Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 538/ 24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Μεσσηνίας»

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09-02-2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12- 2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης … και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186/τ. Α΄/29-09-2020) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/03-01-2003) με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …….».
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Τη με αριθ. 259/2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εκπροσώπηση των δύο φύλων στα Συμβούλια.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ΄ της υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε. …», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα:«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», των οποίων η θητεία παρατάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 1. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.350/96/119742/Ε3/30-09-2022 (ΦΕΚ 5131/τ.Β΄/01-10-2022) ΚΥΑ με θέμα:«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)».
 1. Τη με αριθ.   πρωτ.   Φ.350/97/122008/Ε3/05-10-2022   (ΦΕΚ   5181/τ.Β΄/06-10-2022)   ΥΑ   με   θέμα:«Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.350/101/125719/Ε3/13-10-2022 (ΦΕΚ 5306/τ.Β΄/13-10- 2022) ΥΑ.
 1. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τη με αριθ. πρωτ. 9275/13-12-2022 (ΑΔΑ: 6Σ2Σ46ΜΤΛΗ-Α6Ξ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Μεσσηνίας».
 1. Τη με αριθ. πρωτ. 1202/08-03-2018 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Μεσσηνίας με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας».
 2. Το με αριθ. πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 3. Το με αριθ. πρωτ. 43/04-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ) έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου».
 4. Το με αριθ. πρωτ. 143/11-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας με το οποίο μας απεστάλησαν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.
 5. Το με αριθ. πρωτ. 2531/14-12-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με το οποίο προτείνει εκπροσώπους της στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.
 6. Το με αριθ. πρωτ. 114/09-01-2023 έγγραφο του Σ.Ι.Σ. με το οποίο προτείνει εκπροσώπους του στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.
 7. Τη με αριθ. πρωτ. 274/17-01-2023 πρόταση του Διευθυντή Δ.Ε. Μεσσηνίας για ορισμό γραμματέα και αναπληρώτριας γραμματέα στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Μεσσηνίας, ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1.   Οικονομίδης Αγάπιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, ως Πρόεδρος.
 2. Σταματόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
 3. Σταθοπούλου Ελισάβετ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, ως Τακτικό μέλος.
 4. Κατσούλης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Σουρίλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 1.  Κωνσταντόπουλος Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας.
 2. Νικητοπούλου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01, Διευθύντρια του Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας.
 3. Χρυσανθακοπούλου Χρυσή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας.
 4. Πεφάνης Νικόλαος,    εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ11,     αιρετός    εκπρόσωπος    των     εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Γεωργιόπουλος Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης i) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ii) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών

αναπληρωτών, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, θα μετέχουν σε αυτό οι κατωτέρω εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1.  Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
 2. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου».

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 1.  Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ.
 2. Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στη «Γεννάδειο».

Στην περίπτωση που το ανωτέρω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των Ιδιωτικών Σχολείων, θα μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι κατωτέρω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μπουγάς Φώτιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ, ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
 2. Μανθόπουλος Γεώργιος, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, 4Ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 1.  Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σ.Ι.Σ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας.
 2. Μαλτέζου Δέσποινα, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ», Φλέμιγκ 8, Άργος.

Γραμματέα του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζουμε τον Σαμπαζιώτη Ηρακλή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, με αναπληρώτριά του τη Μανίτσα Σταυρούλα, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας.

Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 538/ 24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Μεσσηνίας»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1OrDhn0DBbs39WWfUg12c2bhlorl5aj8q/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε