Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ30.2 /297/9-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λευκάδας»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/30-09-1985) για τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-02-2002).
 3. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000).
 4. Το άρθρο 6 της παρ. 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-09-2000 ) τ. Α΄ που αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ. Α΄/29-3-2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 47 (παρ. 8,9,10,11,12) του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 171/τ. Α/19-05-2010).
 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄ / 03-01-2003) για τη «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
 7. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 8. Την με αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Παράταση της θητείας και άσκηση καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 10. Την με αριθμό Φ.350/112/144809/Ε3/22.11.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018.
 12. Τη με αριθ. .: Φ30.1/5966/25-11-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων Νήσων με θέμα «Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας».
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 ( Α΄ 31 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 14. Τη με αριθ. 6481/19-12-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Δ/ντήΕκπ/σης Ιονίων Νήσων, για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων.
 15. Τη με αριθ. . Φ. 350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 16. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν. 4763/2020.
 17. Το με αριθμ.2533/14-12-2022 έγγραφο της ΟΙΕΛΕ
 18. Το με αριθμ.117/9-1-2023 έγγραφο του Σ.Ι.Σ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-λευκάδας/

A.Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λευκάδας, όπως ακολουθεί:

 1. Παπαθανασίου Νικόλαος, κλ. ΠΕ81, Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη, κλ.ΠΕ04.01, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.
 2. Κονιδάρης Νικόλαος, κλ. ΠΕ03, Δ/ντής Μουσικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Λευκάδας, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο, κλ.ΠΕ80, Πρ. Διευθυντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας. https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-λευκάδας/
 3. Τσώλη Παναγιώτα, κλ. ΠΕ11, Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αιλερς Άννα Μάρθα, κλ.ΠΕ80, Διευθύντρια του ΓΕΛ Νυδρίου Λευκάδας, https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-λευκάδας/
 4. Θειακού Όλγα, κλ. ΠΕ11, Εκπαιδευτικό του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή τον Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο κλ. ΠΕ82 Πρ. Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας.
 5. Γκαζής Δημήτριο, κλ. ΠΕ84, εκπαιδευτικό του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή τον Λάζαρη Δημήτριο, κλ. ΠΕ04.04, εκπαιδευτικό του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας.

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-λευκάδας/

Β. Εγκρίνουμε τη συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας με τα ανωτέρω μέλη 1 έως 3, τα οποία θα πλαισιώνονται από τους εκπροσώπους της Ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 1. Πουλόπουλο Ιωάννης, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με αναπληρωτή τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο.
 2.  Κοτρώνη Γεώργιο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με αναπληρώτρια την Μπαλαούρα Αγγελική.

 Γ. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

 1. Κάζαγλης Δημήτρη, κλ.ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή, με αναπληρωτή Γιώργο Χριστόπουλο , κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» .
 2. Αθανάσιος Σωτηρίου, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» με αναπληρωτή τον Λουκιανό Ξαξίρη, κλ.ΠΕ04.01, που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια».

 

Ως γραμματέας ορίζεται o Καραγιάννης Θεόδωρος, αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, με αναπληρωτή τον Τζάμο Παναγιώτη, κλ. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αναπληρωτή Προϊστάμενο τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

Η θητεία όλων λήγει στις 31-12-2023.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ30.2 / 297/9-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λευκάδας»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1hlAUkk513-6WrVdS30W6fmYrO7cdT5nW/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε