Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 898/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Μαγνησίας»

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 7,13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/09-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και .. άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/5/37705/Ε3/5-3-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εφαρμογή του Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α’/05-11-2018) «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/2328/07-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΛ5Χ4653ΠΣ-Σ1Ζ) Απόφαση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε Μαγνησίας».
 12. Τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 13. Τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ……και άλλες διατάξεις».
 14. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 15. Τη με αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 16. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υ.Α., με την οποία έχουν κυρωθεί τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 17. Τη με αρ. πρωτ. 14527/23-11-2022 (ΑΔΑ:9ΩΑΨ46ΜΤΛΗ-7ΒΓ) Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Μαγνησίας».
 18. Το με αρ. πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – ΑΠ.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 19. Το με αρ. πρωτ. 2538/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε στο Συμβούλιο».
 20. Το με αρ. πρωτ. 15927/16-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΞ46ΜΤΛΗ-Δ5Α) έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Θεσσαλίας».
 21. Το με αρ. πρωτ. 107/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων με το οποίο προτείνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαγνησίας.
 22. To με αρ. πρωτ. 17743/21-12-2022 έγγραφο της ΔΔΕ Μαγνησίας με θέμα «Εισήγηση στελέχωσης γραμματείας ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας».
 23. To με αρ. πρωτ. 17736/21-12-2022 έγγραφο της ΔΔΕ Μαγνησίας με θέμα «Υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας».
 24. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

Αποφασίζουμε

 Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Μαγνησίας, το οποίο αποτελείται από τους:

 1. ΣΑΒΕΛΙΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του, τη ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ ΡΗΓΩ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ81, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
 2. ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ11, Διευθύντρια στο Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Ευξεινούπολης ως Αντιπρόεδρος– τακτικό μέλος, η οποία θα προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, με αναπληρωματικό μέλος την ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια του Γυμνασίου Στεφανοβικείου.
 3. ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ82, Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Βόλου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ04.05 Διευθυντή στο Γυμνάσιο Μηλεών Μαγνησίας.
 4. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου Μηλέων, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η οποία θα αναπληρώνεται από τον ΖΑΝΤΖΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86, του Γενικού Λυκείου Αλμυρού.
 5. ΜΠΑΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ11, του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ03,του 7ου ΓΕΛ Βόλου.

 

Στην περίπτωση που το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003, αντί των προαναφερόμενων με αριθμό 4 και 5 μελών, μετέχουν σ’ αυτό:

Α. Από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Σ.Ι.Σ.)

Ο ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ των «Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στη Ν. Ιωνία Βόλου, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, των «Εκπαιδευτηρίων ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ» στον Καρέα Αττικής και

Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ των «Εκπαιδευτηρίων ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» στην Τερψιθέα Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΜΑΝΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, των «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ» στα Τρίκαλα.

 

Β. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Ο ΣΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη», ο οποίος θα αναπληρώνεται από την ΠΑΛΑΤΖΙΑΝ ΕΛΙΝΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια» και

Ο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσσοριανά» σχολεία, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΑΗΔΟΝΙΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η οποία θα αναπληρώνεται από την ΠΙΠΕΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με απόσπαση .

Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 898/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Μαγνησίας»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1_5zgRwiHE25VzRLzLW1zTBRaFlAfr6YU/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε