Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Σάμου

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 387/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. /167 τ.Α’, «Δομή και λειτουργία της Π.Ε & Δ.Ε…»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α’/13-2-2002), «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…»
 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42, «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού», του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (Α’ 147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α/12-9-2000) «Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ισότητας » και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.
 6. Την αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Την Υ.Α. Φ/353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002(ΦΕΚ τ.Β’ 1340/16-10-2002) με θέμα «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης κ.λ.π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 4232/01-11-2022 Διαπιστωτική Πράξη ανάληψης καθηκόντων με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου»
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 10. Με αριθμ. πρωτ. Φ.Π.Υ.Σ.Δ.Ε./6335/06-10-2017 Απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου»
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. 4784/25-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΤΕ46ΜΤΛΗ-ΝΧ5) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου
 13. Το με αριθμ, πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.- Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 14. Τη με αριθμ. πρωτ. 5310/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΙΗ46ΜΤΛΗ-Ο36) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
 15. Το με αριθμ. πρωτ. 2530/14-12-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο».
 16. Το με αριθμ. πρωτ. 97/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.
 17. Το με αριθμ. πρωτ. 8197/21-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Σάμου, με θέμα: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου, ως ακολούθως:

TAKTIKA ΜΕΛΗ

 

 

1

 

Καπιωτάς Μιχαήλ

Εκπαιδευτικός    κλ.    ΠΕ04.01,     Διευθυντής    της Διεύθυνσης        Δευτεροβάθμιας        Εκπαίδευσης

Σάμου – Πρόεδρος

2 Χατζηιωαννίδου Πάτρα Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.04, διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Σάμου
3 Τάτσης Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86, Διευθυντής του ΕΠΑΛ Καρλοβασίου
4 Βογιατζής Δημήτριος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Δουκέλης Ιωάννης Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

 

1

 

Πρασσά Δήμητρα

Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Σάμου

2 Ξερχογιαννόπουλος Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02, Διευθυντής του Γυμνασίου Πύργου
3 Χατζής Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82, Διευθυντής του Ε.Κ. Σάμου
4 Σοφούλης Ιωάννης Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

5 Μαθιός Εμμανουήλ Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Εκπρόσωποι Ειδικών Περιπτώσεων

 

Ι Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε)

(Σχετ. Το με αριθμ πρωτ. 2530/14-12-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γιώργος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία»
 2. Αλέξανδρο Γούλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΓΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Ευγενία Κοστούση, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στη «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ» Σχολή
 2. Δημήτρης Κάζαγλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή

 

ΙΙ. Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ)

(Σχετ. Το με αριθμ πρωτ. 97/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κουφέλος Παναγιώτης
 2. Πλάτων Αικατερίνη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος
 2. Κυριακούλης Κυριάκος

Γραμματέας του ανωτέρω Συμβουλίου ορίζεται η κ. Γιαννάκου Φωτεινή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, με αναπληρώτρια την κ Πατρινέλλη Καλλιόπη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ – Διοικητικού, της Δ/νσης Δ.Ε. Σάμου,. .

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-12-202.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 387/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/18_82ns2zMS1x_qcBUkh1myP8PVeMphm0/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε