Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πειραιά

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πειραιά ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2012/30-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και θέμα:

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 11 του Ν. 2266/94 και την υπ’ αριθμ. Δ4/708/29-12-1994 Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 992, τ.Β΄/30-12-1994).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/9-11-2015), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2020) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/2020) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/2018).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 20 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/2018).
 6. Την αριθ. Φ. 350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015).
 7. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128, τ.Α΄/21-6-2006).
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».
 11. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 12. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 203 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄ /7-5-2019).
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/ τ. Α΄/3-1-2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 14. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 15. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (α΄ 141).
 16. Την αριθ. 73/3-1-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Αττικής.
 17. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 18. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022,   ΑΔΑ:   ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π   Υ.Α.   «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 19. Το άρθρο 123 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020).
 20. Την αριθ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης -11-2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. –Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. –Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 21. Το αριθ. 2535/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
 22. Το αρ. 87/14-1-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.)
 23. Το αρ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ-Συγκρότηση των ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ».
 24. Την αριθ. 1196/19-1-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά».
 25. Το με αριθμό 678/12-1-2023 έγγραφο της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Πειραιά ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη

 1. Αναστασόπουλος Διονύσιος, κλ. ΠΕ02, Διευθυντής της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά, ως Πρόεδρος.
 2. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ82, Δ/ντής του 1ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, ως Αντιπρόεδρος
 3. Γεωργαντζέλη Πολυξένη, κλ. ΠΕ80, Δ/ντρια του 1ου ΕΠΑΛ Νίκαιας, ως μέλος
 4. Μπασκινέζος Ευάγγελος, ως αιρετό μέλος.
 5. Αθανασιάδης Γεώργιος, ως αιρετό μέλος.

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Καμπούρης Αντώνιος, κλ. ΠΕ82, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά
 2. Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος, κλ.ΠΕ06, Δ/ντής του 1ου ΓΕΛ Κορυδαλλού
 3. Καρύδης Ιωάννης, κλ. ΠΕ85, Δ/ντής του Γυμνασίου Ν. Φαλήρου.
 4. Γκολώνης Χρύσανθος, ως αιρετό μέλος.
 5. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, ως αιρετό μέλος.

 

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

 

Α. Τακτικά μέλη

 1. Γιώργος Χριστόπουλος, Κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
 2. Σιατραβάνη Αναστασία, κλ. ΠΕ78, της Ιδιωτικής Ελληνογαλλικής σχολής «ZAN NT’ APK».

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Φώτης Καραμεσίνης, κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο ΓΕΙΤΟΝΑ ΒΑΡΗΣ.
 2. Κάζαγλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ».

 

 1. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.)

 Τακτικό μέλος: Κακαδιάρης Χριστόδουλος, του Ιδ. Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Αναπληρωματικό μέλoς: Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, του Ιδ. Σχολείου «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ»

Γραμματέας ορίζεται η Δυναμίδου Βασιλικούλα, κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά, με αναπληρώτριά της την Κουτσούκαλη Αναστασία κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, της Δ/νσης ΔΕ Πειραιά.

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω   Συμβουλίου   λήγει   την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πειραιά ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2012/30-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και θέμα:

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/100asWwHXvq36gW3Sol_khxZ9cIiJEeIZ/view?usp=share_link

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε