Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Τρικάλων ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 899/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Τρικάλων»

 

Η ΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη: .

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 7,13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α/12-09-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/09-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και .. άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/5/37705/Ε3/5-3-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εφαρμογή του Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188/τ.Α’/05-11-2018) «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. 2065/Φ.33/08-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΧΤ4653ΠΣ-ΜΡ9) Απόφαση της Δ/ντριας Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων».
 12. Τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 13. Τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ……και άλλες διατάξεις».
 14. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 15. Τη με αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 16. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υ.Α., με την οποία έχουν κυρωθεί τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 17. Τη με αρ. πρωτ. 14528/23-11-2022 (ΑΔΑ:6ΞΑ746ΜΤΛΗ-8Φ0) Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Τρικάλων».
 18. Το με αρ. πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – ΑΠ.Υ.Σ.Δ.Ε.».
 19. Το με αρ. πρωτ. 2538/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε στο Συμβούλιο».
 20. Το με αρ. πρωτ. 15927/16-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΞ46ΜΤΛΗ-Δ5Α) έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Θεσσαλίας».
 21. Το με αρ. πρωτ. 13424/Φ.33/20-12-2022 (Ανακοινοποίηση στο ορθό) έγγραφο της Δ.Δ.Ε Τρικάλων «Διαβίβαση εγγράφων» με το οποίο μας διαβιβάζονται οι αιτήσεις και ο συγκεντρωτικός πίνακας των υποψηφίων για μέλη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων .
 22. Το με αρ. πρωτ. 13425/Φ.33/20-12-2022 έγγραφο της Δ.Δ.Ε Τρικάλων «Εισήγηση για γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ.Ε Τρικάλων».
 23. Το με αρ. πρωτ. 105/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων με το οποίο προτείνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τρικάλων.
 24. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Τρικάλων, το οποίο αποτελείται από τους:

 1. ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του, τον ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86, Προϊστάμενο του τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
 2. ΡΟΚΚΑ ΘΩΜΑ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86 Διευθυντή στο Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων ως Αντιπρόεδρο-τακτικό μέλος, ο οποίος θα προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου, με αναπληρωματικό μέλος τον ΑΖΕΛΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02 Διευθυντή στο 7ο ΓΕΛ Τρικάλων.
 3. ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ – ΤΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ05 Διευθύντρια στο Γυμνάσιο Φαρκαδόνας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86 Διευθύντρια στο Γενικό Λύκειο Βαλτινού
 4. ΚΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86, του 2ου ΓΕΛ Τρικάλων, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ01, του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων.
 5. ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86, του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων , ως τακτικό μέλος, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, η οποία θα αναπληρώνεται από τον ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ04.01, του ΓΕΛ Καλαμπάκας.

 

Στην περίπτωση που το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003, αντί των προαναφερόμενων με αριθμό 4 και 5 μελών μετέχουν σ’ αυτό:

 

Α. Από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Σ.Ι.Σ.)

Ο ΜΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, των «Εκπαιδευτηρίων ΑΘΗΝΑ» στα Τρίκαλα, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, των «Εκπαιδευτηρίων ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ» στον Καρέα Αττικής και

Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, των «Εκπαιδευτηρίων ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» στην Τερψιθέα Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, των «Εκπαιδευτηρίων ΡΑΠΤΟΥ» στη Λάρισα.

 

Β. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Ο ΣΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη», ο οποίος θα αναπληρώνεται από την ΠΑΛΑΤΖΙΑΝ ΕΛΙΝΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια» και

Ο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσσοριανά» σχολεία, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον ΑΗΔΟΝΙΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, η οποία θα αναπληρώνεται από την ΤΖΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων.

Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Τρικάλων ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 899/26-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Τρικάλων»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1cU-zhNrwukVEhmsoxGCUVQ9o-tcIfuCR/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε