασιθίου, με θέμα: «Εισήγηση ορισμού γραμματέα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λασιθίου».
 24. Τη με αριθμ. πρωτ. 9087/21-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λασιθίου, με θέμα: «Ορισμός μελών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λασιθίου».
 25. Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Λασιθίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Τη συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λασιθίου, ως Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως εξής:

 1. Κατσαγκόλης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τη Δρετάκη Δέσποινα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων),Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λασιθίου, η οποία θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του ως μέλος του Συμβουλίου.
 2. Τουτουδάκη Μαρίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανική θέση στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, Διευθύντρια του εν λόγω σχολείου, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενη από τον Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας), με οργανική θέση στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, διευθυντής στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας.
 1. Τσιφετάκης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής), με οργανική θέση στο ΓΕΛ Σητείας, διευθυντής στο ΓΕΛ Σητείας ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Πατεράκη Χρυσούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με οργανική θέση στο ΓΕΛ Νεαπόλεως, διευθύντρια στο εν λόγω σχολείο.
 2. Ξένος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), με προσωρινή τοποθέτηση στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των Δημοσίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Λασιθίου, αναπληρούμενος από τον Γιακουμάκη Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80 (Οικονομίας), με οργανική θέση στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, Διευθυντής του εν λόγω σχολείου.
 3. Τερζής Λεωνίδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), με προσωρινή τοποθέτηση στο 2Ο Γυμνάσιο Σητείας, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των Δημοσίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, αναπληρούμενος από την Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων),με οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου.

 

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Παπαδόπουλο Νικόλαο, διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊστάμενο του τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, αναπληρούμενο από την Μαστοράκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Νεάπολης, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

 

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λασιθίου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/ 823/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λασιθίου

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1EUkc4L-Ry9RkGnyRvLttQaD2E_pYzg4B/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε