Συμβούλιο Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμβούλιο Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του από το άρθρο 30 της Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2005 Τεύχος Β την 31η Μαΐου 2019 με θέμα:

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η παράγραφος:

6 του άρθρου 30 της Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4 προσδιορίζει:

 1. Ποια τα μέλη του Συμβουλίου Τμήματος
 2. Πότε συγκαλείται το Συμβούλιο Τμήματος
 3. Ποιες οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Τμήματος

Στην Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4 η παράγραφος 6 του άρθρου 30 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου
Άρθρο 30
Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

6) Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος

Το Συμβούλιο Τμήματος
α) αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει

 • ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή
 • ο/η Διευθυντής/ντρια ή
 • ο/η Υποδιευθυντής/ντρια,

εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό,

β) συνεδριάζει έκτακτα

κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με

 • τη φοίτηση,
 • τη συμπεριφορά,
 • την υγεία και
 • την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,

γ) συγκαλείται από

 • τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή
 • αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή
 • και ένας/μία ή περισσότεροι/ες μαθητές/τριες
  για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,

δ) στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,

ε) συνεδριάζει

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,

στ) συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

 

Επισημάνσεις:

Στην προαναφερθείσα νομοθεσία για την λειτουργία του Συμβουλίου Τμήματος δεν αποτυπώνεται η σύνδεση της λειτουργίας αυτού του θεσμικού αυτού οργνάνου (μολονότι υπάρχει) με:

 

Γίνεται επίσης κατανοητό η σύνδεση τεσσάρων θεσμικών οργάνων μονομελών αλλά και πολυμελών για την άρτια, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Συμβούλιο Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε