Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ξάνθης ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Α/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης».

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.1566/1985 .(ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις: α) των παρ. 6, 7 και 8 του άρθ. 159 και τα άρθ. 161 και 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το Άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», αντικαταστάθηκαν εκ νέου από τις διατάξεις του άρθ. 2 και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 3 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/15-07-2014) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» και το άρθ. 42 του Ν. 4590/07-02-2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-02- 2019) και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου έκτου του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθ. 16 και των παρ. 9, 11 και 12 του άρθ. 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19- 05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 12 του άρθ. 63 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, …. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του Ν. 4547/12-06- 2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.», αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθ. 19 Ν. 4572/02-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018), την παρ. 1 άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) και την παρ. 2 του άρθ. 122 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) και ισχύουν.
 8. Τις διατάξεις του άρθ. 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/18-10-2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
 9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 4572/05-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018) «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 10. Τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθ. 40 του Ν. 4653/24-01-2020 (ΦΕΚ 12/τ.Α΄/24-01-2020) »Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.»
 11. Τις διατάξεις του άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 12. Τις διατάξεις του άρθ. 123 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, … και άλλες διατάξεις.».
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄/03-01-2003), «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 16. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 17. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 18. Την αριθ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 19. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ε/24-11-2022 (ΑΔΑ:9ΑΠΟ46ΜΤΛΗ-ΚΟΗ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης «Ορισμός της σειράς των αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 20. 20.20. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ζ/25-11-2022 (ΑΔΑ:6Θ0Φ46ΜΤΛΗ-ΞΟΕ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης «Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 21. Το υπ’ αριθ. Φ.350/122/154243/Ε3/ 13-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 22. Την υπ’ αριθ. Φ30/15504/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΠ246ΜΤΛΗ-Ο89) Απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» της Αν. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
 23. Το υπ’ αριθ. 10802/Φ30/20-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης «Διαβίβαση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης» .
 24. Το υπ’ αριθ. 10802Α/Φ30/20-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης «Εισήγηση για τον ορισμό γραμματέα του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης».
 25. Το υπ’ αριθ. 2526/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).
 26. Το υπ’ αριθ. 75/16-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Α    π    ο   φ    α   σ    ί     ζ    ο   υ    μ    ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ως εξής:

Πρόεδρος: Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Αντιπρόεδρος: Πυλαρινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ψωμακέλη Κλεομένη του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό ΠΕ88.01, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας

Μέλη:. Ζήση Σοφία του Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11 Αναπληρώτρια διευθύντρια του Γυμνασίου Γλαύκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης

 • Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κασάπη Κωνσταντίνο το Εμμανουήλ , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05 .
 • Παπαντόπουλος Γεώργιος του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιμαμίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

 • Δημήτρης Σελέκος, καθηγητής κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Βουρκούδη, καθηγητή κλάδου ΠΕ18, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ/νικης».
 • Γιώργος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Μοντεσοριαννά σχολεία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελίνα Παλατζιάν, καθηγήτρια ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτό αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι:

 1. Λίτσας Σταύρος , «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΝ» Άβδηρα, Ξάνθη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ».
 2. Ανδρικάκης Αθανάσιος, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μαντουλίδη Δημήτριο, Μέλος ΔΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ».

Ως Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ξάνθης ορίζεται η Ζλάτκου Μαρία, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρώτριά της την Πασπαράκη Μαρία, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

   Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ξάνθης ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Γ/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης».

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ABhxkOp4UeJ9IWVQKpGSxmoJmtUd_Mu6/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε