Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ροδόπης

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Δ/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης».

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις: α) των παρ. 6, 7 και 8 του άρθ. 159 και τα άρθ. 161 και 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το Άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», αντικαταστάθηκαν εκ νέου από τις διατάξεις του άρθ. 2 και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 3 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/15-07-2014) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» και το άρθ. 42 του Ν. 4590/07-02-2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-02- 2019) και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου έκτου του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθ. 16 και των παρ. 9, 11 και 12 του άρθ. 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19- 05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 12 του άρθ. 63 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, …. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του Ν. 4547/12-06- 2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.», αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθ. 19 Ν. 4572/02-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018), την παρ. 1 άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) και την παρ. 2 του άρθ. 122 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) και ισχύουν.
 8. Τις διατάξεις του άρθ. 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/18-10-2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
 9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 4572/05-11-2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018) «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 10. Τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθ. 40 του Ν. 4653/24-01-2020 (ΦΕΚ 12/τ.Α΄/24-01-2020) »Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.»
 11. Τις διατάξεις του άρθ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 12. Τις διατάξεις του άρθ. 123 του Ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, … και άλλες διατάξεις.».
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄/03-01-2003), «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 16. Την αριθ. Φ.350/81/175031/E3/23-12-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΞΩ46ΜΤΛΗ-Τ3Λ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 17. 17.Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 18. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 19. Την αριθ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 20. Την υπ’ αριθ. Φ.1.2/3944/12-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΓ146ΜΤΛΗ-Ψ0Ρ) απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης «Ορισμός αναπληρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών».
 21. Την υπ’ αριθ. Φ. 1.4/7501Δ/17-08-2020 (ΑΔΑ: 609Ν46ΜΤΛΗ-ΤΦ8) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας «Ορισμός αναπληρωτή της προσωρινής Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.».
 22. Την υπ’ αριθ. Φ.1.4/10097/01-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΨΞ46ΜΤΛΗ-174) Διαπιστωτική πράξη της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. περί άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.
 23. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ε/24-11-2022 (ΑΔΑ:9ΑΠΟ46ΜΤΛΗ-ΚΟΗ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης «Ορισμός της σειράς των αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 24. Την υπ’ αριθ. Φ.30/14637Ζ/25-11-2022 (ΑΔΑ:6Θ0Φ46ΜΤΛΗ-ΞΟΕ) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης «Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης».
 25. Την υπ’ αριθ. Φ30/15504/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΠ246ΜΤΛΗ-Ο89) Απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» της Αν. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
 26. Την υπ’ αριθ. Φ.30/16063/29-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΖ46ΜΤΛΗ-071) απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης «2η τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.30/14637Ζ/25-11-2022 (ΑΔΑ: 6Θ0Φ46ΜΤΛΗ-ΞΟΕ) απόφασης της υπηρεσίας μας με θέμα «Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας – Θράκης»
 27. Το υπ’ αριθ. Φ.350/122/154243/E3/13-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 28. Το υπ’ αριθ. Φ.30/7103/30-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης «Διαβίβαση αιτήσεων υποψηφίων για ΠΥΣΔΕ Ροδόπης».
 29. Το υπ’ αριθ. 2526/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) «Ορισμός εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ στο Συμβούλιο»
 30. Το υπ’ αριθ. 94/20-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 

Α    π    ο   φ    α   σ    ί     ζ    ο   υ    μ   ε

 

 

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ως εξής:

Πρόεδρος: Γιαντσόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, με αναπληρώτριά του την Καϊοπούλου Γραμμάτα του Ευστράτιου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Κομοτηνής.

Αντιπρόεδρος: Δαργινίδου Μαρία του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Διευθύντρια του 1ου Ε.Κ. Κομοτηνής ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ιομέρη Αθανασία του Χρήστου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Διευθύντρια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κομοτηνής.

Μέλη: Κιουτσούκης Σταμάτιος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δαπέργολα Νεκτάριο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής.

 • Βασιλειάδης Μιχάλης του Αριστοτέλη, εκπαιδευτικός κλάδου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Λίτσο Ευάγγελο του Σταματίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 .
 • Χατζή Ελένη του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ζωγραφόπουλου Παναγιώτη του Θεοδοσίου.
 • Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

– Σελέκος Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη» ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βουρκούδη Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ/νικης»

– Γιώργος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Μοντεσοριαννά σχολεία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την Ελίνα Παλατζιάν, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτό αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι:

 • Λίτσας Σταύρος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΝ Άβδηρα, Ξάνθη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ.
 • Ανδρικάκης  Αθανάσιος,   «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ   ΣΕΡΡΩΝ»       ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μαντουλίδη Δημήτριο, Μέλος ΔΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ.

Ως Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ροδόπης ορίζεται η Ραδιοπούλου Άννα του Γρηγορίου, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, με αναπληρώτρια της την Κολάτσου Παναγιώτα του Βασιλείου, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικός- Λογιστικός της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

 

Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

  

   Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ροδόπηςανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.30/726Δ/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θέμα:

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης».

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1hVtI1EGk1dIpEPM1OtUzUKNeJx8eXUce/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ροδόπης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε