Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1250/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού» του Ν. 4342/2015 (Α΄, 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (Α΄ 147) και διαμορφώθηκε τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν.4763/2020 (Α’ 254), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (Α΄, 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια» του Ν.1566/85 (Α΄ 167)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (Α΄, 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α΄, 196) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄, 1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄, 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της  με αρ. πρωτ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α., με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) ….. καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463)
 9. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού   Π.Ε και Δ.Ε, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 10. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
 11. Τη με αρ. πρωτ. 1532/05-03-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΗΥ4653ΠΣ-ΙΨ6) απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 12. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ)
 13. Τη με αρ. πρωτ. 23028/02-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΤ649ΜΤΛΗ-ΔΤΙ) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Χαλκιδικής»
 14. Τη με αρ. πρωτ. 5338/16-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΩ2Ψ4653ΠΣ-ΤΜΒ) απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Χαλκιδικής με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, κατ’ εφαρμογή απόφασης Διοικητικού Εφετείου»
 15. Την αριθ. Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
 16. Το με αρ. πρωτ. 24362/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9146ΜΤΛΗ-Ο4Μ) έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας»
 17. Το με αρ. πρωτ. 9415/22-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής με το οποίο διαβιβάστηκαν ο αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και προτείνεται ο ορισμός γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα του Συμβουλίου

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Χαλκιδικής, με θητεία έως τις 31-12-2024, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-χαλκιδικής/

1 Μανουσαρίδης Ζαχαρίας Διευθυντής Δ.Ε. Χαλκιδικής – Πρόεδρος
2 Πασπαλάς Σταμάτιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του ΓΕ.Λ. Πολυγύρου, Διευθυντής του Γυμνασίου Πολυγύρου – Αντιπρόεδρος
3 Δαγκλής Χρήστος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του ΕΠΑ.Λ. Κασσάνδρας, Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. Κασσάνδρας
4 Μάντσιος Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Νικήτης , Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Νικήτης
5 Τάσιου Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ85 του Γυμνασίου Μεγάλης Παναγιάς https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-χαλκιδικής/

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-χαλκιδικής/

1 Τσίκλου Ζωή Προϊσταμένη     του     Τμήματος     Εκπαιδευτικών     Θεμάτων     της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής
2 Βαρβάρης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός    κλάδου    ΠΕ82,     του     ΕΠΑ.Λ.    Ν.     Μουδανιών, Διευθυντής του Ε.Κ. Ν. Μουδανιών
3 Ζωγράφος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, Γυμνασίου – Λ.Τ. Γαλάτιστας, Αναπληρωτής Διευθυντής του Γυμνασίου – Λ.Τ. Γαλάτιστας
4 Αρναούτογλου Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, του ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιών
5 Ζωγραφάκη Βασιλεία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Πολυγύρου https://vaspapachristou.gr/συγκρότηση-πυσδε-χαλκιδικής/

 

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ορίζεται η Πολυχρόνη Ελισάβετ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής, με αναπληρωτή της τον Μπουρμπούλια Στυλιανό, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1250/20-1-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  και θέμα:

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Χαλκιδικής

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1RYQM4bwnDHkCEbNXWT0jn47i-zVwLGN6/view?usp=share_link

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε