Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών

Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.350/4/12871/Ε3/7 – 2  – 2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

«Συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις παραγράφους 1,7, 8, 12, 14 και 15 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).
 2. Το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
 3. Το άρθρο 6, παράγραφος 1α του ν. 2839/2000 (Α΄ 96).
 4. Το π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών …».
 5. Την υπό στοιχεία 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ- ΒΟΡ).
 6. Την παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφαση με θέμα «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).
 1. Το υπό στοιχεία Φ.351.1/331/109423/Ε3/2-10-2023 έγγραφο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π., περί υπόδειξης ορισμού μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, και το αριθμ. 32928/2023//1/2023/5-10-2023 απαντητικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π..
 2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/332/109435/Ε3/2-10-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προς τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), για τον ορισμό μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, και τις σχετικές αιτήσεις των μελών Δ.Ε.Π.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ως εξής:

 

 1. Καραλής Διονύσιος, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Τζήμα Κωνσταντίνο, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
 2. Καραγεωργούδης Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καλαμάκη Διονύσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
 3. Μητλιάγκα Παρασκευή, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Φλώρου Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
 4. Μητροπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Ράπτη Νικόλαο, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 5. Πασσάς Παναγιώτης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αναπληρώτριά του την Μαρούγκα Καλομοίρα, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

 

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Γκίκα Παναγιώτα, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, με αναπληρώτριά της την Δαμιανάκου Αναστασία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

 

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με την αρχική συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.350/4/12871/Ε3/7 – 2  – 2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

«Συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/15p3O82Mk8nkisl8HRkPJK_-7WI1DILxD/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε