Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πιερίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1248/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού» του Ν. 4342/2015 (Α΄, 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (Α΄ 147) και διαμορφώθηκε τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν.4763/2020 (Α’ 254), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (Α΄, 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄, 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄, 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄, 1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄, 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της  με αρ. πρωτ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α., με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) ….. καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463)
 1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 1. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 2. Τη με αρ. πρωτ. 83842/22-09-2021 (ΑΔΑ: 6Τ3546ΜΤΛΗ-472) απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Πιερίας, με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας»
 3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ)
 4. Τη με αρ. πρωτ. 23024/02-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΣΖ46ΜΤΛΗ-Η1Τ) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πιερίας»
 5. Τη με αρ. πρωτ. 18070/28-07-2017 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 09-08-2017) (ΑΔΑ: 6ΡΟ14653ΠΣ-ΚΙΣ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας»
 6. Την αριθ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 7. Το με αρ. πρωτ. 24362/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9146ΜΤΛΗ-Ο4Μ) έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας»
 8. Το με αρ. πρωτ. 2536/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ στο Συμβούλιο»
 9. Το με αρ. πρωτ. 93/20-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας
 10. Το με αρ. πρωτ. 15033/22-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας με το οποίο διαβιβάστηκαν ο αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και προτείνεται ο ορισμός γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα του Συμβουλίου

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πιερίας, με θητεία έως τις 31-12-2024, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-πιερίας/

1 Μακρής Γεώργιος Διευθυντής Δ.Ε. Πιερίας – Πρόεδρος
2 Κατσαμάγκας Ταξιάρχης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01, του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης,

Διευθυντής του Γυμνασίου Κονταριώτισσας – Αντιπρόεδρος

3 Παπαδοπούλου

Γαρυφαλλιά

Εκπαιδευτικός κλάδου   ΠΕ05,   του   2ου   Γυμνασίου   Κατερίνης,

Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κατερίνης

4 Μπουλούμης Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης
5 Τόκας Αστέριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του ΓΕ.Λ. Κονταριώτισσας https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-πιερίας/

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-πιερίας/

1 Πατσαρίκα-Σκούμπα Σοφία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας
2 Κωνσταντίνου Αθανάσιος Εκπαιδευτικός κλάδου   ΠΕ81,   του   4ου   Γυμνασίου   Κατερίνης, Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Κατερίνης
3 Μπέη Κωνσταντίνα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης, Διευθύντρια του Γυμνασίου Περίστασης
4 Βαρδακώστας Γεώργιος Εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ04.01,      του     3ου     ΓΕ.Λ.     Κατερίνης, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης
5 Ζησκός Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 5ου ΓΕ.Λ https://vaspapachristou. gr/συγκρότηση-πυσδε-πιερίας/

 

Στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ιδιωτικών σχολείων, συμμετέχουν ως εκπρόσωποί τους αντί των αιρετών (4) και (5) οι οριζόμενοι από τους αντίστοιχους φορείς, ως εξής:

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-πιερίας/

Α. Για την εκπροσώπηση των ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών

 1. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ», τακτικό μέλος
 2. Χριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα Μοντεσσοριανά Σχολεία, τακτικό μέλος
 3. Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια», αναπληρωματικό μέλος
 4. Γκέντζος Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο Λύκειο Ανατόλια, αναπληρωματικό μέλος»

 

Β. Για την εκπροσώπηση των ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων Πιερίας

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ–ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», τακτικό μέλος
 2. Mπακογιάννης Κωνσταντίνος, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ», τακτικό μέλος
 3. Παπαδόπουλος Ανέστης, «ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», αναπληρωματικό μέλος
 4. Γκροζούδης Δημήτριος, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», αναπληρωματικό μέλος

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πιερίας ορίζεται η Παπαζήση Ελεάννα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας, με αναπληρώτρια την Μηναΐδου Δανιέλα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πιερίας ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1248/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πιερίας

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/12AFEIm5ZWcqSgzW8S9pwS5GjfbrzINlf/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε