Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων

Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων τροποποιεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: 


«Διατάξεις νια την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου νια την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» 

Άρθρο Ι


Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων

Τροποποίηση άρθρου 232 ν.4823/2021

 

2. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:


«12. Οι Θέσεις

  • διευθυντών,
  • προϊσταμένων και
  • υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
  • υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.

κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος,

το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη:


α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,


β) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,


γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι:

γα) υπηρετούν με οργανική Θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και

γβ) έχουν:

i) ο Πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και

οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα Εκπαίδευσης,

καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης

των περ. α) έως γ)

και

στ) έως κ)

της παρ. 2 του άρθρου 30

Παραθέτουμε για υπενθύμιση το τι αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του νόμου 4823/2021:

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων. ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων. η) Διευθυντών Γυμνασίων. θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.). ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων. ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων. ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε.. ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.). ιζ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.). ιη) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων. ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων. κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ.. 

ή

ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα,

αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Το μέλος της περ. β) ( Σημείωση συντάκτη: Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου,

ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του,

ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης

των περ. α) έως γ) και

στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30,

με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική Θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου,

ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον

  • τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και
  • διοικητική εμπειρία,

και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία,

ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον
εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.


Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται

όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή,

αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ)

ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική Θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.» 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε