Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Χίου

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Χίου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 388/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Χίου

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. /167 τ.Α’, «Δομή και λειτουργία της Π.Ε & Δ.Ε…»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α’/13-2-2002), «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…»
 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42, «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού», του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (Α’ 147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ.Α/12-9-2000) «Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ισότητας » και τη σχετική ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.
 6. Την αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Την Υ.Α. Φ/353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002(ΦΕΚ τ.Β’ 1340/16-10-2002) με θέμα «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης κ.λ.π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 4232/01-11-2022 Διαπιστωτική Πράξη ανάληψης καθηκόντων με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου»
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. 793/23-03-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με θέμα: «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χίου».
 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 5512/21-12-2022 (ΑΔΑ:951Η46ΜΤΛΗ-Χ7Ω) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου».
 3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. Τη με αριθμ. πρωτ. 4786/25-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΗ746ΜΤΛΗ-96Σ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με θέμα «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χίου».
 5. Την από 30-11-2022 αίτηση παραίτησης του εκπαιδευτικού Σταυρινούδη Σταύρου από τη θέση του τακτικού αιρετού εκπροσώπου στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χίου
 6. Το με αριθμ, πρωτ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.- Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 7. Τη με αριθμ. πρωτ. 5310/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΙΗ46ΜΤΛΗ-Ο36) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
 8. Το με αριθμ. πρωτ. 2530/14-12-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο».
 9. Το με αριθμ πρωτ. 97/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων
 10. Το με αριθμ. πρωτ. 6865/20-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Χίου, με θέμα: «Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για ορισμό μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε    το     Περιφερειακό    Υπηρεσιακό    Συμβούλιο     Δευτεροβάθμιας    Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Χίου, ως ακολούθως:

TAKTIKA ΜΕΛΗ

 

1 Βλυσίδου Ευτυχία Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου – Πρόεδρος
2 Χαλλιορή – Νύκτα Καλλιρρόη Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ80, Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Χίου – Αντιπρόεδρος
3 Βούκουνας Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Χίου
4 Σμυρνιούδης Κωνσταντίνος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5 Μικέδης Μενέλαος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 

1 Μπενοβίας Ευστράτιος Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82, Διευθυντής του 1ου Ε.Κ. Χίου

 

2 Μουτάφη Δέσποινα Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ78, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Χίου
3 Τσατσαρώνης Μιχαήλ Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ83, διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου
4 Κουτσοδόντης Αναστάσιος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Τουρλής Γεώργιος Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Εκπρόσωποι Ειδικών Περιπτώσεων

 

Ι. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε)

(Σχετ. Το με αριθμ πρωτ. 2530/14-12-2022 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γιώργος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία»
 2. Αλέξανδρος Γούλας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Χρήστος Σαρρής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ
 2. Δημήτρης Κάζαγλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή.

 

ΙΙ. Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ)

(Σχετ. Το με αριθμ πρωτ. 97/21-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κουφέλος Παναγιώτης
 2. Πλάτων Αικατερίνη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος
 2. Κυριακούλης Κυριάκος

Γραμματέας του ανωτέρω Συμβουλίου ορίζεται η εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06 Στεφανοπούλου Βέρα, αποσπασμένη στη Δ/νση Δ.Ε. Χίου, με αναπληρώτρια την Μυτιληναίου Βάσσα διοικητική υπάλληλο κλ. ΤΕ1-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Δ/νσης Δ.Ε. Χίου.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-12- 2024.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Χίου ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 388/24-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Χίου

 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1HHa708HXpRDcleTwZ29sd9Q-pDrJ0XXX/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε