Συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Δντων Σχολικών Μονάδων

Συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Δντων Σχολικών Μονάδων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»

 που απεστάλη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δίνει το έναυσμα για τη έναρξη των διαδικασιών επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά το έγγραφο:

 Α. Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής

 Ενόψει της επικείμενης διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και μετά τη δημοσίευση της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν.4964/2022 (Α΄ 150) με την οποία προστέθηκε παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και με βάση την οποία καθορίζεται η σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή των εν λόγω συμβουλίων, με τη σύνθεση που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Επισημαίνουμε την ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης των σχετικών διατάξεων και ιδίως των σημείων που προβλέπουν την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος για τα μέλη των περιπτώσεων β) και γ).

Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής.

Β. Ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α΄196 ), σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Σύμφωνα με την αριθμ. 259/2004 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. το ποσοστό του 1/3 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 θα υπολογιστεί τόσο επί του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών των Συμβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθμού των αναπληρωματικών μελών αυτών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη συγκρότηση των Συμβουλίων τηρούνται κατά προτεραιότητα οι νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό μελών και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατό, τηρείται η ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων.

Συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Δντων Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1A9Q6aYEcApf9x7OMH5MeyXCcefYHiBpw/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε